Примерное время чтения: 2 минуты
47

НыбжьыкIэхэм ядзэ-патриот пIуныгъэ гъэлъэшыгъэныр

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Урысые Федерацием и УIэшыгъэ КIуачIэхэм я Генштаб и Дзэ академие ипащэу, генерал-полковникэу Владимир Зарудницкэмрэ Адыгэ Республикэм и Правительствэ и Унэ щызэдыряIэгъэ зэIукIэгъум Адыгеим дзэ-патриот движением зыщегъэушъомбгъугъэным фытегъэпсыхьэгъэ зэдэлэжьэныгъэм иIофыгъохэм ащытегущыIагъэх. А зэIукIэгъум хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм иветеранхэм я Совет итхьаматэу Къоджэ Аслъан.

Республикэм и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, илъэсыбэрэ Адыгеим щеджэгъэ ыкIи къулыкъур щызыхьыгъэ Владимир Зарудницкэм ищыIэныгъэ гъогу уи Хэгъэгу уфэшъыпкъэн ыкIи шIу плъэгъун зэрэфаем ищысэ шIагъоу щыт. Урысые Федерацием и УIэшыгъэ КIуачIэхэм исоединение анахьыжъхэм зыкIэ ащыщ я 131-рэ хэушъхьафыкIыгъэ шхончэо бригадэу пIэлъэ кIыхьэм къыкIоцI Мыекъуапэ щыIагъэм идзэ хабзэхэр гъэпытэгъэнхэмкIэ генерал-полковникым Iофышхо зэригъэцэкIагъэр КъумпIыл Мурат хигъэунэфыкIыгъ, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Адыгэ Республикэм ыпашъхьэ гъэхъэгъэ ин дэдэхэр зэрэщыриIэхэм ыкIи илъэсыбэ хъугъэу гуетыныгъэ фыриIэу Iоф зэришIэрэм апае республикэм итын анахь лъапIэу медалэу «Адыгеим и Щытхъузехь» зыфиIорэр Владимир Зарудницкэм фагъэшъошагъ.

«Урысые дзэмрэ флотымрэ ятарихъ тицIыфхэм нэкIубгъо шIэгъуабэ хатхагъ. Дзэ бригадэхэр тиреспубликэ илъэсыбэрэ зэрэщыIагъэхэм ишIуагъэ къэкIуагъ дзэ хабзэхэм алъапсэ ыкIи патриот пIуныгъэр гъэлъэшыгъэнымкIэ. Мы IофшIэным чIыпIэшхо щаубыты дзэ къулыкъушIэхэм ыкIи ветеран организациехэм. Ахэр ныбжьыкIэхэмкIэ щысэ мэхъух, дзэ къулыкъум мэхьанэу иIэми нахь зыкъырагъэIэты. ТиныбжьыкIэхэр ыкIи ти Хэгъэгу иухъумакIо хъущтхэр патриотхэу пIугъэнхэм пае Iофэу тшIэрэр джыри нахь зэрэдгъэлъэшыщтым тынаIэ тедгъэтыщт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Тын лъапIэм пае Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэфэразэр Владимир Зарудницкэм къыIуагъ ыкIи дзэ-патриот IофшIэным мэхьанэшхо зэриIэр хигъэунэфыкIыгъ.

«Сэ Абинскэ сыщыщ, ау Адыгеир ары силъэныкъо гупсэу слъытэрэр. ГукъэкIыжь дэхабэ Мыекъуапэ епхыгъэу щыт. Мыщ сыкъыщыхъугъ, гурыт еджапIэхэу N 3-мрэ N 17-мрэ сащеджагъ. Мыщ илъэсыбэрэ къулыкъур щысхьыгъ, я 131-рэ шхончэо бригадэм иштаб сырипэщагъ. Арышъ, медалэу «Адыгеим и Щытхъузехь» зыфиIорэр къызэрэсфагъэшъошагъэм сэркIэ мэхьанэшхо иIэу щыт, ар къызэрэзгъэшъыпкъэжьыщтым сынаIэ тезгъэтыщт», — къыхигъэщыгъ Владимир Зарудницкэм.

Генерал-полковникым къыIуагъ ныбжьыкIэхэр патриотхэу пIугъэнхэм иIофыгъохэмкIэ республикэм икъэралыгъо хабзэ икъулыкъухэм, джащ фэдэу общественнэ организациехэм тапэкIи зэдэлэжьэныгъэ адыриIэным зэрэфэхьазырыр.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах