Примерное время чтения: 2 минуты
91

Лъэпкъ музеир зэтырагъэпсыхьэ

Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ иде­путатэу, партиеу «Единэ Россием» илIыкIоу Владислав Резник гъэцэкIэжьынхэр зыщыкIорэ АР-м и Лъэпкъ музей щыIагъ, псэолъэшI IофшIэн­хэр зэрэлъыкIуатэхэрэм нэIуасэ зафишIыгъ. Федеральнэ инвестиционнэ программэм къыдыхэлъытагъэу проектыр агъэцакIэ, зэкIэмкIи сомэ миллион 248-рэ фэдиз пэIуагъэхьащт.

Джырэ уахътэм мыщ IофшIэн гъэнэфагъэхэр щэкIох. Джащ фэдэу музеим ифонд зыщаIыгъыщт къатищэу зэтет псэуа­лъэр ашIыгъ, ащ квадратнэ метрэ мини 2 фэдиз илъ. 2021-рэ илъэсым тыгъэгъазэм IофшIэнхэр аухынхэу агъэнафэ. Ащ нэмыкIэу, проектым къыдыхэлъытагъэу музеим ищагу кIоцI къэгъэлъэгъопIэ чIыпIитIу ыкIи лъэпкъ псэуалъэу «Адыгейская усадьба» зыфиIорэр къыдэуцощтых. Мыщ адыгэхэм ижъыкIэ агъэфедэщтыгъэ Iэмэ-псымэхэр, нэмыкIхэр щызэхэугъоегъэщтых.

«Адыгеир - тарихъ бай зыпылъ чIыгу, ащ дакIоу мыщ щыпсэурэ лъэпкъым культурэ дахэ иI. А кIэныр къэтыухъумэным ыкIи хэдгъэхъоным тынаIэ тедгъэтын фай. Федеральнэ гупчэм иIэпыIэгъукIэ АР-м и Лъэпкъ музей гъэцэкIэжьынхэр щэкIох. ГъэкIэжьыгъэ культурэм иучреждение икъэгъэлъэгъонхэр республикэм щыпсэухэрэм, хьакIэхэм зэрашIогъэшIэгъоныщтым сицыхьэ телъ», - къы­Iуагъ Владислав Резник.

Нэужым депутатыр зэкIолIагъэр Мыекъуапэ дэт искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэу N 1-р ары. Къэралыгъо программэу «Гъэсэныгъэм хэхъоныгъэ ышIыныр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу мыщ игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр щыкIуа­гъэх, сомэ миллион 88,1-рэ агъэфедагъ. Мы илъэсым щегъэжьагъэу еджапIэм иконцертнэ зал игъэкIэжьын фежьагъэх, IофшIэнхэм сомэ миллион 61,6-рэ атефэщт. УФ-м и Президен­тэу Владимир Путиным Федеральнэ ЗэIукIэм фигъэхьыгъэ джэпсалъэу шъо­лъыр ыкIи муниципальнэ мэхьанэ зиIэ искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджа­пIэхэм ягъэкIэ­жьын фэгъэхьыгъэм проектыр къыдыхэлъытагъ, къэзытхырэр АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Адыгеим культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ къызэриIуа­гъэмкIэ, къэралыгъо программэм игъэцэкIэн епхыгъэу еджа­пIэм иунашъхьэ агъэцэкIэжьыгъ, шъхьангъупчъэхэр зэблахъугъэх, инженернэ коммуникациехэр агъэкIэжьыгъэх, нэмыкI IофшIэнхэр зэшIуахыгъэх. Джащ фэдэу АР-м и Лъэпкъ хъарзынэщ ыIы­гъыгъэ я 4-рэ къатыр еджапIэм ратыжьыгъ, ащ ишIуагъэкIэ культурэм иучреждение къеолIэрэ кIэлэеджакIохэм япчъагъэ нахьыбэ ашIын алъэкIыщт.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах