Примерное время чтения: 2 минуты
117

КъумпIыл Мурат Дагъыстан Республикэм ипащэ IукIагъ

Дагъыстан поэзием имафэхэр Адыгэ Республикэм зэрэщыкIохэрэм къыдыхэлъытагъэу Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Муратрэ Дагъыстаным ипащэу Рамазан Абдулатиповымрэ зэIукIэгъу зэдыряIагъ.

Джащ фэдэу зэIукIэгъум хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм итхакIохэм я Союз итхьаматэу МэщбэшIэ Исхьакъ, Дагъыстан Республикэм и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Шамиль Исаевыр, Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Ризван Исаевыр.

КъумпIыл Мурат Рамазан Абдулатиповым тхьауегъэпсэу риIуагъ шъолъырхэм зэпхыныгъэ пытэ зэряIэм иIахьышхо зэрэхишIыхьэрэм пае. НэмыкI лъэпкъым икультурэ зэгъэшIэгъэныр, идунэееплъыкIэ нэмыкIхэм алъыгъэIэсыгъэныр, гушъхьэлэжьыгъэмкIэ зэфэдэ нэшанэу яIэхэр къыхэгъэщыгъэныр мамырныгъэмрэ зэгурыIоныгъэмрэ зэрафэлажьэрэр, ар политикэ чъэпхъыгъэу зэрэщытыр республикэм ипащэ къыIуагъ.

«Дагъыстан ипоэзие тытегущыIэ зыхъукIэ ыпэрапшIэу тэ тшъхьэ къихьэрэр Расул Гамзатовым ыцI ары. А кIэныр тэ лъэшэу тэгъэлъапIэ, адыгэ тхэкIуабэмэ ятворчествэрэ ащ итворчествэрэ пытэу зэпхыгъэх. Кавказымрэ Урысыемрэ ямызакъоу, дунэе культурэм ар зэдыряеу щыт», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

МэщбэшIэ Исхьакъ зэIукIэгъум хэлажьэхэрэм къафиIотагъ Рамазан Абдулатиповымрэ ежьыррэ РСФСР-м и Апшъэрэ Совет зэрэщызэдэлэжьагъэхэм фэгъэхьыгъэу, къэзытхырэр АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

«Къэралыгъо къулыкъум иIэнэтIэшхохэр о пIыгъыгъэх. Адыгэ Республикэр зызэхащэми тазыфагу зэпхыныгъэ пытэ илъыгъ. Тиреспубликэ Урысые Федерацием исубъект хъунымкIэ о бэ зэшIопхыгъэр. Узэрэтхэрэр, литературэм осэшхо зэрэфэпшIырэр, тилъэпкъхэм азыфагу илъ хэбзэшIухэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэн зэрэфаер къызэрэбгурыIорэр лъэшэу сигуап», — къыIуагъ МэщбэшIэ Исхьакъ.

Рамазан Абдулатиповым зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, джыри лъэныкъуабэхэмкIэ язэдэлэжьэныгъэ лъагъэкIотэн алъэкIыщт. Ахэр зэрэзэлъыIэсыхэрэ, зэрэзэрэгъэбаижьырэ лъэныкъохэу сыдигъуи щытыгъэх ыкIи къэнэжьых культурэмрэ искусствэмрэ.

«Адыгэ лъэпкъыр Кавказым ис ижъырэ лъэпкъхэм зэу ащыщ, адыгэ лъэпкъым Кавказым иуцун бэ хишIыхьагъ. Тиреспубликэхэм зэфэдэ нэшэнабэ яI, зэфыщытыкIэшIухэр азыфагу илъ. Адыгэ лъэпкъым культурэ хэбзэ куу иI. Лъэпкъхэмрэ культурэхэмрэ зэлъыIэсынхэм, зэрэгъэбаижьынхэм мэхьанэшхо яI. Дагъыстан поэзием имафэхэр зэрэзэхащагъэмкIэ Расул Гамзатовым лъытэныгъэшхо зэрэфашIырэр къагъэлъэгъуагъ», — къыIуагъ Дагъыстан Республикэм ипащэ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах