Примерное время чтения: 3 минуты
42

Лъыплъэн Iофыр нахь агъэлъэшыщт

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат общественнэ Советэу псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ АР-м и Министерствэ щызэхащагъэм хэтхэм зэIукIэгъу адыриIагъ. Ащ хэлэжьагъэх мы министерствэм ипащэ игуадзэу Лафышъ Рэмэзанрэ псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ ГъэIорышIапIэм ипащэу Ныбэ Руслъанрэ. — ОНФ-м анахь дэгъоу къыхихырэ субъект 20-мэ илъэс къэс Адыгеир ахэфэ, — къыIуагъ ащ. — Мэхьэнэ ин зиIэ проектэу «ШэпхъэшIухэм адиштэрэ къэлэ щыIакIэр гъэпсыгъэныр» зыфиIорэм къыщыдэлъытагъэхэр игъом ыкIи икъоу зыгъэцакIэхэрэ субъектхэм ащыщ хъугъэуи УФ-м псэолъэшIынымкIэ и Министерствэ ыгъэунэфыгъ. ЦIыфэу республикэм щыпсэухэрэр мы IофшIэнхэм къызэрахэдгъэлэжьагъэхэм ишIуагъи лъэшэу къэкIуагъ. Ащ тетэу мары район гупчэхэм гъэпсэфыпIэ чIыпIэ зэтегъэпсыхьагъэхэр яIэ хъугъэ.

Мы программэм игъэцэкIэн пэIуагъэхьанэу сомэ миллион 251-рэ 2019-рэ илъэсымкIэ агъэнэфагъ. АщкIэ фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ящагухэу 34-рэ, общественнэ чIыпIэ 23-рэ агъэкIэжьыщт.

АР-м и ЛIышъхьэ гъогухэм яшIын ыкIи ягъэцэкIэжьын фытегъэпсыхьэгъэ проект инхэм къатегущыIэзэ, блэкIыгъэ илъэсым мы лъэныкъом сомэ миллиарди 6 зэрэпэIуагъэхьагъэр къыIуагъ. Ащ щыщэу сомэ миллиарди 2-рэ миллион 600-р республикэм и Гъогу фонд къыхэхыгъэ хъугъэ.

Мы уахътэм Краснодар икIэу поселкэу Верхнебаканскэ кIорэ автомобиль гъогоу А-146-м иIахьэу поселкэу Инэм блэкIырэр агъэкIэжьы, Мыекъуапэ къэзыухьэрэ гъогум ишIын лъагъэкIуатэ, псыхъоу Шъхьэгуащэ телъ лъэмыджэу автомобиль гъогоу А-146-р зэпызычырэр, поселкэу Тульскэм идэхьагъукIэ телъ лъэмыджыр агъэцэкIэжьых, Гъозэрыплъэрэ бгы сэтхэу Лэгъо-Накъэрэ зэзыпхыщтхэ автомобиль гъогур ашIы. ПстэумкIи агъэцэкIэжьырэр километрэ 34-рэ мэхъу.

Фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ягъэкIэжьын республикэм ипащэ къытегущыIэзэ, блэкIыгъэ илъэсым сомэ миллиони 120-рэ ащ зэрэпэIуагъэхьагъэр, уни 106-рэ (квадратнэ метрэ 334-рэ мэхъу, нэбгырэ мин 13 ащэпсэу), зэрагъэкIэжьыгъэр, псэупIэ квадратнэ метрэ мини 187-рэ аухи зэратыгъэр къыIуагъ.

Джыри мыгъэ Лъэпкъ проектэу «ПсэупI» зыфиIорэм къыхиубытэу квадратнэ метрэ мин 270-м къыщымыкIэу атыным ыуж итых.

АР-м и ЛIышъхьэ къызэриIуагъэмкIэ, сабый ибэхэу нэбыгрэ 97-мэ блэкIыгъэ илъэсым псэупIэхэр арагъэгъотыгъэх. Ащ бюджет зэфэшъхьафхэм къахэхыгъэу сомэ миллиони 113-рэ пэIуагъэхьагъ. Мыгъэ нэбгыри 116-мэ аратын гухэлъ яI. Ащ сомэ миллиони 111-рэ пэIухьащт.

Унэгъо ныбжьыкIэхэм IэпыIэгъу ятыгъэным ылъэныкъокIэ шIагъэ хъугъэхэми республикэм ипащэ къатегущыIагъ. Илъэсэу тызхэтым пстэумкIи унэгъо 339-мэ псэукIэ амалэу яIэр нахьышIу шIыгъэнымкIэ адеIэнхэу пшъэрылъ зыфагъэуцужьыгъ. Ар блэкIыгъэ илъэсым псэупIэ сертификатыр зэратыгъэхэм процент 19-кIэ нахьыб. ПстэумкIи сомэ миллион 240-рэ ащ пэIуагъэхьанэу агъэнэфагъ.

— ЦIыфэу республикэм исхэр псэукIэ ыкIи IофшIэкIэ амал тэрэз яIэнэу къытщэгугъых. Ар гъэцэкIэгъэныр ары анахь шъхьаIэу тызпылъыр, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. — Ащ общественнэ Iоф зыгъэцакIэхэрэри, ежь цIыфхэри къыхэлэжьэнхэм мэхьэнэ ин иI. Iофэу зэдатшIэрэм шIуагъэ къыхьыныр ары анахь шъхьаIэр.

Общественнэ Советым пшъэрылъэу иIэхэми зэIукIэгъум щатегущыIагъэх. 2014-рэ илъэсым къыщыублагъ ар зыщыIэр. ПсэолъэшIыным щылэжьагъэхэр, непэ Iоф щызышIэхэрэр, псэупIэ-коммунальнэ гъэIорышIэкIо компаниехэм, ТСЖ-хэм, общественнэ лъыплъэнымкIэ Гупчэм ялIыкIохэр ащ хэтых. Советым итхьаматэу Руслан Дефтеревыр Iофэу ашIэрэм къытегущыIэзэ, цIыфэу закъыфэзгъазэхэрэм ягумэкIыгъохэм язэхэфын лъэшэу зэрэдэлажьэхэрэр, фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ягъэкIэжьын, къэлэ Iэрыфэгъу щыIакIэм игъэпсын фэгъэхьыгъэ программэм къыдыхэлъытагъэхэм ягъэцэкIэн зэралъыплъэхэрэр къыIуагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ общественнэ Советым хэтхэм япшъэрылъхэр Iэпэдэлэл зэрамышIыхэрэм пае зэрафэразэм къыкIигъэтхъыгъ, хэкIым идэщын фэгъэзэгъэ шъолъыр операторым иIофшIэн зэрэзэхищэрэми, псэолъэшIыным ылъэныкъоу цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэным фэгъэзагъэми нахь гъэлъэшыгъэу алъыплъэнхэу къариIуагъ. Джащ фэдэу псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ Министерствэм ипащэхэм закъыфигъазэзэ, шIыхьафхэм язэхэщэн, капремонтым пае ахъщэу атырэм къызэрэхэхъуагъэр цIыфхэм алъыгъэIэсыгъэным нахь чанэу дэлэжьэнхэу, гъэIорышIэкIо компаниехэм ыкIи ТСЖ-хэм яIофышIэхэм яшIэныгъэхэм ахэгъэхъогъэным пае семинархэр зэхэщэгъэнхэм ыуж ихьанхэу къафигъэпытагъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах