32

Лъэпкъ проектхэр зэрагъэцакIэхэрэм тегущыIагъэх

Майкоп, 26 февраля - АиФ-Адыгея.

АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр ыкIи муниципальнэ образованиехэм япащэхэр зыхэлэжьэгъэхэ зичэзыу IофшIэгъу зэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Хабзэ зэрэхъугъэу, пшъэрылъ шъхьаIэу щытхэм, гухэлъхэм къэзэрэугъоигъэхэр атегущыIагъэх, тапэкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтын фэе лъэныкъохэр къыхагъэщыгъэх. УФ-м и Президент къыгъэнэфагъэхэ лъэпкъ проектхэр зэшIохыгъэхэ зэрэхъухэрэр ары Iофыгъо шъхьаIэу щытыгъэр. Джащ фэдэу республикэм и ЛIышъхьэ иунашъохэр ведомствэхэм, муниципалитетхэм япащэхэм зэрагъэцакIэхэрэм мэхьанэшхо ратыгъ.

Лъэпкъ проектхэм къадыхэлъытагъэу, лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ республикэр къэгъэлъэгъон гъэнэфагъэхэм акIэхьаным фэIорышIэрэ гъогу картэхэм ягъэцэкIэн пытагъэ хэлъэу къекIолIэгъэн зэрэфаер КъумпIыл Мурат къыIуагъ. ГущыIэм пае, культурэр пштэмэ, искусствэхэмкIэ еджапIэхэу республикэм итхэм ягъэкIэжьын фытегъэпсыхьэгъэ проектнэ-сметнэ IофшIэныр гъэтхапэм и 6-м ехъулIэу аухын фае. А пшъэрылъым игъэцэкIэн илъэсищым къыкIоцI сомэ миллион 380-м ехъу пэIуагъэхьащт, ащ щыщэу сомэ миллиони 167-р мы илъэсым телъытагъ. Апэу зэтырагъэпсыхьащтых Красногвардейскэ ыкIи Мыекъопэ районхэм, республикэм икъэлэ шъхьаIэ адэтхэ мыщ фэдэ учреждении 4-р.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, гухэлъэу щыIэм диштэу искусствэхэмкIэ еджапIэхэм яIыгъын муниципалитетхэм къаIахыжьышъ, республикэм къыратыжьы. Ащ фэдэ екIолIакIэм шIогъэшхо къызэритыщтым, Iофыр къызэригъэпсынкIэщтым щэч хэлъэп.

Республикэм ипащэ къышIыгъэхэ пшъэрылъхэм ащыщхэр зыфэгъэхьыгъагъэхэр Iэрыфэгъу къэлэ щыIакIэм изэтегъэпсыхьан, къоджэ чIыпIэхэм яхэхъоныгъ, гъогухэм яшIын. Джащ фэдэу лъэпкъ проектхэу «Псауныгъэр къэухъумэгъэныр», «Гъэсэныгъэр», «Псы къабзэр» зыфиIохэрэр шъолъырым щыгъэцэкIагъэхэ зэрэхъурэм иIофыгъуи зэхэсыгъом мэхьанэшхо щыратыгъ, мыщкIэ министерствэхэм япащэхэм зэфэхьысыжьхэр къашIыгъэх.

«Лъэпкъ проект пэпчъ Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэм ягъэцэкIэн къыдыхэлъытагъ. ЦIыф- хэм псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу шIыгъэнхэр ары мыщ дэжьым анахь шъхьаIэр. Пшъэрылъхэр зэшIохыгъэнхэм фэшI федеральнэ ыкIи республикэ бюджетхэм ахъщэшхо къатIупщы, мылъкур игъом ыкIи шIуагъэ къытэу гъэфедэгъэным тынаIэ тедгъэтын фае. Ащ дакIоу псэуалъэу тшIын е зэтедгъэпсыхьан фаехэм алъэныкъокIэ экспертизэр псынкIэу зэхэщэгъэныр, проектнэ-сметнэ документациер игъом гъэхьазырыгъэныр пшъэрылъ шъхьаIэх. Гъогу картэхэр щыIэх, ахэм амалэу къатыхэрэр къызфэдгъэфедэхэзэ IофшIэныр зэхэщэгъэн, къэгъэлъэгъон гъэнэфагъэхэм такIэхьан фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Лъэпкъ проектхэр зэрифэшъуашэу шъолъырым щыгъэцэкIэгъэнхэм пае республикэм иведомствэ зэфэшъхьафхэм федеральнэ хэбзэ къулыкъухэм зэпхыныгъэу адыряIэр джыри нахь агъэпытэн, IофшIэныр агъэлъэшын зэрэфаер АР-м и ЛIышъхьэу кIэухым къыхигъэщыгъ. Ащ епхыгъэу министерствэхэм, къулыкъухэм, муниципалитетхэм япащэхэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх.

Республикэм ипащэхэм непэ анахьэу анаIэ зытырагъэтырэ лъэныкъохэм ащыщых Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэм ия 75-рэ илъэс ихэгъэунэфыкIын, Урысыем и Конституцие гъэтэрэзыжьынхэр фэшIыгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ голосованиер шъолъырым зэрифэшъуашэу щызэхэщэгъэныр.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах