Примерное время чтения: 2 минуты
56

НыбжьыкIэхэр наркотикхэм ащыухъумэгъэнхэр

Майкоп, 21 марта - АиФ-Адыгея.

Наркотикхэр хэбзэнчъэу амыгъэзекIонхэмкIэ Комиссием зичэзыу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат.

Наркотикхэр хэбзэнчъэу амыгъэзекIонхэм, ащ епхыгъэ бзэджэшIагъэхэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэным апае мы илъэсым хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм Iофэу ашIагъэм къытегущыIагъ АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ БрантIэ Мурадин. 2016-рэ илъэсым наркотикхэм япхыгъэ бзэджэшIэгъэ 224-рэ республикэм щызэрахьагъэу къыхагъэщыгъ. Iофи 174-рэ зэхафыгъ ыкIи хьыкумым IэкIагъэхьагъэх.

БзэджашIэхэм наркотик грамм 28439-рэ къапкъырахыгъ. БзэджэшIагъэ зезыхьэгъэ нэбгыри 158-мэ уголовнэ пшъэдэкIыжь арагъэхьыгъ. ГумэкIыгъо шъхьаIэу къэуцухэрэм ащыщ бзэджашIэхэм Интернетым иамалхэр къызфагъэфедэзэ наркотикхэр зэращэрэр. Ахэр къэубытыгъэнхэр къинми, хэбзэухъумакIохэм оперативнэ Iофтхьабзэхэр зэхащэх, хэбзэгъэуцугъэр зыукъохэрэр гъэунэфыгъэнхэм ыуж итых.

БлэкIыгъэ илъэсым мыщ фэдэ зэхэщэгъэ бзэджэшIэ купым хэтыгъэ нэбгыри 7 къаубытыгъэх. КъыткIэхъухьэрэ лIэужхэр мы тхьамыкIагъом щыухъумэгъэнхэм, ны-тыхэм Iоф адэшIэгъэным фытегъэпсыхьэгъэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр зэхэщэгъэнхэм, ведомствэ зэфэшъхьафхэм язэпхыныгъэ джыри нахь гъэпытэгъэным мэхьанэшхо яIэу министрэм ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэрэм ылъытагъ. Наркоманхэм реабилитацие акIунымкIэ ыкIи ахэр щыIэныгъэм хэгъэгъозэжьыгъэнхэмкIэ пшъэрылъхэр гъэцэкIагъэхэ зэрэхъурэм къытегущыIагъ министрэу Мырзэ Джанбэч. Джащ фэдэу наркотикхэр хэбзэнчъэу амыгъэзекIонхэмкIэ блэкIыгъэ илъэсым Iофэу ашIагъэм изэфэхьысыжьхэр къашIыгъэх къалэу Мыекъуапэрэ Теуцожь районымрэ яадминистрациехэм япащэхэу Александр Наролинымрэ Хьачмамыкъу Азэматрэ.

— Наркотикхэм алъэныкъокIэ Iофхэр нахь зыщыдэй, зыщыхьылъэ районхэм хэбзэухъумакIохэми, нэмыкI къулыкъухэми анаIэ атырагъэтын, пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу зэхатщэхэрэр зэрифэшъуашэу дгъэцэкIэнхэм тыпылъын фае. Республикэ наркодиспансерым ипшъэрылъхэр зэрэзэшIуихырэм федеральнэ гупчэм испециалистхэм осэшIу къыфашIыгъ, ащкIэ ащ ипащи, иIофышIэхэми тафэраз, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэр нэмыкI Iофыгъохэми ахэплъагъэх, унашъохэр ашIыгъэх.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах