Примерное время чтения: 2 минуты
87

Нахьыжъхэм медальхэр афигъэшъошагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан «Адыгэ Республикэр илъэс 25-рэ хъугъэ» зыфиIорэ шIэжь медалыр нэбгырэ заулэмэ тыгъуасэ аритыжьыгъ.

Республикэр зыпкъ иуцоным ыкIи хэхъоныгъэхэр ышIынхэм зиIахьышIу хэлъ нахьыжъхэр арых тын лъапIэр зыфагъэшъо­шагъэхэр. Ахэр культурэм, ис­кусствэм ицIыфхэу, предприятиехэм япэщагъэхэу джырэ уахътэм пенсием щыIэх. Къэзэрэугъоигъэхэм АР-м и ЛIышъхьэ рэзэныгъэ гущыIэ­хэмкIэ зафигъэзагъ, илъэс зэ­кIэлъыкIохэм ахэм Iофэу ашIа­гъэм осэшIу фишIыгъ, псауныгъэ пытэ яIэнэу къафэлъэ­Iуагъ.

«Iофэу шъушIагъэм, шъуи­пшъэрылъхэр хьалэлэу зэрэжъу­гъэцэкIагъэхэм яшIуагъэкIэ Адыгеир ылъэ пытэутеуцон ылъэ­кIыгъ. Шъо опытэу шъуIэ­кIэ­лъыр дгъэфедэзэ ыпэкIэ тылъэкIуатэ. Непэ республикэм гъэхъэгъэгъэнэфагъэхэр иIэх, ащ тырэгушхо. ЦIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэным тыпылъ. ТшIагъэр бэ, ауджыри зэшIотхынэу къытпыщылъыр ащ нахьыбэжь», - къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

ШIэжь медалыр зэратыгъэхэм ащыщых Къэндаур Исмахьилэ, Пэрэныкъо Чатибэ, Къат Теуцожь, Цундышкэ Пщымафэ ыкIи Китарие Заурбый. Тын лъапIэр зыфагъэшъоша­гъэхэр къызэгущыIэхэм, мы аужырэ илъэсхэм республикэм иэкономикэ ыкIи иобщественнэ-политическэ щыIакIэ нахьышIум ылъэныкъокIэ зэблэхъугъэ зэ­рэ­хъугъэр къыхагъэщыгъ.

Адыгэ лъэпкъыр бэшIагъэу зыкIэхъо­псыщтыгъэ республикэр тиIэ зэрэхъугъэм мэхьанэшхо иIэу къагъэнэфагъ. ЫнаIэ къазэратетым фэшI ТхьакIущынэ Аслъан фэрэзагъэх, республикэм шIуагъэ къыфихьэу тапэкIи Iоф ышIэнэу къыфэлъэIуагъэх, къэзытхырэр «Адыгэ Макъ».

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах