Примерное время чтения: 2 минуты
65

Ныхэр агъэшIуагъэх

Ным и Мафэ къызщихьащтым ехъулIэу са­быибэ зыпIурэ ныхэм афэгушIуагъэх. Адыгэ Республикэм и Правительствэ и Унэ сабыитф ыкIи ащ нахьыбэ щытхъу хэлъэу зыпIугъэ ныхэм шIухьафтыни 10-рэ дипломэу «Материнская слава» зыфиIорэмрэ аратыгъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ахэм афэгушIозэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, зэгурыIоныгъэ зэрылъ унэгъошхо­хэр республикэм щыпсэурэ цIыф пстэухэмкIи щысэшIух. Залым чIэс ныхэу сабыибэ зыпIухэрэм унэгъо Iофымрэ хэбзэ Iоф­шIэнымрэ гъэхъагъэ хэлъэу зэдэбгъэцэкIэнхэ зэрэплъэкIыщтыр къагъэлъэгъуагъ.

«Ащ фэдэ IофшIэн, ащ фэдэ пшъэрылъышхо зэшIозыххэрэм лъытэныгъэ ин афэтшIын ыкIи IэпыIэгъу тафэхъун фае. Шъо шъушъхьэкIэ ыкIи шъуиунагъо­хэмкIэ ухъумагъэу шъузэрэ­щытыр зэхэшъушIэным, къэралыгъом шъуищыкIэгъэ IэпыIэгъур къышъуитыным, шъутемыщыныхьэу шъуапэкIэ шъуплъэным апае тфэшIэщтыр зэкIэ тшIэным тыпылъ. Ащ фэдэ Iофы­гъохэм язэшIохын федеральнэ ыкIи шъолъыр хабзэхэм япащэхэм яIофшIэнкIэ апшъэрэ мэхьанэ араты. НепэкIэ уз щынагъоу зызыушъомбгъугъэр къызщежьагъэм къыщыублагъэу хэгъэгум и Президент унагъохэм IэпыIэгъу ятыгъэным мэхьанэшхо реты, цIыфхэм Iэпы­Iэгъу ятыгъэнымкIи Iофтхьэбза­кIэхэм ар кIэщакIо афэхъугъ. Тэри тиреспубликэкIэ игъом ахэр дгъэцэкIагъэх», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

КIэлэцIыкIухэр зэрыс уна­гъо­хэм, ахэм къахеубытэ ­лъэпкъ проектэу «Демографиери», со­циальнэ IэпыIэгъу аратыным пае тиреспублики Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр щызэшIуахых. Ахэм ащыщых апэрэ сабыир къызыхъукIэ мазэ къэс аратырэ ахъщэр, ящэнэрэ ыкIи ащ къыкIэлъыкIорэ сабыйхэр къызыхъухэкIэ зэтыгъо сомэ мин 50-у аратырэр.

Илъэсэу икIыгъэм къыщыублагъэу ящэнэрэ ыкIи ащ ­къыкIэлъыкIорэ кIэлэцIыкIухэр къы­зыхъухэкIэ урыпсэунымкIэ анахь ахъщэ макIэу агъэнэ­фагъэр мазэ къэс (сабыим ыныбжь илъэсищ охъуфэ) араты. Илъэсэу икIыгъэм щылэ мазэм и 1-м къыщыублагъэу илъэси 3-м къыщегъэжьагъэу илъэси 7-м нэс зыныбжь кIэлэ­цIыкIухэм мазэ къэс ахъщэ IэпыIэгъу аратызэ ашIы.

Сабыибэ зэрыс унагъохэм апае хэушъхьафыкIыгъэ Iоф­тхьабзэхэри щыIэх, гущыIэм пае, ыпкIэ хэмылъэу чIыгу Iахь­хэр аратых.

Республикэм сабыибэ зэрыс унагъохэм япчъагъэ илъэс къэс нахьыбэ щэхъу: илъэсэу икIыгъэм ахэр унэгъо 7145-рэ хъущтыгъэмэ, непэ — унэгъо 7610-рэ. Дипломэу «Материнская слава» зыфиIорэмрэ сомэ мини 100 хъурэ шIухьафтынхэмрэ къыкIэлъыкIохэрэм аратыгъэх: Кощхьэблэ районымкIэ сабыи 9 зыпIурэ Псэунэ Нурьят; Шэуджэн районымкIэ сабыи 6 зыпIурэ Къатмэс Саи­дэ; къалэу МыекъуапэкIэ сабыи 5 зыпIурэ Аксенова Галинэ; Теуцожь районымкIэ сабыи 5 зыпIурэ Хъот Светланэ; къалэу МыекъуапэкIэ сабыи 5 зыпIурэ ЛIэхъусэжъ Седхъан; Мыекъопэ районымкIэ сабыи 5 зыпIурэ Агеева Наталье; къалэу Мые­къуапэкIэ сабыи 5 зыпIурэ Паш­кова Ольгэ; Джэджэ районымкIэ сабыи 5 зыпIурэ Бригидина Наталье; Тэхъутэмыкъое районымкIэ сабыи 5 зыпIурэ ШъэуапцIэкъо Заремэ; Адыгэ­къалэкIэ сабыи 5 зыпIурэ Шъон­тIыжъ Зарэ.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах