Примерное время чтения: 3 минуты
110

Лъытэныгъэу фашIырэм иджэмакъ

Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым янароднэ тхакIоу, СССР-м, Урысыем, Адыгеим я Къэралыгъо премиехэр къызыфагъэшъошагъэу, М. Шолоховым ыцIэкIэ агъэнэфэгъэ шIухьафтыныр къызэратыгъэ МэщбэшIэ Исхьакъ исаугъэт Краснодар краимкIэ Успенскэ районым ипсэупIэу Шъхьащэфыжь къыщызэIуахыгъ.

Дунаим щашIэрэ тхакIор къызыщыхъугъэ адыгэ къуаджэм щыкIогъэ зэхахьэм лъэпкъыбэ зэфищагъ.

Ти ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан Адыгэ Республикэм икIыгъэ купышхом пэщэныгъэ дызэрихьагъ. Краснодар краим и Губернаторэу Вениамин Кондратьевыр, краим и Хэбзэгъэуцу зэIукIэ и Тхьаматэу Владимир Бекетовыр, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Краснодар краим ирайонхэм, нэмыкIхэм ялIыкIохэр саугъэтым икъызэIухын хэлэжьагъэх. Зэхахьэр рагъэжьэным ыпэкIэ Шъхьащэфыжь культурэмкIэ и Унэ концерт щыкIуагъ.

Краснодар филармониеу Г. Пономаренкэм ыцIэ зыхьырэм иартистхэр, ансамблэхэу «Ивушкэр», «Червоницэр», Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо орэдыIо-къэшъокIо ансамблэу «Ислъамыер», нэмыкIхэри пчэгум къихьагъэх, орэдхэр къаIуагъэх, къэшъуагъэх. МэщбэшIэ Исхьакъ игущыIэхэм атехыгъэу композитор цIэрыIоу, Адыгеим иныбджэгъушIоу Виктор Захарченкэм ыусыгъэу «Ижъырэ орэд» зыфиIоу нымрэ джэныкъо машIомрэ афэгъэхьыгъэр къэзэкъ ансамблэм ыгъэжъынчыгъ.

Мы орэдыр Урысыем инароднэ артистэу, композитор цIэрыIоу Нэхэе Аслъани ыусыгъэу «Ислъамыем» къеIо. Адыгэхэр ятарихъ чIыгу зэрэщыпсэухэрэм, яшэн-хабзэхэм яхьылIагъэу МэщбэшIэ Исхьакъ ыусыгъэхэм артистхэр къяджагъэх, орэдхэр гур зыфащэу къаIуагъэх. Урысыем, Краснодар краим, Адыгеим ягимнхэр ансамблэм хэтхэм агъэжъынчыгъэх. Адыгэ Республикэм и Гимн хэлъ гущыIэхэр МэщбэшIэ Исхьакъ ытхыгъэх, орэдышъор Тхьабысымэ Умарэ ыусыгъ. Республикэм и Гимн зыщызэхэтхыгъэ уахътэм МэщбэшIэ Исхьакъ тлъэгъугъэ.

ТшIэрэп а такъикъхэм къакIоцI ащ ыгу ихъыкIыгъэр. ГъашIэм игъогоу къыкIугъэм фызэплъэкIыжьыгъэу къытщыхъугъ. ЦIыфхэм лъытэныгъэ ин къызэрэфашIырэр къыфэгушIуагъэхэм къызэрэхагъэщыгъэр къыдэтлъытэзэ, ишIушIагъэ тарихъым зэрэхэмыкIокIэщтым ишыхьатэу саугъэтыр икъоджэ гупсэ щыфагъэуцугъэу тэлъытэ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан зэхахьэм хэлажьэхэрэм къафэгушIуагъ. Общественнэ Iофыгъохэм МэщбэшIэ Исхьакъ зэрахэлажьэрэм фэшI лъэшэу зэрэфэразэр къыIуагъ. Краснодар краим иIэшъхьэтетхэм саугъэтым игъэуцункIэ Iофыгъо ин зэрагъэцэкIагъэм фэшI «тхьашъуегъэпсэу» ариIожьыгъ.

- ТичIыпIэгъоу, непи къытхэтэу зэхэщэн Iофыгъохэр щытхъу хэлъэу зэшIозыхэу, творчествэм пылъ МэщбэшIэ Исхьакъ исаугъэт гъэуцугъэнымкIэ Краснодар краим ипащэхэм унашъо зэрашIыгъэм фэшI тагъэгушIо, - къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан. - Мамыр щыIакIэр гъэпытэгъэным, хэгъэгум ис лъэпкъхэм язэфыщытыкIэхэр нахьышIу шIыгъэнхэм иIахьышIу ахешIыхьэ.

МэщбэшIэ Исхьакъ Краснодар краим къыщыхъугъ, Адыгэ Республикэм щэпсэу, итхыгъэхэм дунаим тет хэгъэгухэм ащяджэх. Краснодар краим и Губернаторэу Вениамин Кондратьевыр зэхахьэм къызыщэгущыIэм, МэщбэшIэ Исхьакъ саугъэтыр зэрэфагъэуцугъэм мэхьэнэ гъэнэфагъэ иIэу ылъытэзэ, лъэпкъ гупшысэм зыкъегъэIэтыгъэным, Краснодар краимрэ Адыгэ Республикэмрэ язэпхыныгъэхэр щыIэныгъэм щыгъэпытэгъэнхэм тхакIор зэрэпылъыр, итворчествэ тарихъым къызэрэпкъырыкIырэр къыхигъэщыгъэх.

Зэхахьэм къыщыгущыIагъэх Краснодар краим и Хэбзэгъэуцу зэIукIэ и Тхьаматэу Владимир Бекетовыр, быслъымэн ыкIи чыристан динлэжьхэм ягъэIорышIапIэхэм япащэхэр, общественнэ IофышIэхэр, тхакIом иныбджэгъухэр. МэщбэшIэ Исхьакъ зэрэгумэкIырэр къыхэщэу зэхахьэм игупшысэхэр къыщиIуагъэх, лъэпкъ шIэжьым ехьылIэгъэ усэхэм къяджагъ. Саугъэтым икъызэIухын хэлэжьагъэхэм гущыIэ фабэхэр афиIуагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ и пресс-къулыкъу.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах