Примерное время чтения: 4 минуты
5

ЛIэшIэгъу гъогу

Майкоп, 22 сентября - АиФ-Адыгея.

Адыгеир, Къэбэртэе-Бэлъкъарыр ыкIи Къэрэщэе-Щэрджэсыр зызэхащагъэхэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ концерт Къэралыгъо Кремлевскэ Дворецым щыкIуагъ.

Тыгъуасэ Адыгеир, Къэбэртэе-Бэлъкъарыр ыкIи Къэрэщэе-Щэрджэсыр зызэхащагъэхэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ концерт Къэралыгъо Кремлевскэ Дворецым щыкIуагъ. Хэгъэгум исценэ шъхьаIэ къош республикищмэ ятворческэ коллектив анахь дэгъухэм зыкъыщагъэлъэгъуагъ.

Джащ фэдэу Кремлевскэ Дворецым адыгэхэм ятарихъ, джырэ лъэхъаным ящыIакIэ, яискусствэ ыкIи якультурэ афэгъэхьыгъэ экспозициехэр къыщызэIуахыгъэх.

Iофтхьабзэм иублэгъум къэзэрэугъоигъэхэм шIуфэс къарихыгъ Урысыем и Президентэу Владимир Путиным. Республикищмэ ащыпсэухэрэм къэралыгъом и Пащэ къафэгушIуагъ ыкIи ахэр зызэхащагъэхэр илъэси 100 зэрэхъурэр УрысыемкIи мэхьанэ гъэнэфагъэ зиIэ хъугъэ-шIэгъэшхоу зэрэщытыр къыIуагъ.

«1922-рэ илъэсым автономиехэр зэрэзэхащагъэхэр шъолъырищми ащыпсэурэ цIыфхэм ятарихъкIэ ыкIи ящыIэныгъэкIэ мэхьанэшхо зиIэ чэзыоу хъугъэ, цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэу зы гухэлъ зиIэхэм, ти Хэгъэгушхо къырыкIощтымкIэ пшъэдэкIыжь ин зыхэлъхэм зэдыряеу щыт тикъэралыгъо ихэхъоныгъэкIэ мэхьанэшхо зиIэ лъэбэкъугъ ар. КъыкIэлъыкIогъэ илъэсипшI пчъагъэхэм къаушыхьатыгъ а унашъор тэрэзэу зэрэщытыгъэр. Ащ ыпэкIэ аштэгъэгъэ унашъоми джащ фэдэу мэхьанэшхо иIагъ, зигугъу сшIырэр джырэ Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым ащыпсэурэ цIыфхэм урысые къэралыгъом нахь пэблагъэ зэрэхъущтхэм тегъэпсыхьэгъэ гъогур къызэрэхахыгъэр ары. СтатусыкIэм ишIуагъэ къэкIуагъ экономикэмрэ социальнэ лъэныкъомрэ нахь зыкъаIэтынымкIэ, лъэпкъ шэн-хабзэхэр, культурнэ ыкIи гушъхьэлэжь кIэныр къэухъумэгъэнхэмкIэ, цIыфхэм гъэсэныгъэ зэрагъэгъотынымкIэ, сэнэхьатэу къыхахыгъэм рылэжьэнхэмкIэ амал инхэр ащ къаритыгъэх. Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым ыкIи Къэрэщэе-Щэрджэсым ащыпсэухэрэм тихэгъэгушхо игъэпытэнрэ ихэхъоныгъэрэ яIахьэу хашIыхьагъэм уасэ фэшIыгъуай. НэмыкI цIыф лъэпкъхэр ягъусэхэу, аIэ зэкIэдзагъэу гъэпсын IофшIэныр зэшIуахыгъ, наукэмрэ культурэмрэ алъэныкъокIэ гъэхъэгъэшхохэр ашIыгъэх, тарихъым икъэгъэзэпIэ къинхэр, ушэтыпIэу къафыкъокIыгъэхэр шъыпкъагъэрэ блэнагъэрэ ахэлъэу зэпачыгъэх», — къыIуагъ Урысыем и Президент.

Владимир Путиным къыхигъэщыгъ Хэгъэгу зэошхом илъэхъан республикищмэ яцIыфхэм лIыхъужъныгъэу зэрахьагъэр. Джащ фэдэу агу къыгъэкIыжьыгъ заом ыкIыб зышъхьамысыжьэу Iоф щызышIагъэхэри. Лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ: промышленностымкIэ, мэкъумэщ продукцием икъэхьыжьынкIэ, бизнес цIыкIумрэ гурытымрэ хэхъоныгъэ ашIынымкIэ шъолъырхэм непэ гъэхъагъэу ашIыхэрэр Президентым къыхигъэщыгъэх.

«Шъолъырищмэ яэкономикэхэм нахь зыкъаIэтынымкIэ зишIогъэшхо къэкIуагъэхэм ащыщых предприятиехэмрэ экономикэм иотраслэхэмрэ IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ хабзэм ифедеральнэ ыкIи ишъолъыр къутамэхэм зэрахьэгъэ Iофтхьабзэхэр. ТапэкIи джащ фэдэу къэралыгъор ахэм адеIэщт», — къыIуагъ Владимир Путиным.

Лъэпкъ ыкIи шъолъыр проектхэм япхырыщын ишIогъэшхо къэкIо отраслэ пстэухэми зэхъокIыныгъэшхохэр афэхъунхэмкIэ: еджапIэхэр, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэр кIэу агъэпсых ыкIи зэтырагъэпсыхьажьых, транспорт инфраструктурэр, псауныгъэм икъэухъумэн къыхиубытэрэ псэуалъэхэр агъэкIэжьых, къалэхэмрэ къуаджэхэмрэ нахь зэтырагъэпсыхьэх.

ЗекIонымкIэ, мэкъу-мэщымкIэ, нэмыкI лъэныкъохэмкIэ шъолъырищмэ амалышхоу яIэхэм ягугъу къышIыгъ къэралыгъом и Пащэ.

ИкIэухым Владимир Путиныр джыри зэ къафэгушIуагъ Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым ыкIи Къэрэщэе-Щэрджэсым ащыпсэухэрэм, псауныгъэ пытэрэ щыIэкIэшIурэ яIэнэу къафэлъэIуагъ.

Джащ фэдэу шIуфэс псалъэ къашIыгъ Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым ыкIи Къэрэщэе- Щэрджэсым япащэхэм.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ къызэгущыIэм Президентэу Владимир Путиным ынаIэ къызэратыригъэтырэм пае лъэшэу зэрэфэразэр къыхигъэщыгъ ыкIи шIоу щыIэр къыдэхъунэу фэлъэIуагъ. КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Адыгеим щыпсэухэрэм республикэм зэхъокIыныгъэу фэхъухэрэр алъэгъух ыкIи дэгъоу къагурэIо къэралыгъом и Пащэ цIыфхэм ящыIакIэ зыкъыIэтыным ыкIи Урысыер джыри нахь зэтегъэпсыхьагъэ хъуным апае зэрихьэрэ Iофтхьабзэхэм ар къызэракIэкIуагъэр.

Республикэм и ЛIышъхьэ хэгъэгум и Правительствэ, депутатхэм ыкIи сенаторхэм яшIуагъэ къызэрагъакIорэм ыкIи ренэу анаIэ къызэрэттырагъэтырэм апае зэрафэразэр къыIуагъ.

Тыгъуасэ концертэу Кремлым къыщызэдатыгъэр республикищмэ ыкIи зэрэхэгъэгоу якультурнэ щыIакIэкIэ мэхьанэшхо зиIэ хъугъэ-шIагъэу зэрэщытыр республикэм и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ. Урысыем щыпсэурэ цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм языкIыныгъэ ищысэ шIагъоу ар зэрэщытыр къыIуагъ.

«Къэбэртэе-Бэлъкъарыр, Къэрэщэе-Щэрджэсыр ыкIи Адыгеир зэкъошых ыкIи ятарихъ зы. ИлъэсипшI пчъагъэхэм тиреспубликэхэр зэгъусэхэу ыпэкIэ лъыкIотагъэх ыкIи зэдеIэжьхэзэ къахьыгъ. Непи джащ фэдэу тызэгъусэу хэгъэгумкIэ пшъэрылъэу къэуцухэрэр зэдызэшIотэхых, джырэ щыIакIэр зэдэтэгъэпсы, ащ дакIоу тинахьыжъхэу, тиветеранхэу непэрэ гъэхъагъэхэм лъэпсэ пытэ афэзышIыгъэхэм якIэн къэтэухъумэ.

Тызэгъусэу Темыр Кавказым зэгурыIоныгъэ илъыным тыдэлажьэ, ти Хэгъэгушхо — Урысыер джыри нахь лъэшэу ыкIи зэтегъэпсыхьагъэу хъуным пае тфэлъэкIыщтыр зэкIэ тэшIэ», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Джащ фэдэу къэзэрэугъоигъэхэм шIуфэс къарахыгъ Къэбэртэе-Бэлъкъар Республикэм и ЛIышъхьэу КIокIо Казбекрэ Къэрэщэе-Щэрджэс Республикэм и ЛIышъхьэу Рашид Темрезовымрэ.

Ащ нэужым республикищмэ ятворческэ коллективхэм якъэгъэлъэгъон хьакIэхэр еплъыгъэх. Ахэм ащыщых Адыгэ Республикэм лъэпкъ орэдымкIэ ыкIи къашъомкIэ и Къэралыгъо ансамблэу «Ислъамыер», Адыгеим лъэпкъ къашъомкIэ и Къэралыгъо академическэ ансамблэу «Налмэсыр», Адыгэ Республикэм урыс лъэпкъ Iэмэ-псымэхэмкIэ и Къэралыгъо оркестрэу «Русская удаль» зыфиIорэр, Н. И. Уваровам ыцIэкIэ щыт творческэ объединениеу «Звонницэм» инароднэ орэдыIо ансамблэу «Долина» зыцIэр, ащ нэмыкI орэдыIохэр.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах