Примерное время чтения: 1 минута
66

Мэщытыр зэрагъэцэкIэжьырэр зэригъэлъэгъугъ

Майкоп, 9 июля - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгеим ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм ямуфтиеу Къэрдэн Аскэрбый тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ. ЗэдэгущыIэгъум илъэхъан лъэныкъохэр пIуныгъэ Iофхэм, лъэпкъ ыкIи дин зэгурыIоныгъэр шъолъырым щыгъэпытэгъэным, нэмыкIхэм атегущыIагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ коронавирусым пэшIуекIогъэнымкIэ Iофэу ышIагъэм фэшI муфтиим фэрэзагъ, «тхьауегъэпсэу» риIуагъ.

«Пандемием тыпэуцужьын тлъэкIыгъ. Дин мэфэкIхэм яхэгъэунэфыкIынкIэ ыкIи нэмыкI фэIо-фашIэхэм ягъэцэкIэнкIэ унашъоу тшIыгъэхэр зэкIэ зэшIохыгъэхэ хъугъэ. Ащ фэдэ екIолIакIэм ишIуагъэкIэ экономикэм иотраслэ зэфэшъхьафхэр игъорыгъоу къызэIутхыжьынхэ, ыпэкIэ щыIэгъэ щыIакIэм тытехьажьын амал тиIэ мэхъу», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Муфтиим къызэриIуагъэмкIэ, унашъоу ашIыгъэм диштэу гъэтхапэм и 17-м щегъэжьагъэу мэщытхэм яIофшIэн къызэтырагъэуцогъагъ. Джы цIыфхэр ахэм якIолIэнхэ, ялъэIухэр Тхьэм фагъэзэнхэ амал яI. Ау зэпахырэ узыр къапымыхьаным фэшI цIыфхэр бэу щызэрэугъоихэ хъущтхэп. Джащ фэдэу нысащэхэм, хьэдагъэхэм ахэлажьэхэрэм япчъагъи шапхъэхэм ашIомыкIыным мэхьанэшхо иI.

Мы мафэм Адыгеим и ЛIышъхьэ Мыекъуапэ дэт мэщыт шъхьаIэм щыIагъ, мыщ гъэцэкIэжьынхэр зэрэщыкIохэрэм зыщигъэгъозагъ. Джырэ уахъ-тэм псэуалъэм ыкIоцI зэтырагъэпсыхьэ, гъэфэбэпIэ системэр агъэуцу, нэмыкI IофшIэнхэр рагъэкIокIых, тапэкIи гухэлъ гъэнэфагъэхэр яIэх.

Мэщытым игъэцэкIэжьынкIэ IэпыIэгъу къафэхъурэ КъумпIыл Мурат зэрэфэразэхэр муфтиим къыхигъэщыгъ.

Псэуалъэр ыкIи ащ къыпэIулъ чIыпIэхэр зэтегъэпсыхьэгъэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр Адыгеим и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ. Ащ дакIоу цIыфхэр мэщытым къэкIонхэ амал яIэным фэшI IофшIэнхэр охътэ кIэкIым ухыжьыгъэнхэ фаеу къафигъэпытагъ.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах