Примерное время чтения: 2 минуты
36

Наркотикхэм гъогур афызэпыбзыкIыгъэн фае

Майкоп, 25 марта - АиФ-Адыгея.

Урысыем и Президентэу В. В. Путиным и УнашъокIэ шышъхьэIум и 27-м, 2007-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу культурэм и Мафэ хагъэунэфыкIы.

Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм непэ щыкIогъэ зэхэсыгъом тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Ар зыфэгъэхьыгъагъэр наркотикхэм апэшIуекIорэ Iофтхьабзэу зэрахьэхэрэр ары. Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм ягъэIорышIапIэхэм яIэшъхьэтетхэр, муниципальнэ образованиехэм япащэхэр. Наркотикхэм апэшIуекIорэ Комиссиеу Адыгэ Республикэм щызэхэщагъэм видеозэпхыныгъэм тетэу иIофшIэн кIуагъэ. Хэбзэнчъэу наркотикхэр зэрагъэфедэхэрэм пэшIуекIогъэнымкIэ Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ 2022-рэ илъэсым Iофэу ышIагъэм икIэуххэм афэгъэхьыгъэу къэгущыIагъ АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Олег Безсмельницыныр.

Илъэсэу икIыгъэм наркотикхэм япхыгъэ бзэджэшIэгъэ 252-рэ республикэм щызэрахьагъэу агъэунэфыгъ, ахэм ащыщэу бзэджэшIэгъи 186-р зэхафыгъ. Наркотикхэу къакъуахыгъэхэр килограмм 44,5-рэ фэдиз хъущтыгъэх. Нэбгырэ 200-мэ уголовнэ пшъэдэкIыжь арагъэхьыгъ, ахэр бзэджэшIагъэхэм ахэщагъэу щытыгъэх. Сомэ миллион 11-м ехъу уголовнэ Iофхэм япхыгъэу хьыкумым хабзэм къызэрэдилъытэрэм тетэу къыIукIэжьыгъ.

Мы зэхэсыгъом хэушъхьафыкIыгъэу анаIэ зыщытырагъэтыгъэхэм ащыщ зыныбжь имыкъугъэхэм алъэныкъокIэ бзэджэшIагъэу къыхагъэщыхэрэр. КъумпIыл Мурат еджапIэхэм хэбзэнчъэу наркотикхэр зэращагъэфедэхэрэр къызэрэхагъэщыхэрэ амалхэм нахь зарагъэушъомбгъунэу, а лъэныкъомкIэ нахь чаныгъэ къызхагъэфэнэу пшъэрылъ къыгъэуцугъ.

Iофэу ашIагъэм фэгъэхьыгъэу муниципалитетхэм япащэхэр къэгущыIагъэх. Муниципальнэ образованиеу «Къалэу Мыекъуапэ» ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Сергей Стельмах къызэриIуагъэмкIэ, хэбзэнчъэу наркотикхэр зэрагъэфедэхэрэм пэуцужьыгъэнымкIэ ыкIи щыIэкIэ-псэукIэ тэрэзыр пропагандэ шIыгъэнымкIэ Мыекъуапэ Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр щызэрахьэх. Ахэм ащыщых программэхэу «Адыгеим икъэлэ шъхьаIэ иныбжьыкIэхэр», «Зыныбжь имыкъугъэхэу зи зылъымыплъэхэрэм ыкIи хэбзэукъоныгъэу ахэм зэрахьэхэрэм япхыгъэ Iофтхьабзэхэр» зыфиIохэрэр.

Наркотикхэр хэбзэнчъэу зэрагъэфедэхэрэм пэуцужьыгъэнымкIэ Iофыгъоу зэшIуахыхэрэм общественностым иIахьышхо ахешIыхьэ. Игъом ыкIи псынкIэу къэбар икъу цIыфхэм къаIэкIэкIыным пае пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр ахэм агъэцакIэх. 2023-рэ илъэсым Урысыем и МВД икъутамэу къалэу Мыекъуапэ щыIэм наркотикхэр зыщаIыгъхэрэ чIыпIэхэм ыкIи зыгъэфедэрэ цIыфхэм афэгъэхьыгъэ къэбар 12 къыIэкIэхьагъ, къыхигъэщыгъ Сергей Стельмах.

Республикэм и ЛIышъхьэ къызэриIуагъэмкIэ, мы лъэныкъомкIэ пшъэдэкIыжь зыхьырэ къулыкъухэмрэ обществэмрэ акIуачIэ зэхэлъэу наркоманием пэуцужьынхэм мэхьанэшхо иIэу щыт.

«Тэ зэкIэми Iофэу зэдэдгъэцакIэрэм кIэухэу фэхъущтым мэхьанэшхо иI. Наркотикхэм апэшIуекIорэ бэнэныгъэмкIэ ткIуачIэ зэхэлъэу, нахь чаныгъэ къызхэдгъафэмэ, шIуагъэу а IофшIэным къытырэми нахь хэхъощт, республикэм зэрэпсаоу а лъэныкомкIэ гумэкIыгъоу илъми къыкIичыщт», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

кIэухым Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ щынэгъончъагъэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Чыназыр Алый къыIотагъ Адыгеим наркотикхэм алъэныкъокIэ иIофхэм язытет фэгъэхьыгъэу, 2023-рэ илъэсым Адыгэ Республикэм наркотикхэм апэшIуекIорэ Комиссием изэхэсыгъоу щырекIокIыщтхэм яплани къахилъхьагъ.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах