Примерное время чтения: 2 минуты
26

Координационнэ зэIукIэм изэхэсыгъу

Майкоп, 29 марта - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тхьамэтагъор дызэрихьэзэ Адыгэ Республикэм хэбзэгъэуцугъэр щамыукъонымкIэ Координационнэ зэIукIэм изэхэсыгъоу Правительствэм иунэ щыкIуагъэр зэрищагъ.

Анахь Iофыгъо шъхьаIэхэу зытегущыIагъэхэм ащыщыгъэх лъэпкъ ыкIи федеральнэ проектхэм ягъэцэкIэнкIэ хэбзэукъоныгъэу къыхагъэщыгъэхэр.

Федеральнэ казначействэм АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Жэнэ Мурат къызэриIуагъэмкIэ, 2021-рэ илъэсым лъэпкъ проектхэм атегъэпсыхьагъэу Урысыем ишъолъырхэм къафыхагъэкIыгъэ федеральнэ мылъкум епхыгъэу уплъэкIун 26-рэ ГъэIорышIапIэм зэхищагъ. Анахьэу ахэр зэпхыгъагъэхэр демографиер, цIыфхэр зычIэсыщтхэ унэхэр, псауныгъэр къэухъумэгъэныр, автомобиль гъогу дэгъухэр ыкIи щынэгъончъэхэр щыIэнхэр ары. Джащ фэдэу гъэсэныгъэм, культурэм, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим язытет ащ къыхеубытэх. Бюджет хэбзэгъэуцугъэу щыIэр зыукъуагъэхэм ыкIи уплъэкIунэу зэхащагъэхэм якIэуххэм афэгъэхьыгъэ материалхэр хэбзэухъумэкIо, уплъэкIокIо къулыкъухэм афагъэхьыгъэх.

Докладым къытегущыIэзэ Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, лъэпкъ проектхэм, къэралыгъо программэхэм атегъэпсыхьэгъэ бюджет мылъкур шIуагъэ хэлъэу гъэфедэгъэнымкIэ мы лъэныкъом фэгъэзэгъэ структурэ пстэуми зэдегъэштэныгъэ азыфагу илъыным мэхьанэшхо иI.

«Федеральнэ гупчэм амалышхохэр къытетых республикэмкIэ пшъэрылъ инхэр зэшIотхынхэм пае. А IофшIэным амал зэриIэкIэ нахь шIогъэ ин къегъэтыгъэным зэкIэми тыдэлэжьэн, щыIакIэр нахьышIум ылъэныкъокIэ зэхъокIыгъэ зэрэхъурэр цIыфхэм зэхядгъэшIэн фае», — къыхигъэщыгъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Ащ нэужым республикэм бзэджэшIагъэхэм алъэныкъокIэ иIофхэм язытет ыкIи Iофтхьабзэу зэрахьэхэрэм афэгъэхьыгъэу къыIотагъ Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Олег Безсмельницыным.

ЗэрэхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, илъэсэу икIыгъэм республикэм криминогеннэ лъэныкъомкIэ иIофхэм язытет мыщ фэд: пстэумкIи бзэджэшIэгъэ 4496-рэ агъэунэфыгъ, ащ щыщэу бзэджэшIэгъэ хьылъэхэр зэрэхъухэрэр 1062-рэ. Хэбзэгъэуцугъэу щыIэхэр мыукъогъэнхэмкIэ анахь мэхьанэшхо зэратырэ лъэныкъохэм ащыщых къолъхьэ тын-Iыхыным пэуцужьыгъэныр, наркотикхэр хэбзэнчъэу зэрагъэфедэхэрэм пэшIуекIорэ Iофтхьабзэхэр гъэлъэшыгъэнхэр, гъогухэм къатехъухьэрэ тхьамыкIагъохэм къакIегъэчыгъэныр.

Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ къулыкъу гъэнэфагъэхэр игъусэхэу зыныбжь имыкъугъэхэр бзэджэшIагъэхэм ахэщагъэ мыхъунхэм пае Iофтхьэбзэ хэушъхьафыкIыгъэхэр зэрахьэх. Ахэм ахэхьэх рейдхэр, кIэлэцIыкIухэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэр, шъхьэихыгъэ урокхэр, зэнэкъокъухэр ыкIи нэмыкIхэр зэхэщэгъэнхэр. Ащ нэмыкIэу илъэси 9 фэдиз хъугъэу «цыхьэшIэгъу телефонэу» кIэлэцIыкIухэм япхыгъэ IофыгъохэмкIэ къызфагъэфедэн алъэкIыщтыр щыI: 8-800-2000-122-р.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах