Примерное время чтения: 2 минуты
91

КIэлэегъаджэхэм афэгушIуагъ

Майкоп, 5 октября - АиФ-Адыгея.

КIэлэегъаджэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэу АР-м и Къэралыгъо филармоние тыгъуасэ щыкIуагъэм хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Iофтхьабзэм къекIолIагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Правительствэм хэтхэр, Парламентым идепутатхэр, нэмыкIхэри.

АР-м и ЛIышъхьэ мэфэкI зэхахьэм къыщыгущыIэзэ, республикэм Iоф щызышIэрэ кIэлэегъэджэ пстэуми игуапэу къафэгушIуагъ. Мы мэфэкIым дунэе мэхьанэ иIэ зэрэхъугъэр, къэралыгъуи 100-м ехъумэ ар зэрэхагъэунэфыкIырэр къыхигъэщыгъ.

— Ныбджэгъу лъапIэхэр, кIэлэегъэджэ IофшIэным иветеранхэр! ШъуимэфэкI мафэкIэ сыгу къыздеIэу сышъуфэгушIо, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. — Мы сэнэхьатым зищыIэныгъэ гъогу езыпхыгъэхэм яIофшIэн хэшIыкIышхоу фыряIэм ишIуагъэкIэ къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм шIэныгъэ куухэр зэрагъэгъотынхэ, ящыкIэгъэ сэнэхьатым феджэнхэ амал яI. Непэ къэралыгъом пшъэрылъэу зыфигъэуцужьыхэрэм ащыщ кIэлэегъаджэм имэхьанэ къэIэтыгъэныр. Гъэсэныгъэм ылъэныкъокIэ мы аужырэ уахътэм Адыгеим гъэхъэгъэ инхэр ышIыгъэх. Аужырэ илъэситIум республикэм иеджапIэхэм кIэлэегъэджэ ныбжьыкIэ 300 аIухьагъ. Джащ фэдэу еджапIэхэм язытет нахьышIу хъуным тыдэлажьэ, тхылъыкIэхэр къэтщэфыгъэх.

ПсэупIэу АдыгеякIэм кIэлэеджэкIо 990-рэ зычIэфэщт еджапIэм ишIын шIэхэу къызэрэщаухыщтыр, УФ-м и Президент иIэпэчIэгъэнэ фонд къыхэхыгъэ мылъкумкIэ Мыекъуапэ дэт кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу N 10-м игъэкIэжьын зэрэрагъэжьэщтыр АР-м и ЛIышъхьэ къыIуагъ. Гъэсэныгъэм, псауныгъэм, мэкъумэщ хъызмэтым, экономикэм, псэолъэшIыным алъэныкъокIэ апшъэрэ гъэсэныгъэ зэрагъэгъотын амал яIэу еджапIэр дэгъоу къэзыухыгъэ нэбгыри 115-рэ Урысыем ит университетхэм ащеджэнхэу Адыгеим ыгъэкIуагъэх, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

— ТикIэлэегъэджэ лъапIэхэр, зэкIэми псауныгъэ пытэ шъуиIэу, ежъугъаджэхэрэм шъхьэкIафэ къышъуфашIэу, гъэхъэгъэшIухэр шъуиIэхэу ыпэкIэ шъулъыкIотэнэу шъуфэсэIо, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

«АР-м народнэ гъэсэныгъэмкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэ щытхъуцIэр къафагъэшъошагъ Адыгэ республикэ гимназием ублэпIэ классхэмкIэ икIэлэегъаджэу Фатима Шахиевам, М. Х. Текнеджян ыцIэ зыхьырэ еджапIэу N 14-м урысыбзэмкIэ, литературэмкIэ ыкIи нэмыцыбзэмкIэ икIэлэегъаджэу Ирина Калайджан, Адыгэ республикэ еджэпIэ-интернатэу сэкъатныгъэ зиIэ кIэлэцIыкIухэр зыщеджэхэрэм икIэлэегъаджэу Къонэ Замирэ, Хьакурынэхьэблэ гурыт еджапIэу N 1-м икIэлэегъаджэу Мэрэтыкъо Тэмарэ, Яблоновскэм дэт еджапIэу N 5-м информатикэмкIэ икIэлэегъаджэу Наталья Заикинам. Республикэм Iоф щызышIэрэ кIэлэегъаджэхэм азыфагу щызэхащэгъэ зэнэкъокъум текIоныгъэ ыкIи хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм афэгушIуагъэх.

Республикэм итворческэ купхэм къагъэхьазырыгъэ концертым къэзэрэугъоигъэхэр ягуапэу еплъыгъэх.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах