Примерное время чтения: 3 минуты
47

Охътэ кIэкIым дагъэзыжьынэу афигъэпытагъ

Майкоп, 24 октября - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Тэхъутэмыкъое районым» ипоселкэу Яблоновскэм тыгъуасэ щыIагъ.

Мы псэупIэм иурамэу Луговаям фэтэрыбэу зэхэт унэу зиномер 7/5-у тетым щыпсэухэрэм гумэкIыгъо яIэу цIыфхэм яфитыныгъэхэмкIэ Уполномоченнэу Адыгеим щыIэм зыкъызэрэфагъэзагъэм изэхэфын ары Iофыгъо шъхьаIэу щытыгъэр. Къэзэрэугъоигъэхэм къызэраIуагъэмкIэ, мы унэр затыгъэм ыуж щыкIэгъабэ иIэу къычIэкIыгъ, къэзыгъэфэбэрэ пкъыгъохэмкIэ кIашъор гъэпкIагъэп, чIыунэм псыр чIэт, канализационнэ-насос станциеу агъэфедэрэм кIуачIэу иIэр макIэ ыкIи ар зыгъэIорышIэрэ организацием ибаланс хагъэуцуагъэп.

Адыгеим и ЛIышъхьэ игъусагъэх республикэм и Прокурорэу Игорь Шевченкэр, цIыфхэм яфитыныгъэхэмкIэ Уполномоченнэу Адыгеим щыIэ Анатолий Осокиныр.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, 2013 — 2017-рэ илъэсхэм ателъытэгъэ республикэ программэу «Къызэхэоным ищынагъо зыдэщыIэ псэупIэхэм арысхэр гъэкощыгъэнхэр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэхэ Iофтхьабзэхэм ягъэцэкIэн епхыгъэу мы унэм хэт фэтэрхэр цIыфхэм атырагощагъ. Псэуалъэр зышIыгъэр пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «СФ-Строитель» зыфиIорэр ары. Непэрэ мафэм ехъулIэу унэр зыгъэIорышIэрэр компаниеу «Интер — Строй» зыцIэр ары.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъкIэ унэм изытет ыуплъэкIугъ межведомственнэ комиссиеу зэхащагъэм, щыкIагъэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэм фэшI план- график зэхагъэуцуагъ. Республикэм ипащэ цIыфхэм гущыIэгъу афэхъугъ, ахэм яеплъыкIэ зэригъэшIагъ.

ЦIыфхэм ыкIи пшъэдэкIыжь зыхьырэ хэбзэ къулыкъухэм республикэм ипащэ къыфаIотагъэх фэтэрыбэу зэхэт унэр ашIы зэхъум хэукъоныгъэу хашIыхьагъэхэр. Мы мафэхэм яхъулIэу муниципалитетым ыкIуачIэкIэ зэшIуахын алъэкIыгъэр ащ илIыкIохэм къыраIотыкIыгъ: псырыкIуапIэм къызщыкIэчъырэ чIыпIэу иIэр дагъэзыжьыгъ, насос станциер нахь кIочIэшхо зиIэмкIэ зэблахъугъ, унашъхьэр агъэпытагъ.

Республикэ прокуратурэр мы гумэкIыгъом изэхэфын къыхэлэжьэн ыкIи пытагъэ зыхэлъ унашъо ышIын зэрэфаер Адыгеим и ЛIышъхьэ къыIуагъ. АР-м ипрокурорэу Игорь Шевченкэм къызэриIуагъэмкIэ, мыщ епхыгъэ IофшIэныр агъэцэкIэщт.

Фэтэрыбэу зэхэт унэм щыпсэухэрэм къаIэтыгъэ упчIэхэр зэрэтэрэзхэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ, ахэм ягумэкIыгъохэм адыригъэштагъ. Охътэ кIэкIым къыкIоцI щыкIагъэхэр дагъэзыжьынхэу ащ фэгъэзэгъэ пстэуми къафигъэпытагъ. Ар гъэцэкIагъэ зымыхъукIэ пытагъэ хэлъэу зэрадэзекIощтхэр агуригъэIуагъ. Закъыфэзыгъэзэгъэ цIыфхэм къаIэтыгъэ Iофыгъохэм игъом зынаIэ атезымыдзэгъэ муниципалитетым ыкIи хэбзэ къулыкъухэм ялIыкIохэм алъэныкъокIэ зэхэфынхэр зэрэзэхащэщтхэр республикэм ипащэ къыIуагъ. Лажьэ зиIэхэм дисциплинарнэ пшъэдэкIыжь зэрахьыщтыр, ищыкIагъэу алъытэмэ яIэнатIэхэм зэрэIуагъэкIыщтхэр хигъэунэфыкIыгъ.

«Республикэм щыпсэухэрэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэныр ары пшъэрылъ шъхьаIэу тиIэр. ЦIыфхэр зэгорэм ымыгъэразэхэу зыкъызытфагъазэкIэ, тиIофшIэн щыкIагъэхэр зэриIэхэр ащ къегъэнафэ. Арышъ, ахэм яIофыгъохэр псынкIэу ыкIи шIуагъэ къытэу зэхэтфынхэм тынаIэ тедгъэтын фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ГумэкIыгъохэр зэхэфыгъэнхэмкIэ район администрацием ипащэу Шъхьэлэхъо Азмэт, Яблоновскэм ипащэу Атэжьыхьэ Заурдин, фэтэрыбэу зэхэт унэр зышIыгъэ псэолъэшI организацием игенеральнэ пащэу Бат Аскэр яIофшIэн екIолIакIэу фыряIэр зэблахъун зэрэфаер, цIыфхэм апашъхьэкIэ ахэм пшъэдэкIыжьышхо зэрахьырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ кIэухым джыри зэ агу къыгъэкIыжьыгъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах