16

Оперативнэ штабым изэхэсыгъу

Майкоп, 20 мая - АиФ-Адыгея.

Коронавирусым зимыушъомбгъунымкIэ Оперативнэ штабым изэхэсыгъоу иIагъэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрищагъ. УФ-м и Президентэу Владимир Путиным зэхищэгъэ зэхэсыгъом къыщигъэнэфэгъэ пшъэрылъхэр гъэцэкIэгъэнхэр ары республикэм ипащэ анахьэу ынаIэ зытыридзагъэр.

Зэпахырэ узым пэшIуекIогъэнымкIэ штабым хэтхэм шIуагъэ къытэу IофшIэныр зэхащэнэу, анахьэу Красногвардейскэ районым анаIэ тырагъэтынэу Адыгеим и ЛIышъхьэ къафигъэпытагъ.

Роспотребнадзорым АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Завгороднем къызэриIуагъэмкIэ, жъоныгъуакIэм и 19-м ехъулIэу республикэм щыпсэурэ нэбгырэ 525-мэ коронавирусыр къапыхьагъэу агъэунэфыгъ. Красногвардейскэ районым къыхэкIыкIэ зэпахырэ узыр къызэолIагъэхэм япчъагъэ нахьыбэ хъугъэ. Хьэдагъэм къекIолIэгъэ цIыфхэр зэрэзэхэхьагъэхэм мыр къыкIэлъыкIуагъ.

ЗэкIэмкIи районым сымэджи 151-рэ щагъэунэфыгъ, ахэм ащыщэу 35-р —медучреждением чIэлъых, нэбгыри 106-мэ амбулаторнэу яIазэх. Адрэхэр хъужьыгъэх. ЗэкIэхэми компьютернэ томографиер арагъэкIугъ. Сымаджэхэм яолIэгъэ цIыфхэр агъэунэфыгъэх, нэбгырэ 3525-мэ тестхэр арагъэкIугъэх. Сымаджэхэр нахьыбэу къызщыхагъэщыгъэхэр псэупIэхэу Садовэр, Еленовскэр ыкIи Преображенскэр арых. Ащ дакIоу унэм уисын зэрэфаемкIэ щыIэ режимыр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм пытагъэ хэлъэу лъэплъэх. Ащ фэгъэзагъэх Роспотребнадзорым, полицием якъулыкъушIэхэр. Шапхъэхэр зымыгъэцэкIагъэхэм алъэныкъокIэ протоколи 10 зэхагъэуцуагъ, ахэр хьыкумым IэкIагъэхьагъэх.

АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиным къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, цIыфхэр жъугъэу зыхэлэжьэхэрэ Iофтхьабзэхэр муниципалитетым щырагъэкIокIынхэ фитхэп. Красногвардейскэ районым ипсэупIэхэм ащыщхэм уадэкIы хъущтэп, ащкIэ фитыныгъэ зиIэ IофышIэ гъэнэфагъэхэм анэмыкIэу. Джащ фэдэу организациехэм япащэхэм пшъэрылъ афашIыгъ яIофышIэхэм япсауныгъэ изытет ренэу ауплъэкIузэ ашIынэу, дезинфекциер лъагъэкIотэнэу.

«Iофхэм язытет къызэрыкIоп. Адыгэкъалэ узыр къыщызэтегъэуцогъэнымкIэ опыт тиI. Джы ткIуачIэ зэкIэ Красногвардейскэ районым етхьылIэн фае. Унашъохэр псынкIэу тшIынхэм, ахэм шIуагъэ къатыным мэхьанэшхо иI. Санитарнэ шапхъэхэр гъэцэкIагъэхэ зэрэхъурэм пытагъэ хэлъэу шъулъыплъ, ищыкIагъэ хъумэ административнэ ыкIи уголовнэ пшъэдэкIыжьыр къыдэлъытагъэу. ЦIыфхэр бэу зэхэмыхьанхэм шъудэлажь, Iофхэм язытет зыпкъ игъэуцожьыгъэным шъунаIэ тежъугъэт», — къыгъэуцугъ пшъэрылъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм щыпсэухэрэм медицинэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ Iофэу ашIэрэм къытегущыIагъ министрэу Мэрэтыкъо Рустем. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, непэрэ мафэм ехъулIэу коронавирусыр зиIэу агъэунэфыгъэ нэбгыри 140-мэ амбулаторнэ шIыкIэм тетэу шъолъырым щяIазэх, госпиталитIоу агъэпсыгъэхэм нэбгыри 126-рэ ачIэлъ, ахэм ащыщэу 10-р – реанимацием илъых, зы сымаджэр ИВЛ-м иаппарат пыгъэнагъ.

Пандемиер къызежьагъэм щегъэжьагъэу республикэм щыщ нэбгыри 8-мэ ядунай ахъожьыгъ, 249-р хъужьыгъэх. Сабый 56-мэ, бзылъфыгъэ лъэрымыхьи 5-мэ яIэзагъэх.

Медицинэм иучреждениехэм язытет гъэпытэгъэным епхыгъэ IофшIэныр шъолъырым щылъагъэкIуатэ. Сымаджэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ чIыпIэ 580-рэ агъэхьазырыгъ, ищыкIагъэм ар нахьыб. ИВЛ-м иаппаратхэр зэкIэ ауплъэкIугъэх, ахэм Iоф ашIэ. Компьютернэ томографиер акIунымкIэ чэзыу щыIэп. НэмыкI лъэныкъохэмкIи учреждениехэр, къулыкъушIэхэр зыми щыкIэхэрэп.

Коронавирусым пэшIуекIохэрэ медикхэм къатефэрэ ахъщэ тын тедзэхэр икъоу аIэкIэгъэхьэгъэнхэм АР-м и ЛIышъхьэ ынаIэ тет. Мы лъэныкъомкIэ пшъэрылъыр зэшIохыгъэ зэрэхъурэм къытегущыIагъ вице-премьерэу Наталья Широковар.

Джащ фэдэу IофшIэныр езгъэжьэжьыгъэ предприятиехэм ыкIи организациехэм санитарнэ шапхэхъэр зэрагъэцакIэхэрэми зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэр тегущыIагъэх. АР-м и Премьер-министрэ игуадзэу Сапый Вячеслав къызэриIуагъэмкIэ, нахьыбэрэмкIэ шапхъэхэр агъэцакIэх.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, жъоныгъуакIэм и 12-м щегъэжьагъэу гъэлъэшыгъэ режимэу щыIэм игъорыгъоу текIыжьынхэу рагъэжьагъ: промышленнэ предприятиехэр, псэолъэшIыным фэгъэзагъэхэр, бэдзэрхэр, фэIо-фашIэхэр зыгъэцакIэхэрэм ащыщхэр къызэIуахыжьыгъэх. ЖъоныгъуакIэм и 23-м Мыекъуапэ ермэлыкъ щызэхащэнэу агъэнафэ. Мы мафэхэм общественнэ транспортми иIофшIэн ригъэжьэжьыщт. Мыщ дэжьым анахь шъхьаIэу щытыр пстэуми санитарнэ шапхъэхэр агъэцэкIэнхэр ары, армырмэ зэфашIыжьыщтых. Илъэс 65-м къехъугъэхэр ыкIи хэужъыныхьэгъэ уз зиIэхэр яунэхэм арысынхэм мэхьанэшхо иI.

Къэблэгъэрэ мэфэшхоу Бирамым илъэхъан мэщытхэр зэкIэ зэрэзэфэшIыгъэщтхэр, ащ дакIоу цIыфхэр яунэхэм арысхэу мэфэкIыр хагъэунэфыкIынэу къызэряджэхэрэр къыIуагъ Адыгеим ыкIи Пшызэ шъолъырым ащыпсэурэ быслъымэнхэм ямуфтиеу Къэрдэнэ Аскэрбый.

Режимэу щыIэр гъэцэкIэгъэным мэхьанэшхо зэриIэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ ыкIи Пасхэр зыщыхагъэунэфыкIыгъэ мафэм республикэм щыпсэухэрэм шапхъэхэр зэрагъэцэкIагъэхэмкIэ зэрафэразэр къариIуагъ. Кавказ заом хэкIодагъэхэм яшъыгъо-шIэжь Мафэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр онлайн шIыкIэм тетэу зэхащэщтых.

«Мыщ фэдэ охътэ къиным пстэуми зыкIыныгъэ тазыфагу илъын фае, джащыгъум коронавирусым тыпэшIуекIонымкIэ Iофхэм язытет зыпкъ идгъэуцожьын тлъэкIыщт», — къыIуагъ республикэм ипащэ.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах