Примерное время чтения: 2 минуты
7

КIэлэеджакIохэм афэгушIуагъэх

Майкоп, 2 сентября - АиФ-Адыгея.

Республикэм игурыт еджапIэхэм шIэныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ линейкэхэр тыгъуасэ ащыкIуагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ зэрэфишIыгъэм тетэу АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур Мыекъуапэ игимназиеу N 22-м щыIагъ, ащ икIэлэеджакIохэм афэгушIуагъ.

Джащ фэдэу Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Мыекъуапэ имэрэу Геннадий Митрофановыр, хэбзэ къулыкъухэм ялIыкIохэр, ны-тыхэр.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы «Единэ Россием» ипартийнэ проектэу «Гурыт еджэпIакI» зыфиIорэм диштэу Мыекъопэ гимназиеу N 22-м мыгъэ гъэцэкIэжьынхэр зэрэщыкIуагъэхэр, мылъкукIи, техникэкIи ар нахь зэрэзэтырагъэпсыхьагъэр. КIэлэеджэкIо 1400-мэ илъэсыкIэ еджэгъур джырэ шапхъэхэм адиштэрэ гурыт еджапIэм щырагъэжьэжьыщт. Ахэм ащыщэу нэбгыри 135-р апэрэ классхэм арыхьагъэх.

КIэрэщэ Анзаур МэфэкI Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм шIуфэс къарихи, кIэлэцIыкIухэм яегъэджэнкIэ ищыкIэгъэ пстэур гимназием непэ зэриIэр къыIуагъ.

«ТапэкIи гимназием хэхъоныгъэ ышIынымкIэ IэпыIэгъу тыфэхъущт. Республикэм иеджапIэхэр джырэ шапхъэхэм адиштэнхэмкIэ, шIэныгъэ куу кIэлэеджакIохэм ягъэгъотыгъэнымкIэ ищыкIагъэр зэкIэ тшIэщт. Мы илъэсым Iоныгъом и 1-м ехъулIэу гурыт еджэпIи 8 агъэцэкIэжьыгъ. Мы илъэси 4 благъэм республикэм игурыт еджапIэхэр зэкIэ зэтедгъэпсыхьажьыщтых. Ащ фэдэ амал къеты гурыт еджапIэхэм ягъэцэкIэжьын телъытэгъэ федеральнэ программэу хэгъэгум и Президент кIэщакIо зыфэхъугъэм. Ащ ишIуагъэкIэ гурыт еджапIэхэр агъэкIэжьыщтых, кIэлэегъаджэхэми яIэпэIэсэныгъэ зыкъырагъэIэтыщт», — къыIуагъ АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэрэм.

Министрэхэм я Кабинет ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэрэм къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, гурыт еджэпIакIэхэм яшIын республикэм щылъагъэкIуатэ, илъэситфым къыкIоцI гурыт еджэпIи 5 агъэпсыгъ. Тэхъутэмыкъое районым еджэпIи 3 мыгъэ щашIы.

«ТэркIэ анахьэу мэхьанэ зиIэр Адыгеим икIэлэеджэкIо пстэуми гъэсэныгъэ дэгъу ягъэгъотыгъэныр ары. Ау зиIоф хэшIыкIышхо фызиIэ кIэлэегъаджэхэр щымыIэхэу ащ фэдэ пшъэрылъыр зэшIопхын плъэкIыщтэп. КIэлэегъэджэ IэпэIэсабэ республикэм ис. ТикIэлэеджакIохэм олимпиадэ, зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэм гъэхъагъэу ащашIыхэрэм ар къаушыхьаты. ЕджапIэхэм ащыщхэм кIэлэегъаджэхэр щафикъухэрэп, мы Iофыгъом изэшIохын джыдэдэм ыуж тит. Къэралыгъо программэу «Къоджэ кIэлэегъадж» зыфиIорэм диштэу къуаджэхэм адэт гурыт еджапIэхэм Iоф ащашIэнэу кIэлэегъэджэ 12 агъэкIуагъ. ТапэкIи мы лъэныкъом тишъыпкъэу Iоф дэтшIэщт ящыкIэгъэ пстэур якIэлэцIыкIухэм гурыт еджапIэм зэрэщагъотырэр ны-тыхэм нэрылъэгъу къафэхъуным пае», — къыIуагъ КIэрэщэ Анзаур.

АР-м и Премьер министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэрэр апэрэ классхэм арыхьагъэхэм афэгушIуагъ. КIэлэцIыкIу мини 6,5-рэ фэдиз мыгъэ апэрэ классым чIэхьагъ.

«Апэрэ классым ихьагъэхэм ясэIо дэгъоу еджэнхэу, якIэлэегъаджэхэм ядэIунхэу. Апшъэрэ классхэм арысхэм еджэным гъэхъэгъэшхохэр щашIынэу, ящыIэныгъэ зэрапхыщт сэнэхьатыр тэрэзэу къыхахынэу, ушэтынхэр дэгъоу атынэу сафэлъаIо! Мы гимназиеми, республикэм инэмыкI еджапIэхэми ачIэсхэм еджэнымкIэ гъэхъагъэхэр ашIынэу, оценкэ дэгъухэр къахьынэу афэсэIо! Ны-тыхэм сафэлъаIо ягъэхъагъэхэмкIэ якIэлэцIыкIухэм ренэу агъэгушIонхэу. Ныбджэгъу лъапIэхэр! Джыри зэ илъэсыкIэ еджэгъур зэрежъугъэжьэжьыгъэмкIэ сышъуфэгушIо! Гъогу мафэ шъутехь!» — къыIуагъ КIэрэщэ Анзаур.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах