20

Мэкъэтыным фэхьазырых

Майкоп, 12 июня - АиФ-Адыгея.

Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм Адыгеим и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат зэIукIэгъу щыдыриIагъ Урысыем и Президент дэжь щызэхэщэгъэ Советэу граждан обществэм ихэхъоныгъэрэ цIыфым ифитыныгъэхэмрэ афэгъэзагъэм хэтэу Александр Брод.

Джащ фэдэу мы Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ Адыгэ Респуб­ликэм иминистрэхэм я Каби­нетрэ я Администрацие ипащэу Владимир Свеженец.

ЗэIукIэгъум хэлажьэхэрэр тегущыIагъэх Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэрэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэмрэ яхэдзынхэу щыIэщтхэм Адыгеир зэрэ­фэ­хьазырым. Анахьэу анаIэ зы­тырагъэтыгъэр хэдзынхэм ялъэхъан хэбзэгъэуцугъэу щыIэр мыукъогъэныр, экспертхэмрэ общественнэ лъыплъакIохэмрэ ащ зэрэхэлэжьэщтхэр ары.

КъумпIыл Мурат къызэриIуагъэмкIэ, мэкъэтын зыкIым и Ма­фэ изыфэгъэхьазырын рес­публикэм щэкIо, лъыплъэкIо шъхьафитхэмрэ хэбзэухъумэным епхыгъэ организациехэмрэ зэдэлэжьэныгъэ-гъусэныгъэ ады­риIэным Адыгеир фэ­хьазыр.

«Хэдзынхэм ялъэхъан шъхьэ­ихыгъэмрэ нэфагъэмрэ щыIэнхэм лъэшэу тынаIэ тетэгъэты. Адыгеир хэбзэухъумэкIо органи­зациехэм гъусэныгъэ адыриIэным фэхьазыр. ХэдзынхэмкIэ фитыныгъэу щыIэхэм атегъэпсы­хьагъэу, цIыфхэм яшIоигъоныгъэ­хэр къыдалъытэ­хэзэ, зэкIэ Iоф­тхьабзэхэр зэшIуахых», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Александр Брод къызэриIуагъэмкIэ, Адыгеим къызэкIом республикэм хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие иIофышIэхэм, СМИ-хэм ыкIи общественнэ ор­ганизациехэм ялIыкIохэм зэ­Iу­кIэгъу заулэ адыриIагъ, Адыгэ къэралыгъо университетым июридическэ факультет щызэхащэгъэ «Iэнэ хъураеу» хэдзынхэмкIэ цIыфым фитыныгъэу иIэ­хэм афэгъэхьыгъэм ар хэлэжьагъ.

«Республикэр хэдзынхэм зэрафэхьазырыр згъэунэфыгъэ ыкIи Iофхэм язытет зыфэдэм сигъэрэзагъ. Граждан обществэм ихэхъоныгъэ цIыфхэр зэригъэгу­мэкIыхэрэр синэрылъэгъу хъугъэ, республикэм тапэкIи социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэу ышIыщтыр хэдзынхэм якIэуххэм зэряпхыгъэр зэхашIыкIы. ЕджапIэхэм, сымэджэщхэм, культурэм иунэхэм яшIын зэрэлъыкIуатэ­рэр, цIыф псэупIэхэр джыри нахь зэтегъэпсыхьагъэ зэрэхъу­хэрэр — а пстэуми нафэ къашIы хэдзынхэм гуетыныгъэ афыряIэу цIыфхэр зыкIякIуалIэхэрэр. Правовой лъэныкъомкIэ а пстэуми лъэпсэ дэгъу къызэратырэм сехъырэхъышэрэп», — къыIуагъ Александр Брод.

Урысые Федерацием и Президент дэжь щызэхэщэгъэ Советэу граждан обществэм ихэ­хъоныгъэрэ цIыфым ифитыныгъэхэм якъэухъумэнрэ афэгъэзагъэм хэтым къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, политикэ партиехэм ялIыкIохэм зэIукIэгъухэр мы лъэхъэнэ благъэхэм адыриIэнэу ар фай, джащ фэдэу респуб­ликэм имуниципальнэ образованиехэм ащыщхэм ащыIэщт.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, уахътэм къыгъэ­уцурэ Iофыгъохэм игъом джэ­уап тэрэз ятыжьыгъэным амал къы­тыщт республикэм общест­веннэ ыкIи политикэ зыпкъитыныгъэ илъынымкIэ, джащ фэдэу зэхэщэн лъэныкъомкIэ лъэгэпIэ иным нэсынхэмкIэ.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах