56

Къурмэн мэфэкIым ипэгъокIэу

Мыгъэ быслъымэнэу дунаим тетхэм Къурмэн мэфэкIыр шышъхьэIум и 11-р ары зыхагъэунэфыкIырэр. Ащ ипэгъокIэу АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгеим ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм ямуфтиеу Къэрдэн Аскэрбый ригъэблэгъагъ.

Пстэумэ апэ республикэм ипащэ Адыгеим икIыгъэу хьадж зышIынэу Чабэм кIуагъэхэм къакIэупчIагъ. Муфтиим къызэриIуагъэмкIэ, ахэм видеозэпхыныгъэ адыряIэу якъэбар мафэ къэс зыщагъэгъуазэ, анаIэ лъэшэу атет, зыпари гумэкIыгъо яIэп. Мыгъэ кIуагъэр нэбгырэ 62-рэ мэхъу, шышъхьэIум и 17-м къэкIожьынхэу ары.

Къурмэн мэфэкIым ихэгъэунэфыкIын къыщыдэлъытэгъэ шапхъэхэм ягъэцэкIэни республикэм ипащэрэ муфтиимрэ атегущыIагъэх. А мафэр тхьаумафэу зэрэтефэрэм къыхэкIыкIэ, къыкIэлъыкIорэ блыпэр, шышъхьэIум и 12-р, зыгъэпсэфыгъо мафэ шIыгъэным фэгъэхьыгъэ тхылъым АР-м и ЛIышъхьэ кIэтхагъ.

«ТичIыпIэгъоу Чабэм кIуагъэхэм гумэкIыгъо зэрямыIэр къэбар гушIуагъу», — къыIуагъ ащ. Къурмэн мэфэкIыр зэрифэшъуашэм тетэу хэдгъэунэфыкIыныр, Чабэм кIуагъэхэм псаухэу, зыпари тхьамыкIагъо къащымышIыгъэу къагъэзэжьыныр тэркIэ анахь шъхьаI.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых