30

Культурэм иунэхэм ягъэцэкIэжьын

Майкоп, 19 июля - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ Шэуджэн районым щыIагъ. Лъэпкъ проектэу «Культурэмрэ» Федеральнэ программэу «2019 – 2024-рэ илъэсхэм культурэмрэ туризмэмрэ хэхъоныгъэу ашIыщтыр» зыфиIорэмрэ къадыхэлъытагъэу мы аужырэ илъэситIум культурэм икъоджэ униплIымэ игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр арашIылIагъэх.

Апэдэдэ зэкIолIагъэхэр культурэм и Унэу къутырэу Тихоновым дэтыр ары. 1975-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу ащ Iоф ешIэ ыкIи зыкIи агъэцэкIэжьыгъэп. 2019-рэ илъэсым лъэпкъ проектэу «Культурэм» тегъэпсыхьагъэу унашъхьэр, инженер коммуникациер, пчъэхэр ыкIи шъхьаныгъупчъэхэр зэблахъугъэх, чIыопс газыр котельнэм ращэлIагъ. Джащ фэдэу унэ кIоцIым идэпкъхэр агъэлагъэх, нэбгыри 150-рэ зычIэфэщт залыр агъэкIэжьыгъ, къыпэIулъ чIыпIэри зэтырагъэпсыхьагъ, пстэумкIи сомэ миллион 17,5-м ехъу а гухэлъхэм къафыхагъэкIыгъ.

Къутырым щыпсэухэрэм ягъэпсэфыгъо уахътэ изэхэщэнкIэ культурэм и Унэ амалышIухэр иIэх. Мыщ кружок ыкIи клубнэ объединение 14-мэ Iоф щашIэ, ахэм нэбгыри 176-рэ ахэлажьэ. Адыгеим и ЛIышъхьэ АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ, Шэуджэн районым ипащэу Аулъэ Рэщыдэ игъусэхэу IофшIэнхэр зэрагъэцэкIагъэхэм нэIуасэ зыфишIыгъ, унэм ищыкIэгъэ оборудованиер чIэгъэуцогъэнымкIэ ыкIи культурнэ Iофтхьабзэхэм ахэлэжьэрэ цIыфхэр нахьыбэ шIыгъэнхэм япхыгъэ унэшъо заулэ афишIыгъ.

Ащ нэужым республикэм ипащэ псэупIэу Заревэм культурэм и Унэу дэтыр къыплъыхьагъ. Нэбгырэ 260-м тегъэпсыхьагъэу ар щыт. 2019-рэ илъэсым псэуалъэр агъэцэкIэжьыгъ: унашъхьэр, пчъэ-шъхьаныгъупчъэхэр, инженер коммуникациер зэблахъугъэх. ЧIыопс газыр ращэлIагъ. Унэр ыкIоцIкIи ыкIыбкIи дахэу зэтырагъэпсыхьагъ, джэхашъори, сценэри агъэкIэжьыгъ. Дискотекэхэр зыщыкIохэрэ залри агъэцэкIэжьыгъ. Псэуалъэм къыпэIулъ чIыпIэм плиткэ тыралъхьагъ. А Iофхэм сомэ миллион 24,8-рэ фэдиз апэIухьагъ.

Культурэм и Унэ художественнэ самодеятельностым икружоки 7-мэ ыкIи ныбжьыкIэ объединении 9-мэ Iоф щашIэ, пстэумкIи нэбгырэ 315-рэ ащ къызэлъеубыты.

ИкIэухым КъумпIыл Мурат щыIагъ къуаджэу Мамхыгъэ культурэм и Унэу дэтым. 2020-рэ илъэсым игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр ащ рашIылIагъэх, ахэм сомэ миллиони 8,2-рэ фэдиз апэIухьагъ. Псэуалъэм иунашъхьэ, ипчъэ- шъхьаныгъупчъэхэр зэблахъугъэх, газрыкIуапIэрэ псырыкIуапIэрэ къыращэлIагъэх, унэкIоцI дэпкъхэр агъэлагъэх, сценакIэри агъэкIэрэкIагъ. Ащ нэмыкIэу видеолъыплъэным иамалхэр, машIом зыкъыштэмэ, макъэ къэзгъэIущт пкъыгъохэр ыкIи нэмыкIхэр хагъэуцуагъэх.

«Федеральнэ гупчэм иIэпыIэгъу ишIуагъэкIэ ыкIи хэгъэгум и Президент кIэщакIо зыфэхъугъэ Iофтхьабзэхэр зэрэпхыращыхэрэм ялъытыгъэу мы аужырэ илъэсым культурэм иучреждениехэу республикэм итхэм IофшIэнышхо арашIылIагъ: культурэм иунэ пшIы пчъагъэ агъэпсыгъ ыкIи агъэкIэжьыгъ, тхылъеджапIэхэр кIэу щыIэ хъугъэх, жъыхэр агъэцэкIэжьыгъэх, джырэ уахътэм диштэрэ оборудованиемкIэ ахэр зэтырагъэпсыхьагъэх. ШIуагъэ къатэу ахэр гъэфедэгъэнхэр ары анахь мэхьанэ зиIэр, ныбжь зэфэшъхьаф зиIэ цIыфхэм ахэр гуIэтыпIэ ащыхъунхэ фае. Ащ пае культурэм иIофышIэхэм яIэпэIэсэныгъэ хагъэхъон, шIыкIэ-амал зэфэшъхьафхэр агъэфедэнхэ фае», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах