15

МинистракIэм нэIуасэ фашIыгъэх

Майкоп, 25 марта - АиФ-Адыгея.

Урысыем хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Владимир Колокольцевым видеоконференцие шIыкIэкIэ шъолъыр заулэмэ хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ яминистерствэхэм къулыкъу ащызыхьыхэрэр япэщакIэхэм, Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу агъэнэфэгъэ, полицием иполковникэу Иван Бахиловри ахэм зэрахэтэу, тыгъуасэ нэIуасэ афишIыгъэх.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Адыгеим и МВД къепхыгъэ Общественнэ советым итхьаматэу, АР-м и Къэралыгъо упчIэжьэгъоу ТхьакIущынэ Аслъан, Урысые Федерацием и Президент и Полномочнэ лIыкIоу ЮФО-м щыIэм иаппарат республикэмкIэ ифедеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Адыгеим и Апшъэрэ хьыкум итхьаматэу Шумэн Байзэт, АР-м ипрокурорэу Игорь Шевченкэр.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы, Урысые Федерацием и Президент 2021-рэ илъэсым гъэтхапэм и 18-м ышIыгъэ Указэу N 149-р зытетымкIэ Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу полицием иполковникэу Иван Бахиловыр агъэнэфагъ. Урысыем и МВД Рязань хэкумкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэ игуадзэу, полицием ипащэу тапэкIэ ар щытыгъ. ЦIыфхэм пэщэныгъэ адызехьэгъэнымкIэ ахэм опытышхоу яIэр, министерствэхэм пэщакIэу афагъэнэфагъэхэм яамалхэр икъоу шъолъырхэм зэращагъэфедэщтхэм ицыхьэ зэрэтелъыр Владимир Колокольцевым къыIуагъ. Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным Урысыем и МВД къыфигъэуцугъэ пшъэрылъхэм ягъэцэкIэн анахьэу анаIэ зэрэтырагъэтын фаер зэхэсыгъом щыхагъэунэфыкIыгъ.

Анахьэу ар зыфэгъэхьыгъэр цIыфхэм общественнэ щынэгъончъагъэ яIэным, къолъхьэ тын- Iыхыным ебэныжьыгъэным, IT-бзэджэшIагъэхэм апэуцужьыгъэным, экономикэ бзэджэшIагъэхэм къакIегъэчыгъэным, гъогум щынэгъончъэу щызекIонхэм япхыгъэ Iофыгъохэр ары. ЦIыфхэм закъызэрафагъэзэрэ тхылъхэм нахьышIоу Iоф адашIэным лъэшэу анаIэ тырагъэтынэу пшъэрылъ къафашIыгъ. Сыда пIомэ ащ елъытыгъэщт цIыфхэм хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм уасэу къафашIыщтыр.

КIэлэцIыкIу зыгъэпсэфыгъо уахътэр къызэрэблагъэрэм епхыгъэу общественнэ рэхьатныгъэ щыIэнымкIэ Iофэу ашIэрэр агъэлъэшынэу зэхэсыгъом пшъэрылъ щафашIыгъ. АщкIэ щысэу Владимир Колокольцевым Адыгеир къыгъэлъэгъуагъ. Мы шъолъырым зыгъэпсэфакIохэр бэу къэкIох, зекIоу къеуалIэрэми илъэс къэс хэхъо зэпыт. Зэхэсыгъом пшъэрылъ заулэ щафашIыгъ кадрэхэм ягъэхьазырын, къулыкъур зыхьыхэрэм амал дэгъухэр афызэхэщэгъэнхэм япхыгъэу.

Владимир Колокольцевым зэхэсыгъом хэлажьэхэрэм къафигъэпытагъ цIыфхэм амакъэ зыщатыщт, якIэтхыкIыжьын зыщызэхащэщт мафэхэм общественнэ рэхьатныгъэрэ щынэгъончъагъэрэ щыIэнхэмкIэ ищыкIэгъэ амалхэр зэрахьанэу.

Урысыем и МВД ипащэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, япшъэрылъхэр шIуагъэ къытэу агъэцэкIэн залъэкIыщтыр хэбзэухъумэкIо къулыкъухэмрэ хабзэм игъэцэкIэкIо къулыкъухэмрэ азыфагу зэдэлэжьэныгъэ пытэ илъ зыхъукIэ ары ныIэп.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэхэсыгъом Иван Бахиловым щыфэлъэIуагъ иIофшIэн гъэхъагъэхэр щишIынэу. Ащ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, федеральнэ гупчэм ишIуагъэкIэ республикэм ихэбзэухъумэкIо къулыкъухэм зэдэлэжьэныгъэу адыряIэр нахь агъэпытэн алъэкIыгъ.

«Адыгэ Республикэм и МВД-рэ тэрырэ шIуагъэ къытэу тызэрэзэдэлажьэрэмкIэ цIыф лъэпкъыбэ зыщызэдэпсэурэ тиреспубликэ мамырныгъэмрэ рэхьатныгъэмрэ къыщыухъумэгъэнхэм атегъэпсыхьэгъэ Iофыгъуабэ псынкIэу зэшIотхын тэлъэкIы. ЮФО-м имызакъоу, зэрэхэгъэгоуи зыпштэкIэ, Адыгеир анахь шъолъыр рэхьатхэм зэращыщыгъэу къэнэжьы. ТэркIэ мэхьанэшхо иI Iофхэр джащ тетэу лъыкIотэнхэм», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Хабзэр амыукъонымкIэ, республикэм исхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ, гъогурыкIонымкIэ шапхъэхэр къыдэлъытэгъэнхэмкIэ республикэм ихэбзэ къулыкъухэмрэ МВД-мрэ язэдэлэжьэныгъэ зэрагъэпытэщтым ицыхьэ зэрателъыр Адыгеим ипащэ къыIуагъ.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых