33

МэфэкIым ипэгъокIэу

Майкоп, 18 июня - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хэлажьэзэ медицинэм иIофышIэхэм я Мафэ фэгъэхьыгъэ зэIукIэ республикэм и Къэралыгъо филармоние тыгъуасэ щыкIуагъ.

Мы Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет —Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м псауныгъэм икъэухъумэнкIэ иминистрэу Мэ­рэтыкъо Рустем, АР-м ими­нистрэхэм я Кабинет хэтхэр, АР-м и Къэралыгъо Совет—Хасэм идепутатхэр, псауныгъэм икъэухъумэн иIофышIэхэм япрофсоюз ипащэхэр, респуб­ликэм имедучреждениехэм яIо­фышIэхэр, отраслэм иветеранхэр, волонтерхэр.

Адыгеим и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат зэIукIэм хэлажьэ­хэрэм закъыфигъазэзэ ясэнэ­хьат епхыгъэ мэфэкIэу къэблагъэрэм пае республикэм ме­дицинэмкIэ иIофышIэхэм гуфэ­бэныгъэ хэлъэу афэгушIуагъ.

Врачхэм, медсестрахэм, санитаркэхэм, IэпыIэгъу псынкIэм иводительхэм, диспетчерхэм, студент-медикхэм, волонтерхэм — зэкIэ пандемием илъэхъэнэ къин гуетыныгъэ ахэлъэу Iоф зышIагъэхэм, непэ къызнэсыгъэм коронавирусым пэшIуе­кIорэ бэнэныгъэм чанэу хэла­жьэхэрэм зэрафэразэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыIуагъ, къытыгъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

«Шъо пшъэдэкIыжь ин зы­хэлъ Iофышхо шъогъэцакIэ. Мафэ къэс щынагъо къышъушъхьащыт. Пандемием илъэхъан псауныгъэм икъэухъумэн ылъэныкъокIэ Iоф зышIэрэ нэбгырэ минитIум ехъумэ ковидыр къалъы­Iэсыгъ. ГухэкI нахь мышIэми, нэбгырэ 16-мэ ядунай ахъо­жьыгъ. Медицинэм иIофышIэхэм лIыхъужъныгъэу зэрахьагъэр тщыгъупшэщтэп. Панде­мием джыри зэ къыгъэлъгъуагъ шъуиIофшIэн мэхьанэу иIэр зыфэдэр», — къыхигъэ-щыгъ КъумпIыл Мурат медицинэм иIофышIэхэм закъыфигъазэзэ.

Лъэпкъ проектэу «Псауны­гъэм икъэухъумэн» зыфиIорэм тегъэпсыхьагъэу Iофышхоу агъэ­цакIэрэм къытегущыIэзэ рес­публикэм ипащэ джыри зэ
анаIэ тыраригъэдзагъ медицинэ IэпыIэгъур нахь тэрэзэу, нахь дэгъоу зэхэщэгъэн зэрэфаем. А гухэлъым пае медицинэм иучреждениехэр агъэцэкIэжьых, кIэхэр ашIых, сан­авиацием зеушъомбгъу, медицинэ IэпыIэгъу псынкIэм иавтопарк агъэкIэжьы. Специалист гъэнэфагъэхэр нахьыбэ шIы­гъэнхэм пае илъэсэу икIыгъэм хэгъэгум иапшъэрэ медицинэ еджапIэхэм нэбгыри 118-рэ ащеджэнхэу агъэкIуагъ, мы илъэсым «целевой чIыпIэхэр» зыфиIорэм тегъэпсыхьагъэу агъэкIощтыр 159-рэ. Апшъэрэ медицинэ еджапIэхэр къэзыу­хыгъэхэм ащыщэу нэбгырэ 64-мэ клиническэ ординатурэм практикэр щахьы. Программэу «Земский доктор» зыфиIорэр илъэси 8 хъугъэ загъэцакIэрэр, ащ тегъэпсыхьагъэу врач 414-рэ ыкIи фельдшер 50-рэ къуа­джэхэм Iоф ащашIэнэу кIуагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ хэу­шъхьафыкIыгъэу къызщыуцугъэр Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр кIэщакIо зэ­рэ­фэхъугъэм ишIуагъэкIэ коронавирусым пэшIуекIорэ бэнэныгъэм зиIахь хэзышIыхьэхэрэм кIэгъэгушIу ахъщэ тынхэр зэраIэкIагъэхьагъэхэр ары. Адыге­им а пшъэрылъыр щызэшIохыгъэ хъуным пае сомэ миллиард 1,5-м ехъу къыфатIупщыгъ. Сомэ миллиони 148-рэ фэдиз республикэ бюджетым къыхагъэкIыгъ.

Псауныгъэм икъэухъумэнкIэ Iоф зышIэхэрэм ялэжьапкIэ нахь хэгъэхъогъэным епхыгъэ IофшIэныр Урысыем и Президент ижъоныгъокIэ унашъохэм атегъэпсыхьагъэу лъагъэкIуатэ.

«Анахь IэубытыпIэ, гугъэпIэ шъхьаIэу тиIэр шъоры, медицинэмкIэ тиIофышIэ хъупхъэхэр ары. ШъуиIэпэIэсэныгъэ, шъуигуетыныгъэ, шъуигуфэбагъэ сымаджэхэм зэхашIэ, медицинэ фэIо-фашIэхэр тэрэзэу зэшIо­хыгъэ хъущтхэп а шэн шIагъохэр шъухэмылъхэу. Нахьыпэм фэдэу джыри шъуигуетыныгъэ, пшъэрылъэу шъуиIэр икъоу зэхэшъушIыкIыным тыщэгугъы», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм и ЛIышъхьэ анахьэу къызыщыуцугъэхэм ащыщ аухэсыгъэм тетэу цIыфхэм япсауныгъэ изытет уплъэ­кIугъэныр ыкIи ковидыр зыпэкIэкIыгъэхэм ядиспансери­зацие бэдзэогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу ублэгъэныр.

«Республикэм имедицинэ IофышIэ пстэуми сялъэIу нахь игъэкIотыгъэу цIыфхэр вакцинацием къыхагъэлэжьэнхэу. Пандемием тытекIонымкIэ амал закъоу ар зэрэщытыр зэкIэми анахь дэгъоу шъо къыжъугурэIо», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Ащ нэужым Адыгеим и ЛIы­шъхьэ къэралыгъо тынхэр аритыжьыгъэх IофшIэнымкIэ гъэ­хъэгъэшхохэр зышIыгъэхэм. ЩытхъуцIэу «Адыгэ Республи-
кэм псауныгъэм икъэухъумэнкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфи­Iорэр афагъэшъошагъ: Бэрзэдж Светланэ — Адыгэ республикэ клиническэ сымэджэщым имедсестра шъхьаI; Бэщыкъо Любэ — Адыгэ республикэ кIэлэцIыкIу клиническэ сымэджэщым имедсестра; Бэгъушъэ Светланэ — Адыгэ республикэ психоневрологическэ диспансерым иврач шъхьаIэ игуадз; Юрий Герасименкэм — IэпыIэгъу псынкIэм ифельдшер; Ольга Гриценкэм — псэупIэу Ново­севастопольскэм и ФАП ипащ; Людмила Кондратьевам — IэпыIэгъу псынкIэм ифельдшер; Тхьэгъэнэ Любэ — Адыгэ рес­публикэ клиническэ сымэджэщым имедсестра; Хабир Хабибулиным — Адыгэ республикэ кIэлэцIыкIу клиническэ сымэ­джэщым иотделение ипащ; Хьа­пэпх Анжеликэ — Адыгэ рес­публикэ наркологическэ диспансерым иврач шъхьаIэ игуадз; Щыко Руслъан — Адыгэ рес­публикэ клиническэ сымэджэщым иотделение ипащ. Мы лъэныкъом иIофышIэ заулэмэ Адыгеим и ЛIышъхьэ ирэзэныгъэ тхылъ аратыжьыгъ.

Республикэ зэнэкъокъоу «2021-рэ илъэсымкIэ анахь врач дэгъур» зыфиIорэм икIэух­хэр нафэ къэхъугъэх. Ар Вэ­къа­шIэ Рустем — Мыекъопэ къэлэ сымэджэщым ианестезиологие-реанимацие отделение ипащ. Адыгеим и ЛIышъхьэ зэнэкъокъум текIоныгъэр къыщыдэзыхыгъэм дипломрэ «Сэтэнае икъэгъагъ» зыфиIорэ статуэткэу (адыгэхэм ялъэпкъ медицинэ итамыгъ) ювелирэу Еутых Асе ышIыгъэмрэ фигъэ­шъошагъ. Апэрэ чIыпIэхэр лъэ­ныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ къыдэзыхыгъэхэми джащ фэдэу дипломхэр аратыжьыгъэх.

КъумпIыл Мурат тынхэр зыфагъэшъошэгъэ пстэуми афэлъэIуагъ яIофшIэнкIэ гъэхъэ­гъакIэхэр ашIынхэу ыкIи ахъщэ шIухьафтынхэр къафыхагъэ­кIынхэу пшъэрылъ афишIыгъ.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ Адыгэ Республикэм псауныгъэм икъэухъумэнкIэ ими­нистрэу Мэрэтыкъо Рус­тем­рэ къэзэрэугъоигъэхэм шIуфэс къарахыгъ. Псауныгъэм икъэу­хъумэн иучреждение заулэмэ ащылажьэхэрэм АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм ищытхъу тхылъхэр ыкIи бгъэхэлъ тамыгъэу «Отличник здравоохра­нения» зыфиIорэр афагъэшъошагъ. Республикэ зэнэкъокъоу «Гурыт медицинэ гъэсэныгъэ зиIэ специалист анахь дэгъур» зыфиIорэм текIоныгъэр къы­щыдэзыхыгъэхэм псауныгъэм икъэухъумэн иIофышIэхэм япрофсоюзхэм ядипломхэр джащ фэдэу аратыжьыгъэх.

Iофтхьабзэм ыкIэм медици­нэм иIофышIэ и Мафэ фэгъэ­хьыгъэу искусствэхэмкIэ Iэпэ­Iасэхэм ямэфэкI концерт еплъы­гъэх.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах