aif.ru counter
63

Москва щыIукIагъ

Майкоп, 25 мая - АиФ-Адыгея.

Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет и Тхьаматэу Валентина Матвиенкэмрэ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу Москва щызэдыряIагъ. Республикэм исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ иIофыгъохэм ыкIи федеральнэ гупчэм зэдэлэжьэныгъэу ащ дыриIэщтым илъэныкъохэм атегущыIагъэх.

Мы зэIукIэгъум хэлэжьагъэх Адыгеим ыцIэкIэ Парламентым иапшъэрэ палатэ хэтхэу Олег Селезневымрэ Хъопсэрыкъо Муратрэ.

Республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ шъхьаIэу ышIыгъэхэм, федеральнэ гупчэм иIэпыIэгъурэ ежь ышъхьэкIэ Валентина Матвиенкэм ишIуагъэу къыгъакIорэмрэ ялъытыгъэу мэхьанэшхо зиIэ проект заулэ зэшIохыгъэ зэрэхъугъэр ЛIышъхьэм къыхигъэщыгъ. Лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн зэрэкIорэм анахьэу ынаIэ тыригъэтыгъ.

Валентина Матвиенкэм къызэриIуагъэмкIэ, ФедерациемкIэ Советым социальнэ мэхьанэ зиIэ пшъэрылъхэм язэшIохынкIэ тапэкIи республикэм ишIуагъэ къыригъэкIыщт.

Республикэм ынаIэ къызэрэтыригъэтырэм, мэхьанэшхо зиIэ пшъэрылъхэм язэшIохынкIэ къызэрэдеIэрэм апае Валентина Матвиенкэм зэрэфэразэр КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ. Джащ фэдэу ФедерациемкIэ Советым и Тхьаматэ ар фэгушIуагъ Святой апостолэу Андрей Первозваннэм иорден ащ къызэрэфагъэшъошагъэм пае. Хэгъэгум иапшъэрэ тынхэм зыкIэ ащыщыр Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным жъоныгъуакIэм и 23-м Валентина Матвиенкэм къыритыжьыгъ Хэгъэгум ыпашъхьэ гъэхъэгъэ ин дэдэхэу щыриIэхэм апае.



Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Оставить свой комментарий
Самое интересное в регионах