37

Медицинэ ыкIи социальнэ IэпыIэгъур

Майкоп, 26 мая - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Красногвардейскэ гупчэ район сымэджэщым хирургиемкIэ иотделение гъэцэкIэжьын Iоф­шIэнхэр зэрэщыкIорэр ыуплъэкIугъ, джащ фэдэу унагъомрэ кIэлэ­цIыкIухэмрэ IэпыIэгъу языгъэгъотырэ Красногвардейскэ чIыпIэ гупчэу «Доверием» иIофшIэн зэрэзэхищэрэр зэригъэшIагъ.

Республикэм ипащэ игъусагъэх Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэчрэ муниципальнэ образованиеу «Красногвардейскэ районым» ипащэу Гъубжьэкъо Темуррэ.

Красногвардейскэ сымэджэщым иврач шъхьаIэу Сергей Василенкэм къызэриIуагъэмкIэ, ыпкIэ зылъатырэ фэIо-фа­шIэхэу цIыфхэм афагъэцэкIа­гъэхэм къакIэкIогъэ ахъщэмкIэ хирургиемкIэ отделением игъэ­цэкIэжьын тегъэпсыхьэгъэ про­ект-сметэ документациер зэ­хагъэуцуагъ. IэзапIэхэр джырэ уахътэм диштэу зэрэзэтырагъэ­псыхьэрэ шъолъыр программэм къыдыхэлъытагъэу ащ тефэщт сомэ миллион 42-р къаIэкIэ­хьагъ. 2021-рэ илъэсым иты­гъэгъазэ ехъулIэу IофшIэнхэр аухынхэ фае.

Красногвардейскэ сымэджэщым амбулатории 6-рэ фельдшер-мамыку IэзэпIи 10-рэ хэ­хьэх. Сымэджэщым хирургиемкIэ иотделениеу квадрат метрэ миным ехъу зэлъызыубытырэр 1931-рэ илъэсым агъэ­псыгъ. Аужырэ гъэцэкIэн Iоф­шIэнхэр мыщ зыщыкIуагъэр 1998-рэ илъэсыр ары.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат сымэджэщыр къызызэпеплъыхьэм, Адыгэ Рес­публикэм псауныгъэр къэухъу­мэгъэнымкIэ иминистрэрэ зигу­гъу къэтшIыгъэ IэзапIэм ипа­щэрэ гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр зэрэкIорэм гъунэ лъы­фыгъэнымкIэ ыкIи отделениеу агъэкIэжьырэр затIупщын фэе пIалъэр къыдэлъытэгъэнымкIэ пшъэрылъ заулэ афишIыгъ.

«Дэгъоу зэтегъэпсыхьажьыгъэ, джырэ шапхъэхэм адиштэрэ оборудованиер зычIэтыщт IэзапIэ тиIэн фае. Медицинэ IэпыIэгъу языгъэгъотырэ къулыкъум иIофшIэн нахьышIоу зэхэщэгъэ­ным мэхьанэшхо иI. Анахьэу тынаIэ зытедгъэтын фэе лъэныкъохэм ащыщ медицинэм нахьыбэу шIуагъэ къегъэтыгъэныр, цIыф пстэуми медицинэ IэпыIэгъур алъыгъэIэсыгъэныр», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Социальнэ IэпыIэгъу языгъэ­гъотырэ Гупчэу «Доверием» ипащэу Лариса Адаменкэм зэ­рэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, мы учреждением испециалистхэм кIэлэцIыкIу 700-м ехъумэ яфэIо-фашIэхэр афагъэцакIэх. Зи­псауныгъэкIэ щыкIагъэ зиIэ кIэлэцIыкIухэу физиотерапиекIэ зэIэзэгъэнхэ фаехэм, медикэ­-социальнэ IэпыIэгъу зищыкIа­гъэхэм япсауныгъэ зыпкъ зыщырагъэуцожьырэ отделение мыщ щызэхэщагъ. ЧIыпIэ 31-рэ зиIэ стационар отделением илъэс 18-м нэс зыныбжь кIэлэцIыкIухэм ащяIазэх. Зышъхьэ Iофхэр зыфэмыгъэцэкIэжьхэрэм янэ-ятэхэр мыщ щырягъу­сэнхэ алъэкIыщт. КIэлэцIыкIухэм ящыкIэгъэ фэIо-фашIэхэр Гупчэм ипсихологхэм, логопедхэм, терапевтхэм ыкIи нэмыкI специалистхэм афагъэцакIэх, къытыгъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Инновационнэ проектхэмкIэ зэнэкъокъоу щыIэныгъэм чIыпIэ къин ригъэуцогъэ кIэлэцIыкIу­хэм IэпыIэгъу афэхъурэ Фондым 2020-рэ илъэсым щыкIуагъэм Гупчэр щыпхырыкIыгъ ыкIи грантэу сомэ миллиони 5 къы­хьыгъ. А мылъкумкIэ социальнэ учреждением сэкъатныгъэ зиIэ кIэлэцIыкIухэр яунэ зэрисхэу зэрэзэтырагъэуцожьыщтхэ программэхэр ыгъэхьазырыгъэх.

Республикэм и ЛIышъхьэ Гупчэм амалэу иIэхэм нэIуасэ зафишIыгъ, массаж зыщашIырэ чIыпIэхэр, сенсор унэхэр, врач­дефектологымрэ реабилитациемкIэ специалистхэмрэ якабинетхэр къыплъыхьагъэх, сыма­джэхэми, учреждением Iоф щызышIэхэрэми адэгущыIагъ.

«ЗипсауныгъэкIэ щыкIагъэ зиIэ кIэлэцIыкIухэр зэрыс унагъохэр яцыхьэ зытелъыжьэу псэунхэм тэркIэ мэхьанэшхо иI. Шъо шъузэрафэгумэкIырэм ишIуагъэкIэ а сабыйхэм ахэхъо, ахэр обществэм хэщагъэ мэ­хъух. Гупчэм амалэу иIэхэм зя­гъэушъомбгъугъэн фае. Къуа­джэхэм медикэ-социальнэ IэпыIэгъу дэгъу ащарагъэгъотын, хэти ащ къыхырагъэубытэн фае. Хэгъэгум социальнэ хэхъоныгъэ зэришIыщт мыщ фэдэ лъэны­къохэри, нэмыкIхэри Урысыем и Президентэу Владимир Путиным истратегическэ инициативэхэм къащыдэлъытагъэх», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах