Примерное время чтения: 2 минуты
22

КъумпIыл Мурат лIыхъужъым янэ-ятэхэм аIукIагъ

Майкоп, 3 сентября - АиФ-Адыгея.

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Валерий Заволянскэу дунаир зехъожьым ыуж «Урысые Федерацием и ЛIыхъужъ» зыфиIорэ цIэр къызыфагъэшъошагъэм янэ-ятэхэу Иванрэ Анжэлэрэ Правительствэр зычIэт Унэм тыгъуасэ ащыIукIагъ.

Республикэм ипащэ зэкIэмэ апэу ны-тыхэм афэтхьаусыхагъ, Валерий Украинэм щыкIорэ хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэзэ, пшъэрылъэу къыфагъэуцугъэхэр зэрифэшъуашэм тетэу зэригъэцэкIагъэхэм, лIыхъужъныгъэу ащ зэрихьагъэр иныбджэгъухэм, къулыкъу дэзыхьыгъэхэм, ичIыпIэгъухэм егъашIэм агу зэрилъыщтым къыкIигъэтхъыгъ.

Гвардием истаршэ лейтенантэу Валерий Заволянскэм апшъэрэ дзэ-десантнэ команднэ училищэу къалэу Рязань дэтыр къыухыгъ. Украинэм щыкIорэ хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием разведчик купым икомандирэу къулыкъу щихьыщтыгъ. ЖъоныгъуакIэм и 28-м пыир зэрэзекIорэм, зыдэщыIэм лъыплъэрэ купым хэтэу ащ иуцупIэ горэ къычIигъэщыгъ ыкIи зыхэтхэм оборонэр зэхакъутэнышъ, пыим чIэнагъэхэр рагъэшIынхэмкIэ IэпыIэгъу хъугъэ. ЛIыблэнагъэрэ лIыхъужъныгъэрэ зэрихьэзэ, Валерий Заволянскэм пыим инэмыкI уцупIэхэри къыгъотыгъэх, ащ ыкIуачIэ нахь зэрэиныгъэм пайи къымыгъанэу пэуцужьыгъ. УIэгъэ хьылъэу ащ къытыращагъэхэм апкъ къикIыкIэ идунай ыхъожьыгъ.

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным иунашъокIэ, ипшъэрылъхэр ыгъэцакIэзэ лIыхъужъныгъэу зэрихьагъэм фэшI Валерий Заволянскэр дунаим ехыжьыгъэу «Урысые Федерацием и ЛIыхъужъ» зыфиIорэ цIэр фагъэшъошагъ.

КъумпIыл Мурат ащ янэ-ятэхэм рэзэныгъэ тхылъэу къафагъэшъошагъэр аритыжьыгъ ыкIи ащ ишIэжь Адыгеим зэрэщамыгъэкIодыщтыр къыхигъэщыгъ.

«ШъуикIалэ ыпсэ пэтыфэкIэ пшъэрылъэу дзэ къулыкъум къыфигъэуцугъэр ыгъэцэкIагъ, гущыIэу ытыгъэр къыгъэшъыпкъэжьыгъ. ЛIыгъэ хэлъэу подразделениеу зипащэм хэт дзэкIолIхэм щысэ афэхъузэ, пыим пигъэуцужьыгъэх. Ыпсэ хилъхьи дэзэорэ кIалэхэр къыухъумагъэх. КIэлэ лIыхъужъ зэрэжъугъэсагъэм, зэрэшъупIугъэм пае «тхьашъуегъэпсэу» къышъотэIо. Адыгеими Урысыеми ятарихъ Валерий ыцIэ егъашIэм хэтыщт. Тихэгъэгу илIыхъужъхэм ясатыри хэмыкIыжьынэу къыхэнагъ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат ны-тыхэм зафигъазэзэ.

Къыхэдгъэщын, офицерыр зэрифэшъуашэм тетэу, мы уахътэм янэ-ятэхэмрэ ышыпхъурэ зыщыпсэухэрэ поселкэу Яблоновскэм щагъэтIылъыжьыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ лIыхъужъым янэ-ятэхэм зэIукIэгъоу адыриIагъэм АР-м и Премьер-министрэ иIэнатIэ зыгъэцакIэрэ КIэрэщэ Анзауррэ АР-м идзэ комиссарэу Александр Аверинымрэ хэлэжьагъэх.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах