35

КъумпIыл Мурат КIокIо Казбек фэгушIуагъ

Майкоп, 4 октября - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Къэбэртэе-Бэлъкъар Республикэм и ЛIышъхьэ IэнатIэ КIокIо Казбек зэрэIухьэрэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъ.

Урысые Федерацием и Президент къыгъэлъэгъогъэ кандидатурэхэм ащыщэу Къэбэртэе-Бэлъкъар Республикэм и Парламент идепутат пстэуми къыдырагъаштэзэ ар ЛIышъхьэу хадзыгъ. КIокIо Казбек псалъэу къышIыгъэм депутатхэм зэрафэразэр къыщиIуагъ, иIофшIэн лъэныкъо шъхьаIэу зыфэгъэзэгъэщтхэр къыгъэнэфагъэх.

«Къэбэртэе-Бэлъкъарым щыпсэурэ цIыфхэм цыхьэу къысфашIыгъэр къэгъэшъыпкъэжьыгъэнымкIэ кIуачIэу, шIэныгъэу сиIэм сызэрэшъхьамысыщтыр къэсэIо. Къэбэртэе-Бэлъкъарым хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ, цIыфхэм япсэукIэ зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ республикэм ипарламент, политическэ партиехэм, общественнэ объединениехэм шIуагъэ къытэу садэлэжьэным сыфэхьазыр», — къыIуагъ КIокIо Казбек ЛIышъхьэу зыхадз нэуж.

КIокIо Казбек Къэбэртэе-Бэлъкъарым и ЛIышъхьэу зэрагъэнафэрэм ехьылIэгъэ Iофтхьабзэр КъБР-м и Правительствэ зычIэт унэм щыкIуагъ. IэнэтIэшхом зэрэIухьагъэмкIэ ЛIышъхьэм къыфэгушIуагъэх Урысые Федерацием и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Темыр-Кавказ федеральнэ шъолъырым щыIэ, Урысыем и ЛIыхъужъэу Александр Матовниковыр, Темыр Кавказым иIофхэмкIэ министрэу Сергей Чеботаревыр, Къыблэ Осетием, Абхъазым, Темыр-Кавказ федеральнэ шъолъырым, Къыблэ федеральнэ шъолъырым япащэхэр. Адыгэ Республикэм илIыкIо куп ипэщагъэр КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ КIокIо Казбек IэнэтIэшхом зэрэIухьагъэмкIэ фэгушIозэ, лъэныкъо зэфэшъхьафхэм пэщэныгъэ ащызехьэгъэнымкIэ, хэбзэихъухьанымкIэ КIокIо Казбек опытышхо зэриIэр, федеральнэ гупчэми зэрэщылэжьагъэр хигъэунэфыкIыгъ.

«Республикэм пэщэныгъэ дызехьэгъэнымкIи непэ къыбготхэу къыбдэлажьэхэрэр лъэныкъо шъхьаIэхэм зэхъокIыныгъэшхохэр ащышIыгъэнхэм пылъых, тихэгъэгу ихэхъоныгъэкIэ гъогоу зытетым ар икъоу дештэ. Хэгъэгум и Президенти, республикэ парламентым идепутатхэми, зэкIэ Къэбэртэе-Бэлъкъарым щыпсэухэрэми цыхьэшхо къыпфашIыгъ. ЦIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ зэкIэ пфэлъэкIыщтыр зэрэпшIэщтым сицыхьэ телъ», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Джащ фэдэу КъумпIыл Мурат шъолъырхэм язэдэлэжьэныгъэ, адыгэ лъэпкъым икультурэ-тарихъ кIэн икъэухъумэн мэхьанэшхо зэряIэр хигъэунэфкIыгъ.

«Къэбэртэе-Бэлъкъарымрэ Адыгеимрэ бэшIагъэ зэкъош зэфыщытыкIэхэр зызэдыряIэхэр. Темыр Кавказым общественнэ зэгурыIоныгъэмрэ зыпкъитыныгъэмрэ къыщытыухъумэхэ, тиреспубликхэми, зэрэхэгъэгоуи ащыпсэурэ цIыфхэр нахь зэкъоуцохэ тшIоигъу», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы зэкъош республикхэм язэдэлэжьэныгъэ зегъэушъомбгъугъэным тегъэпсыхьагъэу гъэрекIо ичъэпыогъу мазэ Къэрэщэе-Щэрджэсым, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Адыгеим ялIышъхьэхэм язэIукIэ Мыекъуапэ зэрэщыкIогъагъэр. Джащыгъум зэдэлэжьэныгъэ зэрэзэдыряIэщтым ехьылIэгъэ зэзэгъыныгъэм республикхэм япащэхэр кIэтхэгъагъэх. Ахэм Iофтхьабзэу зэдызэрахьащтхэм къахеубытэх республикхэм автономие яIэ зыхъугъэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэхэр.

Республикхэм ащыпсэухэрэм якультурэ-тарихъ кIэн къэухъумэгъэным, лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ язэдэлэжьэныгъэ зегъэушъомбгъугъэным, ныбжьыкIэ сэнаущхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным атегъэпсыхьэгъэ Iофтхьэбзэ заулэ зэдызэрахьанэу рахъухьэ. ГущыIэм пае, ныбжьыкIэ сэнаущхэм язэхахьэу «Фыщт-2019» зыфиIоу шышъхьэIум щыIагъэм Адыгэ Республикэм имызакъоу, Къэбэртэе-Бэлъкъарми, Къэрэщэе-Щэрджэсми, Краснодар краими яныбжьыкIэхэр хэлэжьагъэх.

КIокIо Казбек IэнэтIэшхом зэрэIухьагъэмкIэ къыфэгушIуагъэхэм зэрафэразэр, Къэбэртэе-Бэлъкъар Республикэм хэхъоныгъэ ышIыным кIуачIэу иIэр зэкIэ зэрэрихьылIэщтыр къыIуагъ.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах