Примерное время чтения: 2 минуты
90

Мэзхэм якъэухъумэнкIэ Адыгеим Iофэу щашIэрэм осэшIу къыфашIыгъ

Урысые Федерацием чIыопс байныгъэхэмрэ тыкъэзыуцухьэрэ дунаимрэкIэ иминистрэ игуадзэу, мэз хъызмэтымкIэ Федеральнэ агентствэм ипащэу Иван Валентикрэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Муратрэ Москва щызэдыряIэгъэ зэIукIэгъум хэлэжьагъэх Къыблэ федеральнэ шъолъырым мэз хъызмэтымкIэ и Департамент ипащэу Петр Костенич, Урысые Федерацием и Федеральнэ Зэ-IукIэ ФедерациемкIэ и Совет хэтэу Хъопсэрыкъо Мурат, Адыгэ Республикэм мэзхэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Былымыхьэ Рэщыд.

Мэзым епхыгъэ зэфыщытыкIэхэм алъэныкъокIэ республикэм IофшIэнэу щызэшIуахырэм нахь кIэгъэгушIугъэнхэм пае федеральнэ ведомствэм дыряIэ зэдэлэжьэныгъэм иIофыгъохэм атегущыIагъэх. Мэз хъызмэтым и Федеральнэ агентствэрэ Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ зэзэгъыныгъэ гъэнэфагъэ зэдашIыгъ а IофшIэныр зэпымыоу тапэкIи лъыгъэкIотэгъэным пае.

Мы зэдэгущыIэгъум анахьэу щыхагъэунэфыкIыгъэр туризмэм ихэхъоныгъэкIэ мэз фондым ичIыгухэр къызфэгъэфедэгъэнхэр ары. Социальнэ мэхьанэ зиIэ Iофыгъо заулэмэ язэшIохынкIэ, цIыфхэм ящыIакIэ нахь зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ ащ ишIуагъэ къэкIощт.

Мэзхэм ячIыгухэр тэрэзэу гъэфедэгъэнхэмкIэ, мы лъэныкъомкIэ хъызмэтзехьаным епхыгъэу уахътэм диштэрэ Iофтхьабзэхэр зэшIохыгъэнхэмкIэ, мэзхэр щынэгъончъэу щытынхэмкIэ, машIом зыкъымыштэнымкIэ, техникакIэр къэщэфыгъэнымкIэ, мэзхэм япхыгъэ дистанционнэ видеомониторингыр щыIэнымкIэ ящыкIэгъэ мылъкур къаIэкIагъэхьащт, IэпыIэгъу къафэхъущтых.

«ЗэIукIэм къыщаIэтыгъэ Iофыгъохэр зэкIэ зэпхыгъэхэр Адыгэ Республикэм мэзхэмкIэ и ГъэIорышIапIэ иIофшIэн нахьышIоу зэхэщэгъэныр ары. Ахэм язэшIохын бэкIэ зэлъытыгъэр Россельхозым ишIуагъэу къыгъэкIощтыр ары. Ащ дакIоу Урысые Федерацием мэзым епхыгъэ зэфыщытыкIэу щыIэхэм алъэныкъокIэ Адыгеим къыфигъэзэгъэ полномочиехэр икъоу егъэцакIэх, а лъэныкъомкIэ хэгъэгум пэрытыныгъэ щызыIыгъхэм тащыщ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим имэзхэм ябайныгъэ къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи ахэгъэхъогъэнымкIэ Iофэу ашIэрэм Иван Валентик осэшIу къыфишIыгъ. Илъэсэу икIыгъэм Iофэу ашIагъэм икIэуххэм ялъытыгъэу Россельхозым и Щытхъу тхылъ республикэм къыфагъэшъошагъ. Мэз хъызмэтымкIэ Федеральнэ агентствэм ипащэ джащ фэдэу къыгъэгугъагъэх зэIукIэгъум илъэхъан къаIэтыгъэ Iофыгъохэм язэшIохынкIэ республикэм IэпыIэгъу къыфэхъунэу.

АдыгеимкIэ мэзхэм гектар мин 337,2-рэ фэдиз аубыты, нэмыкIэу къэпIон хъумэ, республикэм чIыпIэу ыубытырэм ипроцент 43-рэ фэдиз ар мэхъу. Урысыемрэ Адыгеимрэ я Тхылъ плъыжьхэм адэхьэгъэ псэушъхьэхэу ыкIи къэкIыхэрэу макIэу къэнагъзхэр къэухъумэгъэнхэм пае анахь лъэшэу анаIэ зытырагъэтыщт, республикэ мэхьанэ зиIэ чIыопс чIыпIэ 18 Адыгеим щызэхащагъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах