Примерное время чтения: 2 минуты
21

КъумпIыл Мурат пшъэрылъхэр къыгъэнэфагъэх

Майкоп, 25 апреля - АиФ-Адыгея.

Мы илъэсыр къызихьагъэм къыщегъэжьагъэу гъогухэм тхьамыкIагъоу къащыхъугъэхэм, ахэр къэмыгъэхъугъэнхэмкIэ Iофтхьабзэу зэрахьан фаехэм, кIэлэцIыкIухэр ахэм ащымыфыкъонхэмкIэ Iофыгъоу щыIэхэм, урамхэм язытет ыкIи нэмыкIхэм щатегущыIагъэх Адыгэ Республикэм игъогухэм ящынэгъончъагъэкIэ Комиссием зэхэсыгъоу иIагъэм.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат мы Iофтхьабзэр зэрищагъ. Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м и МВД, АР-м и Прокуратурэ, муниципалитетхэм япащэхэр. Гъогухэм ящынэгъончъагъэкIэ ГъэIорышIапIэм ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, мы илъэсым иапэрэ мэзищ гъогухэм аварие 76-рэ къатехъухьагъ, ахэм нэбгырэ 18 ахэкIодагъ. Рулым Iусхэм ялажьэкIэ (ешъуагъэхэу агъэунэфыгъэх) аварии 8, рулым IутIысхьанхэмкIэ фитыныгъэу яIэр къэзыушыхьатырэ тхылъыр ыпэкIэ зыIахыгъэхэм ялажьэкIэ тхьамыкIэгъуи 2 къатехъухьагъ.

Мы илъэсыр къызихьагъэм къыщегъэжьагъэу ешъуагъэу водитель 371-рэ къаубытыгъ. Мыекъопэ ыкIи Джэджэ районхэм авариеу къащыхъухэрэм япчъагъэ хэхъуагъ. Ар къызыхэкIырэм фэгъэхьыгъэу ыкIи ахэм япхыгъэ Iофтхьабзэу зэрахьагъэхэм яхьылIагъэу пащэхэм еплъыкIэу яIэхэр къаIуагъэх. Гъогухэм ящынэгъончъагъэкIэ пшъэдэкIыжь зыхьыхэрэм афэгъэзагъэу КъумпIыл Мурат щыкIагъэу яIэхэм ялъытыгъэу ахэм афигъэпытагъ.

«Республикэм игъогухэм къащыхъухэрэ тхьамыкIагъохэм къакIегъэчыгъэнымкIэ IофшIэным зэхъокIыныгъэ горэхэр фэшIыгъэнхэ фае. ЧIыпIэхэм япащэхэмрэ а Iофым фэгъэзэгъэ ведомствэхэмрэ нахь шIогъэ ин къэзытыщт унашъохэр зэдаштэнхэ фае. ЕтIани анахь щынагъоу щыт гъогухэм афэсакъынхэ, ащкIэ гъогухэм атырагъэуцорэ тамыгъэхэр, сигнальнэ пкъэухэр ыкIи нэмыкIхэр икъоу къызфагъэфедэнхэу щыт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Гъогухэм атекIодэрэ, фыкъуагъэ ащыхъурэ кIэлэцIыкIухэм япхыгъэу Iофтхьабзэу зэрахьэхэрэм къатегущыIагъэх Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмкIэ и Министерствэрэ гъогурыкIоным ищынэгъончъагъэкIэ ГъэIорышIапIэмрэ ялIыкIохэр. Ащ елъытыгъэу апэрэ классым кIорэ кIэлэцIыкIухэм апае нэфынэ къэзытырэ ныбэлъэ мини 6,3-м ехъу къащэфыгъ. Лъэпкъ проектэу «Автомобиль гъогу дэгъухэр» зыфиIорэм диштэу ГИБДД-м иIофышIэхэм гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ учреждении 134-мэ гъогурыкIоным ишапхъэхэмкIэ сыхьатхэр ащызэхащагъэх. ЕджапIэм джыри мыкIорэ кIэлэцIыкIухэр зычIэсхэм — сыхьат 28-рэ. Гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъо уахътэр къызщыблагъэрэм ехъулIэу кIэлэеджакIохэм гъогурыкIонымкIэ шапхъэхэм япхыгъэ IофшIэн гъэнэфагъэ адызэхэщэгъэн зэрэфаер КъумпIыл Мурат анахьэу къыхигъэщыгъэхэм ащыщ.

Зэхэсыгъом къыщыгущыIагъ Мыекъуапэ имэр, ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, кIэлэцIыкIухэмрэ Iэтахъохэмрэ анахьыбэу зыщызэблэкIыхэрэ гъогухэм сакъыныгъэм епхыгъэ Iофтхьабзэхэр ащыгъэлъэшыгъэн фае: гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ организациехэм, паркхэм, стадионхэм, культурэмрэ псауныгъэм икъэухъумэнрэ япхыгъэ учреждениехэм адэжь.

КъызэраIуагъэмкIэ, гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ учреждениехэм къапэблэгъэ лъэс зэпырыкIыпIэ 52-рэ зэтырагъэпсыхьагъ. Автомобиль гъогухэм, ахэм атет тамыгъэхэм, нэфрыгъуазэхэм ыкIи социальнэ мэхьанэ зиIэ нэмыкI псэуалъэхэм яIыгъынкIэ зэзэгъыныгъэхэр щыIэныгъэм щагъэцакIэх. Республикэм и ЛIышъхьэ къалэм ипащэхэм анахьэу анаIэ зытыраригъэдзагъэр гъогухэм язытет ренэу ауплъэкIузэ ашIын, щыкIагъэу къыхагъэщыгъэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ игъом Iофтхьабзэхэр зэшIуахынхэ зэрэфаер ары.

МэшIокугъогу зэпырыкIыпIэхэм тхьамыкIагъохэр къатемыхъухьанхэмкIэ Iофэу ашIэрэм икIэуххэм хэушъхьафыкIыгъэу мы зэхэсыгъом щатегущыIагъэх. Темыр-Кавказ мэшIоку гъогумрэ Адыгеяавтодорымрэ япащэхэм къызэрэхагъэщыгъэмкIэ, республикэм мэшIокугъогу зэпырыкIыпIэ 43-рэ иI. Ахэр гъэкIэжьыгъэнхэмкIэ ренэу IофшIэн гъэнэфагъэ зэшIуахы.

ЛIышъхьэм Темыр Кавказ мэшIоку гъогум ипащэхэм анаIэ зытыраригъэдзагъэр санитарием ылъэныкъокIэ шэпхъэ гъэнэфагъэу щыIэхэм мэшIоку зэпырыкIыпIэхэр адиштэнхэр ары. Республикэм имэшIоку гъогухэр гъэкIэжьыгъэнхэм ылъэныкъокIэ нахь проект инхэр зэрэтищыкIагъэхэр хагъэунэфыкIыгъ.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах