25

Министрэу агъэнэфагъ

Майкоп, 7 ноября - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэ зэрагъэнэфагъэм ехьылIэгъэ Указым тыгъуасэ кIэтхэжьыгъ. А IэнатIэм Iухьагъэр республикэ бизнес-инкубаторым ипэщэгъэ Шэуджэн Заур ары.

Республикэм и ЛIышъхьэ министракIэм зыIокIэм, пэщэныгъэ зыдызэрихьащт лъэныкъом пшъэрылъэу иIэхэм нэIуасэ афишIыгъ. КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ и Министерствэ якIэщакIоу непэ республикэм стратегическэ проект заулэ щагъэцакIэ.

«Лъэпкъ проектхэм япхырыщын республикэр чанэу хэлажьэ. Джащ фэдэу Адыгеим хэхъоныгъэ зэришIыщт унэе программэми мыгъэ Iоф дашIэу аублагъ. Федеральнэ гупчэм IэпыIэгъоу къытитырэм ишIуагъэкIэ республикэм амалэу иIэхэм зыкъызэIуядгъэхын ыкIи шIуагъэ къытэу мылъкур дгъэфедэн тэлъэкIы. ПIэлъэ кIыхьэм телъытагъэу республикэм экономикэ хэхъоныгъэ ышIыным, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъыIэтыным тынаIэ тетэгъэты», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

COVID-19-м зызыщиушъомбгъугъэ лъэхъаным бизнесым къэралыгъо IэпыIэгъу егъэгъотыгъэным мэхьанэшхо зэриIэм республикэм и ЛIышъхьэ ынаIэ тырыригъэдзагъ. Предпринимательствэм зегъэушъомбгъугъэнымкIэ, инвестициехэр нахьыбэу республикэм къыхалъхьанхэмкIэ лъэбэкъукIэхэр шIыгъэн зэрэфаер ащ къыIуагъ.

МинистракIэу агъэнэфагъэм цыхьэ къызэрэфишIыгъэм фэшI Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ зэрэфэразэр риIуагъ, отраслэм ыпашъхьэ ит пшъэрылъхэм ягъэцэкIэнрэ республикэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымрэ кIуачIэу иIэр зэкIэ зэрарихьылIэщтыр къыIуагъ.

Шэуджэн Заур Ахьмэд ыкъор къалэу Мыекъуапэ къыщыхъугъ, сэнэхьатэу «Дунэе экономикэр» зыфиIорэмкIэ Къыблэ федеральнэ университетыр къыухыгъ. Сатыум Iоф щишIэу ригъэжьагъ. 2012-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу 2019-рэ илъэсым нэс Адыгэ Республикэм финансхэмкIэ и Министерствэ щылэжьагъ. 2019-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу республикэ бизнес-инкубаторым идиректор игуадзэу щытыгъ.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых