Примерное время чтения: 2 минуты
13

Лэжьыгъэм иIухыжьын зэрэкIорэр зэригъэлъэгъугъ

Майкоп, 7 июля - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Теуцожь районым зэкIом М. А. Пэнэшъур зипэщэ фермер хъызмэтшIапIэм игубгъохэм ащыIагъ. Бжыхьасэхэм яIухыжьын ахэм ащэкIо.

Ащ игъусагъэх федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Сергей Шопиныр, Теуцожь районым ипащэу Хьачмамыкъо Азамат.

ХъызмэтшIапIэм изэхэщакIоу Хьабэхъу Аскэр къызэриIуагъэмкIэ, мы илъэсым бжыхьасэхэр чIыгу гектар 1075-мэ ахалъхьагъэх. Бжыхьэсэ коцыр — гектар 935-м, хьэр — гектари 140-м ахалъхьагъ. НепэкIэ хьэм иIухыжьын аухыгъ пIоми хъущт, зернэ тонн 650-рэ къахьыжьыгъ, зы гектарым центнер 46-рэ къырахыгъ. Бжыхьэсэ коцым щыщэу гектар 23-р аIожьыгъ, пстэумкIи тонни 126,5-рэ къахьыжьыгъ, зы гектарым центнер 55-рэ къырахыжьыгъ. ГурытымкIэ Адыгеим къыщахьыжьырэм ар къыщыкIагъэп. Комбайни 5 лэжьыгъэм иIухыжьын хэлажьэ, автомобили 4-мэ коцыр зэращэ.

Предприятием къэралыгъо IэпыIэгъум къыдилъытэрэ Iофтхьабзэхэр зэкIэ къызфегъэфедэх. ГущыIэм пае, 2021 — 2022-рэ илъэсхэм зернэм иIухыжьын, агротехнологическэ IофшIэнхэм язэхэщэн, чылапхъэхэм якъэухъумэн апэIуагъэхьагъэр афалъэгъужьыгъ, субсидиехэу сомэ миллиони 5,2-м ехъу аратыгъ.

Республикэм и ЛIышъхьэ министерствэмрэ муниципалитетым иадминистрациерэ япащэхэм пшъэрылъ афишIыгъ мэкъумэщ товархэр къэзышIыхэрэр къэралыгъо IэпыIэгъум къыдилъытэхэрэм нэIуасэ афашIыхэзэ ашIынэу. Мы илъэсым отраслэм ихэхъоныгъэ сомэ миллион 643,4-рэ къыфыхагъэкIыгъ, ащ ипроцент 80-р зыIэкIэхьан фаеу щытхэм алъагъэIэсыгъ.

«Мэкъумэщ хъызмэтыр — республикэм иэкономикэ иотраслэ шъхьаIэхэм зыкIэ ащыщ, тэри ренэу ащ ихэхъоныгъэ тынаIэ тетэгъэты. Урысые Федерацием и Правительствэ пшъэрылъ къызэрэтфишIыгъэм тетэу мы илъэсым мэкъумэщ товархэр къэзышIыхэрэм амал зэриIэкIэ субсидиехэу аIэкIэдгъахьэхэрэр нахьыбэ зэрэтшIыщтым тынаIэ тедгъэтыгъ. Къэралыгъо IэпыIэгъум лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ аванс нэшанэ иIэу щытыгъ. ЧIыгулэжьхэмкIи мэхьанэшхо ащ иIэу щыт. Хабзэм икъулыкъухэр чIыгулэжьхэм ягъусэхэу лэжьыгъэм иIухыжьын гъэхъагъэ хэлъэу ухыгъэ хъуным дэлажьэх. Мэкъумэщ предприятиехэми энергиеу аIэкIэхьан фаер зыпкъ итэу араты, лэжьыгъэ дэгъу къэтхьыжьынэу тэгугъэ ыкIи пIэлъэ кIэкIым къыкIоцI лэжьыгъэр губгъом къихыжьыгъэ хъуным тыщэгугъы», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Мы илъэсым республикэм бжыхьасэхэр ыкIи гъэтхасэхэр чIыгу гектар мини 105,8-м арагъэкIугъ, непэкIэ гектар мин 17,5-м лэжьыгъэр щыIуахыжьыгъ. Гектар пэпчъ гурытымкIэ центнер 50,9-рэ къырахыжьыгъ.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах