Примерное время чтения: 2 минуты
9

Оптовэ уасэхэм къарагъэхъущтэп

Майкоп, 25 марта - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат АПК-м ипредприятие инхэу республикэм зиIоф щызыгъэцакIэхэрэм яIэшъхьэтетхэм ащыщхэм джырэблагъэ зэIукIэгъу адыриIагъ.

Анахьэу анаIэ зытырагъэтыгъэр республикэмкIэ товархэр къыдэзыгъэкIыхэрэр гъэпсэфыгъо мафэхэм зэхащэхэрэ ермэлыкъхэм ахэлэжьэнхэр, джащ фэдэу мэкъу-мэщым къэралыгъо IэпыIэгъу етыгъэныр ары.

Адыгеим и ЛIышъхьэ кризисым пэшIуекIорэ Iофтхьабзэу аштэхэрэмкIэ гущыIэгъу афэхъугъ зэфэшIыгъэ Iахьзэхэлъ обществэу «Радугэм» игенеральнэ директорэу Джарымэкъо Хъызыр, ООО-у «Мамырыкъом» игенеральнэ директорэу Мамырыкъо Руслъан, ООО-у «Щэ заводэу Новэм» игенеральнэ директорэу Александр Купиным, ООО-у «Экспресс-Кубань» зыфиIорэм игенеральнэ директорэу КIэдыгъэ Аслъан, ОАО-у «Щэ заводэу Джаджэм» игенеральнэ директорэу Шамиль Гусейновым, ЗАО-у «Щэ комбинатэу Адыгейскэм» ипащэу Шъхьэлэхъо Руслъан, ООО-у «Агрохолдинг Мирный» зыфиIорэм игъэцэкIэкIо директорэу Юрий Сербиным.

Мы зэIукIэгъум хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэу КIэрэщэ Анзауррэ мэкъу-мэщымкIэ министрэу Къонэ Анзауррэ.

ЗэрэхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, Урысыем и Президентэу Владимир Путиным, хэгъэгум и Правительствэ санкциехэмкIэ Урысыем пэшIуекIорэ Iофтхьабзэхэр зыщызэрахьэхэрэ лъэхъаным цIыфхэмрэ бизнесымрэ IэпыIэгъу зэрафэхъущтхэ Iофтхьабзэхэм джыри ахэгъэхъогъэным фэгъэхьыгъэ унашъохэр аштагъэх. Экономикэм, социальнэ лъэныкъом, цIыфхэм ящыIакIэ гомыIу фэмэ-бжьымэу къатырихьэхэрэр нахь макIэ шIыгъэнхэм пае афэлъэкIыщтыр зэкIэ агъэцакIэ.

«Къэралыгъо IэпыIэгъум къыдилъытэрэ Iофтхьабзэхэр зэкIэ Адыгеим псынкIэу щыпхырыщыгъэнхэм тынаIэ тедгъэтыщт. Ащ дакIоу тэри тиамалхэр къыхэдгъэщыщтых, цIыфхэм, анахьэу социальнэ лъэныкъомкIэ зиIоф дэйхэм, IэпыIэгъу ятыгъэным пае амалэу щыIэр зэкIэ дгъэфедэщт. ЧIыпIэхэм япащэхэм ыкIи мыщкIэ пшъэдэкIыжь зыхьырэ ведомствэхэм пшъэрылъ афэсшIыгъ гъэпсэфыгъо мафэхэм ермэлыкъхэр муниципалитетхэм ащызэхащэхэзэ ашIынэу. ЦIыфхэм амалэу яIэхэм ялъытыгъэу гъомылэпхъэ тэрэз ахэм къащащэфын алъэкIыным ренэу тынаIэ тетымыгъэт хъущтэп. Республикэм мэкъумэщ товархэр къыщызышIыхэрэм, перерабатывающэ отраслэм ипредприятиехэм зафэсэгъазэ мы IофшIэным игъэкIотыгъэу къыхэлэжьэнхэу ыкIи оптовэ уасэхэмкIэ япродукцие ермэлыкъхэм ащыIуагъэкIы— нэу», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм ипредприятие инхэм яIэшъхьэтетхэм Адыгеим и ЛIышъхьэ игъоу ылъэгъугъэ Iофтхьабзэм дырагъэштагъ ыкIи муниципальнэ ермэлыкъхэм уасэхэм къащыгъэкIагъэу социальнэ мэхьанэ зиIэ гъомылапхъэхэр ащыIуагъэкIынхэм зэрэфэхьазырхэр къыхагъэщыгъ.

«Республикэм икъун фэдиз гъомылапхъэ къыщыдагъэкIы, дефицитым фэгъэхьыгъэ гумэкIыгъохэр щыIэнхэу щытэп. Мы илъэсым лэжьыгъэшIу къахьынэу тэгугъэ: пIэлъэ кIэкIым къыкIоцI чIыгулэжьхэм бжыхьэ пхъын IофшIэнхэр ыкIи чIыгъэшIу хэлъхьанхэр аухыгъэх. Гъэтхэ губгъо IофшIэнхэми тафэхьазыр: чылапхъэхэр, чIыгъэшIухэр, техникэр щыIэх, фермерхэм гъэхъагъэ хэлъэу IофшIэнхэр аухынхэмкIэ ящыкIагъэр зэкIэ щыI», — къыIуагъ республикэм и ЛIышъхьэ.

ХэушъхьафыкIыгъэу мы зэIукIэгъум зыщатегущыIэгъэ Iофыгъохэм ащыщых чIыгулэжьхэм къэралыгъо субсидиехэмрэ фэгъэкIотэныгъэ зыхэлъ чIыфэхэмрэ зэрагъэфедэщтхэ шIыкIэр. Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, агропромышленнэ комплексым IэпыIэгъу етыгъэнымкIэ игъэкIотыгъэу республикэм Iофтхьабзэхэр щызэрахьэх. А гухэлъхэм ахъщэу апэIухьащтыр къыхагъэкIыгъах ыкIи зищыкIагъэхэм игъом алъагъэIэсыщт.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах