34

Мэзхэм машIом закъыщимыштэным пай

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат мэзхэм машIом закъыщимыштэным тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэу республикэм щызэра­хьэхэрэр нахь гъэлъэшыгъэнхэмкIэ ыкIи а Iофтхьабзэхэм апае ахъщэ тедзэ къыхэгъэкIыгъэнымкIэ кIэщакIо зыфэхъугъэ Iофым Урысые Фе­дерацием и Правительствэ къыдыригъэштагъ.

Ащ тегъэпсыхьагъэу шъо­лъырхэм ахъщэ тедзэу а лъэны­къомкIэ аIэкIагъэхьанэу агъэ­нэфагъэм Адыгеим имэзхэм патруль ащахьыным пае сомэ миллиони 3 фэдиз къыфыха­гъэкIыгъ.

Ащ фэгъэхьыгъэу къыIуагъ Урысые Федерацием и Къэ­ралыгъо Думэ Адыгэ Респуб­ликэм ыцIэкIэ идепутатэу Владислав Резник. Бюджет ассигнованиехэр атегощэгъэнхэмкIэ Урысые Федерацием и ­Федеральнэ ЗэIукIэ и Комиссие игъоу зэрилъэгъугъэм ыкIи къызэрэдыригъэштагъэм тетэу Урысые Федерацием и Правительствэ ащкIэ унашъохэр ышта­гъэх. Мылъкур Урысые Федерацием и Правительствэ иIэпэчIэгъэнэ фонд къыхагъэкIыгъ.

Депутатым агу къыгъэкIы­жьыгъ 2020-рэ илъэсым сомэ миллиони 6 фэдиз феде­ральнэ бюджетым къыхагъэкIи Адыге­им къызэрэIэкIагъэхьэ­гъагъэр. Ар зыпэIуагъэхьанэу щытыгъэр мэзхэм машIом за­къыщиштэмэ техникэ гъэнэ­фагъэу ыкIи оборудованиеу агъэфедэн алъэкIыщтым игъэ­кIэжьын ары. Мы илъэсым сомэ миллиони 4 фэдиз а гухэлъ­хэм апэIуагъэхьанэу Адыгеим къыфыхагъэкIыгъ, 2022-рэ илъэсымкIи ащ фэдиз къыIэ­кIагъэхьанэу рахъухьагъ.

«Федеральнэ гупчэр къыддеIэзэ федеральнэ проектэу «Мэзхэр къэухъумэгъэнхэр» зы­фиIорэмрэ лъэпкъ проектэу «Тыкъэзыуцухьэрэ дунаир» зыфиIорэмрэ атегъэпсыхьагъэу республикэм ичIыопс кIэнэу зыфэдэ къэмыхъугъэр къэухъумэгъэнымкIэ бэ зэшIотхын тлъэкIыгъэр. Тэ лъэшэу тынаIэ тетэгъэты машIом тимэз­хэм закъыщимыштэным. Анахьэу етIани машIом зыкъыштэнымкIэ щынагъоу щыт уахътэр къызщыблагъэрэм а Iофыгъом нахь тынаIэ тедгъэтын фаеу мэхъу. Федеральнэ мылъку те­дзэу Адыгеим къыфыхагъэкIырэр мэзхэм патруль ащы­хьы­гъэным ыкIи нэмыкI Iоф­тхьа­бзэхэм апэIудгъэхьащт», — ­къы­Iуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Владислав Резник ащ фэгъэхьыгъэу къыIуагъ: «Мэзхэм язытет ренэу лъыплъэгъэн фае, патруль зехьаным, мэзхэр къэ­гъэ­­гъунэгъэнхэм амал къаты ма­шIом зыкъызыщиштэн ылъэкIыщт чIыпIэхэр гъэунэфы­гъэнхэмкIэ ыкIи ащ зыкъы­штэмэ, псынкIэу гъэкIосэ­жьыгъэнымкIэ. Мэз фондым, анахь лъэшэу тынаIэ зытетын фэе чIыпIэу тиIэхэм якъэухъу­мэнкIэ федеральнэ ахъщэ те­дзэм ишIогъэшхо къэкIощт».

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах