13

Николай Патрушевыр Адыгеим щыIагъ

Майкоп, 9 июля - АиФ-Адыгея.

Урысыем щынэгъончъэнымкIэ и Совет и Секретарэу Николай Патрушевыр тыгъуасэ Адыгеим щыIагъ ыкIи АРм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэIукIэгъу дыриIагъ.

Социальнэ ыкIи инфраструктурэ псэуалъэхэр терроризмэм ылъэныкъокIэ ухъумэгъэнхэм, зекIоным, джащ фэдэу шъолъырым социальнээкономикэ хэхъоныгъэ ышIыным, гъомылэпхъэ щынэгъончъэным яIофыгъохэм ахэр атегущыIагъэх.

ЦIыфхэр ыкIи псэуалъэхэр къэухъумэгъэнхэм епхыгъэ IофшIэнымкIэ пшъэрылъ шъхьаIэхэр, ащкIэ шъолъырым ихэбзэ къулыкъухэм анахьэу анаIэ зытырагъэтын фаехэр Николай Патрушевым къыгъэнэфагъэх.

Федеральнэ пащэхэм пшъэрылъэу къагъэуцухэрэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ Iофэу ашIэрэм, амалэу агъэфедэхэрэм КъумпIыл Мурат къатегущыIагъ.

ГущыIэм пае, псауныгъэр къэухъумэгъэным, гъэсэныгъэм, культурэм ыкIи спортым япсэуалъэхэу Адыгеим итхэм паспортхэр апалъхьагъэх. Ахэр къэухъумэгъэнхэмкIэ амалэу щыIэр зэкIэ агъэфедэ, щынэгъончъэным ишапхъэхэр ащагъэцэкIэнхэм анаIэ тет.

Республикэм социальнээкономикэ хэхъоныгъэ ышIынымкIэ къэгъэлъэгъонышIухэр зэриIэр хагъэунэфыкIыгъ. 2019рэ илъэсым валовэ шъолъыр продуктыр сомэ миллиарди 132,2рэ хъущтыгъэмэ, 2020рэ илъэсым а пчъагъэр сомэ миллиарди 140м нэсынэу пэшIорыгъэшъэу къалъытагъ, ар проценти 101,5м кIахьэ.

Джащ фэдэу промышленнэ производствэм ииндекс республикэм щыхэхъуагъ ыкIи 2021рэ илъэсым ищылэжъоныгъокIэ мазэхэм проценти 110,7м кIэхьагъ. Промышленностым ихъызмэт шъхьаIэу щытыр гъомылэпхъэ продукцием икъыдэгъэкIын фэгъэзагъэр ары, пчъагъэу щыIэм ызыныкъо нахьыбэр ащ телъытагъ.

2020рэ илъэсым мэкъумэщ хъызмэтым сомэ миллиард 31рэ аосэ продукцие къыдигъэкIыгъ, 2019рэ илъэсым егъэпшагъэмэ, ар проценти 114,1рэ мэхъу.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах