31

КъумпIыл Мурат вакцинэр зыхаригъэлъхьагъ

Майкоп, 15 июля - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат коронавируснэ инфекциеу СОVID-19-м пэуцужьырэ вакцинэр зыхаригъэлъхьагъ.

Регионым ипащэ мызэу, мытIоу къыхигъэщыгъ цIыфхэм яиммунизацие коронавирусым зимыушъомбгъуным иамал шъхьаIэу ыкIи шэпхъэ гъэлъэшыгъэхэр тищыIэныгъэ джыри къыхэхьанхэр щыдгъэзыенхэ тэзыгъэлъэкIыщтэу зэрэщытыр.

«ИкIыгъэ илъэсым икIэухым ковидыр къысэузыгъ ыкIи ащ ыуж ренэу сыуплъэкIущтыгъ антителахэр сиIэхэмэ, ахэр непи шапхъэм фэдизэу сиIэх. Ау псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ Министерствэм зэрилъытэрэмкIэ, антителахэр уиIэхэми, прививкэ ябгъэшIын фае. Ары непэ вакцинэр зыкIызыхязгъалъхьэрэр, республикэм щыпсэухэрэми сыкъяджэ гупшысэ хэлъэу мы Iофым къекIолIэнхэу. Адыгеим икъун вакцинэ IэкIэлъ, прививкэ зыщашIырэ пунктхэм зэкIэми ахэр яIэх», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Къыхэдгъэщын, Адыгеим вакцинэр зыщахалъхьэрэ чIыпIэ 34-рэ къыщызэIуахыгъ. Прививкэ языгъэшIыхэрэм япчъагъэ хэхъо, чэщ-зымафэм нэбгырэ мин 1,5-м нэсы. Непэ ехъулIэу вакцинэр нэбгырэ мин 68-мэ зыхарагъэлъхьагъ. Псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ Министерствэм къызэритырэмкIэ, вакцинэр зыхязыгъэлъхьагъэхэм япроцент 0,3-рэ зэкIэмкIи сымаджэ хъурэр.

Медицинэм иучреждениехэм ящыкIэгъэ вакцинэхэм япчъагъэ зэрэхахъорэм къыхэкIэу регионым ипащэу КъумпIыл Мурат АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ пшъэрылъ фишIыгъ тихэгъэгу къыщашIыгъэ вакцинищыр нахьыбэу республикэм къегъэолIэгъэным Iоф дишIэнэу.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах