Примерное время чтения: 1 минута
40

Культурэм и Унэу ашIыгъакIэр КъумпIыл Мурат зэригъэлъэгъугъ

ПсэупIэу Майскэм культурэм икъоджэ Унэ мы илъэсыр ары загъэпсыгъэр. Ащ сомэ миллиони 101,2-м ехъу пэIуагъэхьагъ. Квадрат метрэ 1200-рэ фэдиз зыубытырэ унэм нэбгырэ 200-м телъытэгъэ актовэ зал, тхылъеджапIэ хэтых. Джырэ уахътэм диштэрэ техническэ амалхэмкIэ ыкIи оборудованиемкIэ ар зэтегъэпсыхьагъ. Искусствэм илъэныкъо зэфэшъхьафхэм апылъынхэмкIэ, цIыфхэр жъугъэу зыхэлэжьэхэрэ культурэ Iофтхьабзэхэр зэрахьанхэмкIэ ящыкIэгъэ амалхэр зэкIэ мыщ щагъотых. Кощхьэблэ районым ипащэу Хьамырзэ Заур къызэриIуагъэмкIэ, культурэм иунакIэ бэмышIэу ипчъэхэр къызэIуихыгъэх, ау псынкIэу цIыфхэм якIуапIэ хъугъэ. ПсэупIэм дэс анахьыжъхэм ащыщэу Владимир Скрипниченкэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къоджэдэсхэм анаIэ къызэратыригъэтырэм, культурэм иунакIэ зэрафашIыгъэм пае зэрэфэразэр къыIуагъ. Культурэм и Унэ 1984-рэ илъэсыр ары зашIыгъагъэр, аужырэ илъэсхэм зэхэтэкъоным ар нэсыгъагъ.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, хэгъэгум и Президентэу Владимир Путиным къуаджэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным лъэшэу ынаIэ тырегъэты, социальнэ инфраструктурэм ипсэуалъэхэу анахь мэхьанэ зиIэхэм ащыщых культурэм иунэхэр.

КъумпIыл Мурат къыкIигъэтхъыгъ псэупIэ пэпчъ творческэ IофшIэным зыщегъэушъомбгъугъэным мэхьанэшхо зэриIэр ыкIи псэупIэу Майскэм культурэм и Унэу щашIыгъэм исценакIэ сэнаущыгъэ зыхэлъ цIыфхэу ащ дэсхэм ямызакъоу, республикэм итворческэ коллектив пэрытхэми зыкъыщагъэлъэгъон зэралъэкIыщтыр, къэзытхырэр АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

«Хабзэ зэрэхъугъэу, культурэм и Унэхэм псэупIэхэм чIыпIэ гъэнэфагъэ ащаубыты, джащ фэдэу цIыфхэм якультурнэ щыIакIи апшъэрэ мэхьанэ щызыIыгъхэм ахэр ащыщ хъунхэ фае. ПсэупIэу Майскэм культурэм и УнакIэу щашIыгъэм творчествэм яшъыпкъэу зэрэщыпылъхэр тигуапэ, IофшIэныр жъоты зыхъукIэ, культурэм ипсэуалъэхэми шIуагъэ къызэрахьырэр нахь нэрылъэгъу мэхъу», — къыIуагъ республикэм ипащэ.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах