Примерное время чтения: 2 минуты
89

Нэбгырэ мин 44-м ехъу хэлэжьагъ

Майкоп, 11 мая - АиФ-Адыгея.

1941 — 1945-рэ илъэс-хэм щыIэгъэ Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 72-рэ зэрэхъугъэр Адыгеим игъэкIотыгъэу щыхагъэунэфыкIыгъ. МэфэкI Iофтхьабзэхэр Мыекъуапэ игупчэ щыкIуагъэх.

«МыкIодыжьыщт полкыр» зыфиIорэм хэлэжьэнхэу мыщ нэбгырэ мин 27-м ехъу къыщызэрэугъоигъагъ. Республикэм имуниципаль-нэ образование пстэуми мы Iофтхьабзэр ащыкIуагъ ыкIи зэкIэмкIи ащ нэбгырэ 44300-рэ хэлэжьагъ.

Тикъэлэ шъхьаIэ щыкIогъэ «МыкIодыжьыщт полкым» хэлажьэхэрэм зэлъашIэрэ орэдэу «Катюша» зыфиIорэр къаIуагъ. Ащ ыуж Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэхэм ясурэтхэр аIыгъхэу къэзэрэугъоигъэхэр урамхэу Краснооктябрьскэмрэ Пушкиным ыцIэ зыхьырэмрэ къарыкIуагъэх. Ахэм апэ итыгъэх метрэ 30 зэрылъ ТекIоныгъэм ибыракъ тешIыкIыгъэр зыIыгъ «МыкIодыжьыщт полкым» иволонтерхэр.

АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат исабыйхэр игъусэхэу Iофтхьабзэм хэлэжьагъ. КIэлэцIыкIухэм аIыгъыгъэх ятэжъ пIашъэхэу КъумпIыл Хьамидэрэ ЛIыхъукIэ Махьмудэрэ ясурэтхэр.

ТекIоныгъэшхо къытфыдэзыхыгъэ дзэкIолIхэр унагъо пэпчъ агу къащагъэкIыжьыгъэх. Iофтхьабзэр зыщызэфашIыжьыгъэ Мыекъопэ къэлэ гупчэ паркым КъумпIыл Мурат къызекIуалIэм, мыщ къыщызэрэугъоигъэ ветеранхэм гущыIэгъу афэхъугъ. АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэр Хэгъэгу зэошхом иветеранхэм афэгушIуагъ, ахэм лIыхъужъныгъэу зэрахьагъэр цIыфхэм егъашIи зэращымыгъупшэщтыр, къытхэмытыжьхэм яшIэжь зэрагъэлъэпIэщтыр хигъэунэфыкIыгъ.

— Непэ мэфэкI анахь шъхьаIэр — ТекIоныгъэшхом и Мафэ хэтэгъэунэфыкIы. Апсэ емыблэжьэу зэогъэ тидзэкIолIхэм фашистхэр зэхагъэтэкъуагъэх, дунаим мамырныгъэр къыфахьыгъ. Тихэгъэгу фэзэогъэ пстэуми егъэшIэрэ шIэжьыр адэжь! Непэ псаоу къытхэт ветеранхэм псауныгъэ пытэ яIэу илъэсыбэ къагъэшIэнэу афэсэIо. ТекIоныгъэшхор къытфыдэзыхыгъэхэм лIыхъужъныгъэу зэрахьагъэр тэ, ахэм къакIэхъухьэгъэ лIэужхэм, тщыгъупшэщтэп, тикъэралыгъо хэхъоныгъэхэр ышIынхэм амалэу тиIэр зэкIэ етхьылIэщт. УФ-м и Президентэу Владимир Путиным ветеранхэм закъыфигъазэзэ къызэрэхигъэщыгъэу, тэ сыдигъуи Урысыем тырыгушхощт, ащ тарихъ гъогоу къыкIугъэм тефэрэ уасэ фэтшIыщт, мамырныгъэр ыкIи зэгурыIоныгъэр гъэпытэгъэным тыпылъыщт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Пчыхьэм сыхьатыр 10-м мэшIоустхъохэм шъо зэфэшъхьафхэмкIэ ошъогур къызэпагъэнэфыгъ. АщкIэ мэфэкIыр зэфашIыжьыгъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах