aif.ru counter
75

Лъэпкъ Iофыгъохэм атегущыIагъэх

Майкоп, 15 ноября - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзанэ тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ.

Адыгэ шэн-хабзэхэм, культурэм якъэухъумэн, ныдэлъфыбзэм изэгъэшIэн, общественнэ движением зэхищэщт зэфэхьысыжь конференцием къыщаIэтыщтхэ лъэпкъ Iофыгъохэм лъэныкъохэр атегущыIагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ къызэриIуагъэмкIэ, республикэм илъ лъэпкъ ыкIи дин зэгурыIоны-гъэр гъэпытэгъэным, Iофыгъохэу къэуцухэрэм атегущыIэгъэным афэшI общественнэ организациехэм ялIыкIохэм аIукIэнхэр шэнышIу афэхъугъ. «Адыгэ Хасэр» пштэмэ, мыщ иIофшIэн зэрэзэхищэрэм зэхъокIыныгъэшIухэр зэрэфэхъугъэхэр, шъолъырым игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэм зэпхыныгъэу адыриIэр нахь пытэ зэрэхъугъэр республикэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ.

ЛIымыщэкъо Рэмэзанэ гущыIэр зештэм, непэ анахьэу анаIэ зытырагъэтхэрэ лъэныкъохэм къащыуцугъ, гухэлъхэу яIэхэм АР-м и ЛIышъхьэ ащигъэгъозагъ. Хабзэ зэрэхъугъэу, общественнэ движением иIофшIэн изэфэхьысыжьхэр зыщашIырэ конференцие илъэсрэ ныкъорэм къыкIоцI зэ зэхащэ. Мы мазэм и 17-м ащ фэдэ Iофтхьабзэ рагъэкIокIыщт. Адыгэ Хасэм итхьаматэ къызэриIуагъэмкIэ, лъэпкъ культурэм икъэухъумэнрэ ныдэлъфыбзэм изэгъэшIэнрэ анахь шъхьаIэу щытыщтых.

— ТиныбжьыкIэхэм, къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм адыгабзэр зэрагъэшIэныр, рыгущыIэнхэр — джары непэ пшъэрылъ шъхьаIэу зыфэдгъэуцужьырэр. Мы лъэныкъомкIэ еджапIэхэм нахь тэрэзэу Iоф адэтшIэн, ныдэлъфыбзэм изэгъэшIэн мэхьанэшхо зэриIэр цIыфхэм къагурыIон фае. Республикэм щызэхащэхэрэ мэфэкI Iофтхьабзэхэм тахэлажьэ, амалэу тиIэмкIэ тишIуагъэ къэтэгъакIо, — къыIуагъ ЛIымыщэкъо Рэмэзанэ.

Iофыгъоу къыIэтыгъэм епхыгъэу къэгущыIагъэх ыкIи общественнэ движением Iоф зэрэдашIэрэм изэфэхьысыжьхэр къашIыгъэх Адыгеим и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Муратэ, ащ игуадзэу МэщлIэкъо Хьамедэ, республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр.

АР-м и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, зэIукIэгъум къыщаIэтыгъэхэ Iофыгъохэм дэгъоу ащыгъуаз. Ахэр зэшIохыгъэнхэм пае республикэм ихэбзэ къулыкъухэм, Адыгэ Хасэм, цIыфхэм яIо зэхэлъэу Iоф зэдашIэн зэрэфаер кIигъэтхъыгъ.

— Обществэр зэзыпхырэ IофшIэныр тызэгъусэу зэдэдгъэцэкIэн фае. ЦIыфхэм къаIорэр зэхэтхыным, ахэм яеплъыкIэхэр къыдэтлъытэнхэм мыщ дэжьым мэхьанэшхо иI. Джащыгъум итхъухьэрэ пстэури зэшIохыгъэ зэрэхъущтым щэч хэлъэп. Адыгабзэр зэзыгъашIэхэрэм япчъагъэ къызэрэщымыкIагъэр, ащ зэрэхэхъуагъэр непэ къэтIон тлъэкIыщт. Ащ дакIоу адыгэ хабзэм къыдилъытэхэрэ шапхъэхэри дгъэцэкIэнхэм, къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм ахэр агурыдгъэIоным тынаIэ тедгъэтын фае, — къыIуагъ КъумпIыл Муратэ.Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Оставить свой комментарий
Самое интересное в регионах