Примерное время чтения: 2 минуты
14

Нэгыежъ Iуашъхьэ зэтырагъэпсыхьащт

Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Фондэу «Дом. РФ» зыфиIорэм илIыкIохэм зэIукIэ щадыриIагъ.

Къушъхьэтхэу Нэгыежъ Iуашъхьэ дэжь «Мэздахэ» къыпэIулъ шъолъырыкIэм изэтегъэпсыхьан фэгъэхьыгъэ проектым тегущыIагъэх. КъызэIукIагъэхэм ахэтыгъэх проектым изэхэгъэуцон фэгъэзэгъэ архитектор шъхьаIэу Илья Чуркиныр, проектхэмкIэ отделым ианалитикэу Анастасия Кашицынар, джащ фэдэу мы отделым играфическэ дизайнерэу Станислав Фроловыр.

Республикэм икъэлэ шъхьаIэ ихэхъоныгъэ къыпкъырыкIыхэзэ а чIыпIэм игъэкIэрэкIэн къыдэзылъытэрэ зэзэгъыныгъэ «Дом. РФ» зыфиIорэм дашIыгъ.

«Мы чIыпIэр къызэрэхахыгъэм ошIэ-дэмышIагъэ хэлъэп. Къэлэ паркымрэ «Мэздахэм» къыпэIулъ чIыпIэмрэ зэдиштэхэу зэхэгъэхьэгъэнхэм иамал дэгъу къеты чIыопсым. Мыщ Мыекъуапэ щыпсэухэрэми, хьакIэу къалэм къакIохэрэми зыщагъэпсэфын, зыщаплъыхьан амал къытыщт. Къушъхьэтхэу Нэгыежъ Iуашъхьэ тарихъ мэхьанэ иI. Ижъырэ къалэм ипытапIэ, джащ фэдэу Iошъхьабэ мы чIыпIэм къыщыхагъэщыгъ. Джырэ уахътэм диштэрэ шIыкIэ-амалхэмрэ мы чIыпIэм изытетрэ къэухъумэгъэнхэм мэхьанэшхо иIэ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Проектым изэхэгъэуцонкIэ «Дом. РФ-м» испециалистхэр къырагъэблэгъагъэх. Ахэм анаIэ тетэу чIыпIэм нэIуасэ зыфашIыгъ ыкIи дизайн-проектыр агъэхьазырыгъ. ЗэIукIэм къекIолIагъэхэр ащ щагъэгъозагъэх.

Гектар 435-рэ хъурэ чIыпIэм унагъохэм ыкIи зышIоигъо пстэуми зыщагъэпсэфыным иамал къытыщт.

Анахьэу экологием анаIэ тырамыгъэт хъущтэп. Джащ пае чIыпIэм тет чъыгхэр къагъэнэжьыгъэх, чIыгу Iахь зырызхэр арых псэолъэ гъэнэфагъэхэр зыщашIыщтхэр. Чъыг лъэпкъ зэфэшъхьафхэр, зэрджаир, хьамыщхъунтIэр, мыIэрысэ лъэпкъ зэмылIэужыгъохэр ащ щагъэтIысхьащтых.

ШъолъырыкIэу агъэпсыщтым лъэсрыкIохэм, кушъхьэфачъэхэмкIэ ыкIи шыхэмкIэ къызщачъыхьан алъэкIыщт гъогухэр, тIысыпIэхэр, кIэлэцIыкIухэр зыщыджэгущтхэ, спортым епхыгъэ Iофтхьабзэхэр зыщызэшIуахыщтхэ чIыпIэхэр щашIыщтых. КIэлэцIыкIухэм ыкIи нахьыжъхэм яфэIо-фашIэхэм ягъэцэкIэн фытегъэпсыхьэгъэ псэуалъэхэри ашIыщтых. ЧIыпIэм тарихъ ыкIи лъэпкъ нэшэнэ гъэнэфагъэу иIэхэр къэгъэнэжьыгъэнхэри къыдалъытэщт.

Камерэхэр, къэзыгъэнэфыщтхэр, транспортымрэ лъэсхэмрэ зыщызекIощтхэ чIыпIэхэм япхыгъэ Iофыгъохэми атегущыIагъэх.

«ЗэкIэ зэшIохыкIэ амалэу щыIэр къыдэлъытэгъэн, тэрэзэу ягупшысэгъэн фае. Хъугъэ- шIэгъэ зэфэшъхьафхэм япхыгъэ Iофтхьабзэхэр зыщырекIокIыщтхэ чIыпIэу ар хъуным, цIыфхэмкIэ гуIэтыпIэу щытыным зэкIэми тынаIэ тедгъэтын фае. А Iофыгъохэм мэхьэнэ гъэнэфагъэ яIэу щыт. Республикэм икъэлэ шъхьаIэ щыпсэурэ цIыфхэм ягъэпсэфыгъо уахътэ нахь дэгъоу зэхащэнымкIэ, республикэм нахьыбэу зекIохэр къихьанхэмкIэ а пстэуми яшIуагъэ къэкIощт», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

ЗэIукIэм ыуж проектым епхыгъэ Iофыгъо заулэхэр нахь икъоу зэхэфыгъэнхэм пае шъолъырэу зэтырагъэпсыхьащтым зэIукIэм хэлажьэхэрэр кIуагъэх. Бюджет мылъкум имызакъоу, бюджетым къыхимыубытэрэ къэкIуапIэхэри къызфагъэфедэхэзэ проектыр чэзыу-чэзыоу агъэцэкIэнэу рахъухьагъ. Къалэу Мыекъуапэ иадминистрацие къэлэ щыIэкIэ Iэрыфэгъум игъэпсынкIэ анахь проект дэгъум икъыхэхын епхыгъэ урысые зэнэкъокъум хэлэжьэным пае заявкэр егъэхьазыры.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах