66

КъумпIыл Мурат зэIукIэм хэлэжьагъ

Майкоп, 20 апреля - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат IофшIэным епхыгъэу Ярославль зэкIом хэбзэгъэуцуным игъэцэкIэн иIофыгъохэмкIэ зэIукIэу ащ щыкIуагъэм хэлэжьагъ.

Къэралыгъо ыкIи муниципальнэ зэзэгъыныгъэхэу агъэцэкIагъэхэмкIэ заказчикхэм игъом лэжьапкIэр аратыным пылъ шапхъэхэр къизыIотыкIырэ хэбзэгъэуцугъэр ары анаIэ зытырагъэтыгъэр. Урысые Федерацием и Генеральнэ прокурорэу Юрий Чайкэ тхьамэтагъор щызэрихьэзэ зэIукIэр кIуагъэ.

Темыр-КъохьэпIэ, Темыр-Кавказ, Гупчэ ыкIи Къыблэ федеральнэ шъолъырхэм ярегионхэм япащэхэр, прокурорхэр, предпринимательхэм яфитыныгъэхэм якъэухъумэнкIэ Урысыем и Президент дэжь щыIэ Уполномоченнэр, общественнэ организациехэу предпринимательствэм IэпыIэгъу фэхъухэрэм ялIыкIохэр а зэIукIэм хэлэжьагъэх, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Анахь Iофыгъо шъхьаIэу зытегущыIагъэхэм ащыщых шъолъырхэм IофшIэнымкIэ яIофхэм язытет нахьышIу шIыгъэнымрэ къэралыгъо продукцием икъэщэфынкIэ программэхэм ахэлэжьэрэ предпринимательхэм яфитыныгъэхэм якъэухъумэнрэ. 

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах