Примерное время чтения: 2 минуты
31

ЛIышъхьэм Комиссием изэхэсыгъо зэрищагъ

Майкоп, 13 октября - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тхьамэтагъор дызэрихьэзэ къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIорэ Комиссием изэхэсыгъо кIуагъэ.

Анахьэу анаIэ зытырагъэтыгъэр къэралыгъо ыкIи муниципальнэ къулыкъушIэхэм къолъхьэ тын-Iыхыным епхыгъэ хэбзэгъэуцугъэу щыIэм ишапхъэхэр зэрагъэцакIэхэрэр, къэралыгъом ифэныкъоныгъэхэм апае товархэр къащэфхэ зыхъукIэ а шапхъэхэр икъоу къыдалъытэнхэр ары.

Мы IофыгъомкIэ игъэкIотыгъэ псалъэ къышIыгъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ и ГъэIорышIапIэу къолъхьэ тын-Iыхыным ыкIи нэмыкI хэбзэукъоныгъэхэм апэшIуекIогъэным фэгъэзагъэм ипащэу Алексей Селезневым. Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, хэбзэгъэуцугъэу джырэкIэ кIуачIэ зиIэр зэхягъэшIыкIыгъэнымкIэ IофшIэн гъэнэфагъэ ГъэIорышIапIэм ренэу зэшIуехы, джащ фэдэу IэнатIэ зыIыгъхэм яшIэныгъэхэм а лъэныкъомкIэ джыри нахь ахагъэхъоным пае Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр зэрахьэх. 2022-рэ илъэсым пыкIыгъэ мэзи 9-м зэхащэгъэ уплъэкIунхэм нафэ къызэрашIыгъэмкIэ, хахъоу яIэхэм афэгъэхьыгъэ къэбар имыкъу гъогогъу 54-рэ аIэкIагъэхьагъэу къыхагъэщыгъ, IофшIапIэхэм ащылажьэхэрэм къахэтэджэрэ зэгурымыIоныгъэ-зэпэуцужьыныгъэхэм япхыгъэ шапхъэхэр гъогогъуи 2-рэ амыгъэцэкIагъэу къыхагъэщыгъ. А щыкIагъэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр зэрахьагъэх.

«Декларационнэ кампаниехэм атегъэпсыхьагъэу илъэс къэс уплъэкIунэу зэхатщэхэрэм нахь зятэгъэушъомбгъу ыкIи ахэм япчъагъэ нахьыбэ тэшIы. Хахъохэм афэгъэхьыгъэ къэбарым иугъоин нахь тэрэзэу екIолIэнхэу зэкIэми сялъэIу, документхэр агъэхьазырхэ зыхъукIэ хэукъоныгъэхэр хэмыхъухьанхэм анаIэ икъоу тырагъэтын фае», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Къалэу Мыекъуапэрэ Адыгэкъалэрэ япащэхэм къаIотагъ муниципалитетхэм къолъхьэ тын-Iыхыным ыкIи нэмыкI хэбзэукъоныгъэхэм апэшIуекIорэ Iофтхьабзэхэу зэшIуахыхэрэм афэгъэхьыгъэу.

Муниципальнэ гъэIорышIапIэхэм ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным инэмыкI къулыкъухэм къэралыгъом ифэныкъоныгъэхэм атегъэпсыхьэгъэ товархэр къащэфхэ зыхъукIэ къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэнымкIэ уплъэкIун Iофтхьабзэхэр зезыхьэрэ ыкIи хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм къаIуагъэхэм нэужым ядэIугъэх. ФАС-м Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэ игуадзэу ЖэнэлI Аслъан къызэриIуагъэмкIэ, тхьаусыхэ тхылъ 25-мэ 2022-рэ илъэсым ГъэIорышIапIэр ахэплъагъ, джащ фэдэу къафэгъэзэгъэ учреждениехэм алъэныкъокIэ къаIэкIэхьэгъэ тхылъхэм Iоф адашIагъ. ЗэрагъэунэфыгъэмкIэ, тхьаусыхэ 16-р Iофым изытет тефэу щытых. Хэукъоныгъэхэр дагъэзыжьынхэу учреждении 7-мэ афагъэпытагъ. Зэхэубытагъэу къэпIон хъумэ, хэукъоныгъэхэм анахьыбэр зэпхыгъэр заявкэхэм ягъэхьазырынрэ пIалъэхэр укъуагъэ зэрэхъугъэхэмрэ ары.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм товархэм якъэщэфынкIэ икомитет пшъэрылъ фишIыгъ ФАС-м иопыт къыпкъырыкIыхэзэ муниципальнэ къулыкъушIэхэр егъэджэгъэнхэм ипрограммэ зэхигъэуцонэу. ТапэкIэ хашIыхьэгъэ хэукъоныгъэхэм афэдэхэр амышIыжьынхэмкIэ ащ шIогъэ гъэнэфагъэ иIэу щыт.

ЗытегущыIэгъэхэ Iофыгъохэм якIэуххэр зэфихьысыжьхэзэ республикэм и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ къолъхьэ тын-Iыхыным пэуцужьыгъэнымкIэ ведомствэхэм язэдэлэжьэныгъэ агъэлъэшыным мэхьанэшхо зэриIэр ыкIи а IофшIэным хэбзэухъумэкIо, уплъэкIун Iофхэм афэгъэзэгъэ къулыкъухэр къыхэгъэлэжьэгъэнхэу.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах