13

КъумпIыл Мурат IофшIэныр зэрэзэхащэрэм зыщигъэгъозагъ

Майкоп, 18 мая - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат IофшIэгъу дэкIыгъоу Красногвардейскэ районым щыриIагъэм псэупIэхэу Белэмрэ Улапэрэ культурэм и Унэу ащашIыхэрэр щызэригъэлъэгъугъэх.

Къэралыгъо программэу «Къоджэ псэупIэхэм хэхъоныгъэ ашIыныр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу псэуалъэхэр ашIых. Улапэ щашIырэм сомэ миллион 43,1-рэ, Белэм — сомэ миллион 46,6-рэ атефэщт.

Мыгъэ IофшIэнхэр рагъэжьагъэх. ПсэолъэшIхэм къызэраIуагъэмкIэ, нэбгырэ 200 зычIэфэрэ, аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ унитIур мы илъэсым ыкIэм нэс къызэIуахынхэу агъэнафэ. Псэуалъэхэм творческэ мастерскойхэри ахэтыщтых.

«Пандемием ыпкъ къикIыкIэ проектыр гъэцэкIагъэ зыщыхъущт уахътэр зэщыкъуагъэ хъугъэ, ау дгъэнэфэгъэ гухэлъхэр зэтхъокIыщтхэп. Республикэм ит псэупIэ пэпчъ культурэм хэхъоныгъэ щишIыным тынаIэ тетэгъэты. Ащ къыхэкIэу, джырэ уахътэ IофшIэным нахь чанэу тыкъекIолIэным, дгъэнэфэгъэ Iофтхьабзэхэр зэшIотхынхэм мэхьанэшхо иI», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Мылъкур тэрэзэу гъэзекIогъэным ыкIи IофшIэнхэр зэрифэшъуашэу зэшIохыгъэнхэ зэрэфаер Адыгеим и ЛIышъхьэ игущыIэ къыщыхигъэщыгъ. АР-м культурэмкIэ и Министерствэ, муниципалитетым IофшIэнышхо ашIэн зэрэфаер къыIуагъ. Анахьэу анаIэ зытырагъэтын фаер сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэхэу къоджэ псэупIэхэм ащыпсэухэрэр къыхэгъэщыгъэнхэр, ахэм IэпыIэгъу афэхъугъэныр, культурэм и Унэхэр цIыф кIуапIэу щытынхэр ары.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах