Примерное время чтения: 1 минута
26

Министрэм иапэрэ гуадзэ агъэнэфагъ

пресс-служба главы Адыгеи
Майкоп, 23 июля - АиФ-Адыгея.

Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Шэуджэн Зауррэ министрэм иапэрэ гуадзэу агъэнэфагъэмрэ ригъэблэгъагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ и УказкIэ Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэ иапэрэ годзэ IэнатIэ Iуагъэхьагъ Александр Павловскэр.

Республикэм и ЛIышъхьэ ведомствэм ыпашъхьэ ит пшъэрылъ шъхьаIэхэр къыгъэнэфагъэх ыкIи командэу зэхащагъэм гъэхъэгъэшIухэр зэришIыщтхэм ицыхьэ зэрэтелъыр къыIуагъ.

«Республикэм щыпсэурэ цIыфхэм ящыIакIэ зыфэдэщтыр шъо Iоф зэрэшъушIэрэм бэкIэ зэрелъытыгъэр къыжъугурыIон фае. Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэ пшъэрылъыбэ зэшIуихынэу къыпыщылъ: Адыгеим щыпхыращырэ къэралыгъо программэхэм, зэкI пIоми хъунэу, ынаIэ атетыщт. НепэкIэ командэ ныбжьыкIэм ипшъэрылъхэр дэ-гъоу ыгъэцэкIэнхэу, ведомствэми гъэхъагъэхэр ышIынхэу тащэгугъы», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Апэрэ гуадзэм лъэныкъо заулэмэ яIофшIэн зэрэзэхэщагъэм ынаIэ тыригъэтыщт. Ахэм ахэхьэх стратегиер, къэралыгъо программэхэр щыIэныгъэм гъэцэкIагъэ зэрэщыхъухэрэр, правовой ыкIи уплъэкIун-лъыплъэн IофшIэныр.

Павловский Александр Сергей ыкъор 1983-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и 18-м къалэу Мыекъуапэ къыщыхъугъ. 2004-рэ илъэсым Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетыр лъэныкъоу «Финансхэмрэ кредитхэмрэ» зыфиIорэмкIэ къыухыгъ. 2004-рэ илъэсым шэкIогъум къыщыублагъэу непэ нэс Адыгэ Республикэм финансхэмкIэ и Министерствэ IэнэтIэ зэфэшъхьафхэр щиIыгъыгъэх.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах