71

«Лъэпкъ проектхэр игъом гъэцэкIэгъэнхэр – къулыкъу пэпчъ ипшъэрылъ шъхьаI»

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ зэрищэгъэ IофшIэгъу зэIукIэр зыфэгъэхьыгъагъэр Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным ижъоныгъокIэ унашъо игъэцэкIэн тегъэпсыхьагъэу лъэпкъ проектхэм зэшIохыкIэу афэхъущтым иIофыгъохэр ары.

Лъэпкъ проектхэр нахь шIогъэ ин хэлъэу гъэцэкIэгъэнхэм пае Адыгеим и ЛIышъхьэ ведомствэ пэпчъ ыкIуачIэ рихьылIэнэу, аIэ зэкIэдзагъэу Iоф зэдашIэнэу пшъэрылъ къыгъэуцугъ. Ахэм язэшIохынкIэ пIалъэхэр агъэгужъо зэрэмыхъущтыр КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ.

«2024-рэ илъэсым нэс хэгъэгум ихэхъоныгъэ зыфэдэщтыр лъэпкъ проектхэм къагъэнафэ, щыIэныгъэм илъэныкъо пстэухэмкIи шъолъырхэм гъэхъагъэ ашIыным тегъэпсыхьэгъэ амалхэр ащ къафызэIуехых. Лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн мылъкушхо къыфыхагъэкIы. Игъом ыкIи нахь шIогъэ ин хэлъэу а мылъкур агъэфедэн фае. ЗыпэIухьан фаеу щыт лъэныкъохэм ар апэIугъэхьэгъэным, графикым тетэу, амал щыIэ хъумэ, ащи ыпэ итхэу Iофтхьабзэхэр зэшIохыгъэ хъунхэм анаIэ тырамыгъэты хъущтэп», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Iэзэгъу уцхэр игъом, анахьэу етIани фэгъэкIотэныгъэ зиIэ цIыф купхэм ахэр аIэкIэгъэхьэгъэнхэмкIэ пшъэрылъхэр афишIыгъэх, джащ фэдэу цIыфхэр зычIэсыщтхэ унэхэм яшIынкIэ, гъогухэм тхьамыкIагъохэр къатемыхъухьанхэмкIэ, транспорт ыкIи инженер инфраструктурэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ, псэолъэшIыным епхыгъэ техническэ амалхэр гъэхьазырыгъэнхэмкIэ шIэгъэн фаехэр къыкIигъэтхъыгъэх. Инвестиционнэ площадкакIэхэр ашIыхэзэ, цIыф псэупIэхэм архитектурнэ теплъэ дахэ яIэн зэрэфаер къыдалъытэзэ, цIыфхэр зыщыпсэущтхэ микрорайонхэр агъэпсыхэзэ муниципалитет пстэуми хэхъоныгъэ зэрашIын фаер ащ къыхигъэщыгъ.

«Проект пэпчъ епхыгъэ Iофыгъохэр къыдэлъытэгъэн, отраслэ пстэуми къатефэрэр ашIэн фае, джащыгъум IофшIэным шIуагъэ къытыщт. ГущыIэм пае, гъогухэр щынэгъончъэу щытынхэмкIэ, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим зэрар рамыхынымкIэ, гъогухэм къатехъухьэрэ тхьамыкIагъохэм къакIегъэчыгъэнымкIэ, IофшIэпIакIэхэр зэхэщэгъэнхэмкIэ ыкIи нэмыкIхэмкIэ икъоу зэшIохыгъэн фаехэм къапкъырыкIынхэ фае. Арышъ, ведомствэ пэпчъ щыкIагъэу ылъэгъухэрэм, зэшIохыгъэн фаеу къэуцухэрэм ынаIэ атыридзэн, федеральнэ структурэхэм нахь чанэу Iоф адишIэн, инвестициехэр къызфигъэфедэн, проектыкIэхэр ублагъэ хъунхэмкIэ зишIуагъэ къэкIощт шIыкIэ-амалхэр ыгъэунэфынхэ фае. А пстэури зыфэлэжьэн фаер – экономикэм зыкъегъэIэтыгъэныр, ащ епхыгъэу цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэныр ары», — къыкIигъэтхъыгъ КъумпIыл Мурат.

ЗэIукIэгъум илъэхъан республикэм футболым, гандболым ыкIи нэмыкI спорт лъэпкъхэм зыщаушъомбгъуным иIофыгъохэр къаIэтыгъэх. Адыгеим и ЛIышъхьэ анаIэ тыраригъэдзагъ джэгукIэ, спорт лъэпкъ зэфэшъхьафхэм цIыфхэр нахь игъэкIотыгъэу якIолIэнхэ зэрэфаер. ШIэжь ыкIи мэфэкI Iофтхьабзэхэм языфэгъэхьазырыни мыщ къыщаIэтыгъ. ЕджапIэр къэзыухыхэрэм мы илъэсым апэрэу республикэм пчыхьэзэхэхьэ игъэкIотыгъэ щафызэхащэщт.

ИкIэухым Адыгеим и ЛIышъхьэ агу къыгъэкIыжьыгъ лъэпкъ проектхэм япхыгъэ ыкIи ахэм къапкъырыкIырэ Iофыгъохэм ягъэцэкIэнкIэ хабзэм икъулыкъу пстэуми япащэхэм ашъхьэкIэ пшъэдэкIыжь зэрахьырэр.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах