Примерное время чтения: 3 минуты
148

КъумпIыл Мурат Тыркуем щыпсэурэ адыгэхэм аIукIагъ

Фото Алексея Гусева / АиФ

Адыгеим илIыкIо купэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипащэр тыгъуасэ общественнэ организациехэу KAFFED, KAFDAV, KAFSAM, KAFiAD, DOSTLUK KLUBU ялIыкIохэм Тыркуем щаIукIагъ.

Мыщ фэдэ общественнэ объединениехэм Тыркуем ис адыгэ миллион пчъагъэ ахэхьэ. Тыркуем ирайон зэфэшъхьафхэм ащыпсэурэ адыгэхэр Анкара имуниципалитетэу Чанкая джырэ искусствэхэмкIэ игупчэ къэкIуагъэх Адыгеим ипащэ щыIукIэнхэу. КъумпIыл Мурат нахьыжъхэм шIуфэс къарихыгъ, къэзэрэугъоигъэхэм яупчIэхэм джэуап къаритыжьыгъ.

ЗэIукIэгъур къызэIуихызэ, Адыгеим и ЛIышъхьэ хэгъэгу зэфэшъхьафхэм ащыпсэурэ адыгэхэр зэзыпхыхэрэ мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэм мэхьанэшхо зэряIэр хигъэунэфыкIыгъ. КъумпIыл Мурат нахьыжъхэм зэрафэразэр ариIуагъ, дахэу къазэрапэгъокIыгъэхэм, ныдэлъфыбзэр, культурэр, тарихъ чIыгужъым зэпхыныгъэу дыряIэр къаухъумэнэу зэрэпылъхэм апае «тхьашъуегъэпсэу» ариIуагъ.

«Тыркуем щыпсэурэ адыгэхэм гъэпсын Iофышхо зэшIуахы, Тыркуем ищыIэныгъэ исыд фэдэрэ лъэныкъуи ахэм яIахь хашIыхьэ. Общественнэ организациехэм ащ фэдэу шIуагъэ къытэу Iоф зэрашIэрэр, Тыркуеми, ятарихъ чIыгужъи федэ къафахьы зэрашIоигъор лъэшэу тигуап. Тилъэпкъэгъухэм IофышIоу рахьыжьэрэ пстэуми къадедгъэштэщт. Адыгабзэм, культурэм, тарихъым язэгъэшIэнкIэ адыгэ объединениехэм ящыкIэгъэ IэпыIэгъур ядгъэгъотыщт», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм хэхъоныгъэ ышIынымкIэ непэ гухэлъэу яIэхэм, IэкIыб къэралыгъохэм ащыпсэурэ адыгэхэм ащкIэ ямэхьанэ афэгъэхьыгъэу Адыгеим и ЛIышъхьэ зэIукIэгъум хэлажьэхэрэм къафиIотагъ. Тыркуем щыщ тилъэпкъэгъухэм зэпхыныгъэу адыряIэм зырагъэушъомбгъу зэрашIоигъор КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ. Адыгеим илIыкIо куп Тыркуем къызыкIэкIогъэ Iофхэм ар зэу ащыщ.

«Урысыемрэ Тыркуемрэ язэфыщытыкIэхэм ягъэпытэнкIэ шъуиIэпыIэгъу тыкъыщэгугъы», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Тыркуем икавказ обществэхэм яфедерацие (KAFFED) ипрезидентэу Йылдыз Шекерджи, Тыркуем ипарламент идепутатэу Хюлья Нергиз Атчы Тыркуем ис адыгэхэм ацIэкIэ тилъэпкъэгъухэм IэпыIэгъу зэраригъэгъотырэм фэшI Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэфэразэхэр раIуагъ. Федерацием иIофшIэн зэрэзэхищэрэр ахэм къаIотагъ. 2003-рэ илъэсым къалэу Анкара ар щызэхащагъ, общественнэ организацие 60 фэдиз хэхьэ.

Федерацием хэтхэм дэгъоу къагурэIо тарихъ чIыгужъым, къэралыгъо пстэуми ащыпсэурэ адыгэхэм зэпхыныгъэ пытэ адыряIэн, зэгъусэхэу якультурэ агъэбаин, тилъэпкъ ишэн-хабзэхэр, гъогоу къыкIугъэр ныбжьыкIэхэм арагъэшIэн зэрэфаер. Джащ пае унэгъо кIоцIым адыгэ хабзэхэм атетэу кIэлэцIыкIухэр щапIух, ныдэлъфыбзэр арагъашIэ, адыгэ культурэр шIу арагъэлъэгъу.

«Урысыемрэ Тыркуемрэ япащэхэм яшIуагъэкIэ непэ лъэныкъуитIу зэдэлэжьэныгъэм зегъэушъомбгъугъэнымкIэ амалышIухэр щыIэх. Тихэгъэгухэри, ахэм ащыпсэухэрэри нахь дэгъоу зэгурыIонхэмкIэ Адыгэ диаспорэм ишIуагъэ къэкIощт», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Общественнэ объединениехэм ахэхьэрэ адыгэхэм ялIыкIохэм зэIукIэгъум къызэрэщыхагъэщыгъэмкIэ, Тыркуем щызэхэщэгъэ адыгэ организациехэм азыныкъо нахьыбэмэ тарихъ чIыгужъым зэпхыныгъэу къыдыряIэм зырагъэушъомбгъу ашIоигъу. Урысыемрэ Тыркуемрэ язэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэм ахэм къыдырагъаштэ, зэгъусэхэу проектхэр республикэм щыпхырыщыгъэнхэмкIэ IэпыIэгъу къытфэхъунхэм фэхьазырых.

Тыркуем адыгэ миллиони 3,5-м ехъу ис. IэкIыб къэралыгъохэр зыпштэхэкIэ, мы хэгъэгур ары нахь зэхэубытагъэу адыгэхэр зыщыпсэухэрэр. Адыгэхэр зэхэубытагъэу арысых хэкухэу Кахраман-Мараш, Болу, къалэхэу Адана, Анкара, Бурса, Измир, Къэйсэри, Самсун, Эрзрум ыкIи нэмыкIхэм.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах