Примерное время чтения: 2 минуты
101

Орден къыфагъэшъошагъ

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр кIэтхагъ Адыге­им и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан орде­нэу «За заслуги перед Отечеством» зыфиIоу я III-рэ степень зиIэр фэгъэ­шъошэгъэным фэгъэхьыгъэ Указым.

Ащ къызэрэщиIорэмкIэ, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ къэралыгъо шIухьафтыныр зыкIыфагъэшъошагъэр «IофшIэнымкIэ гъэхъагъэу ышIыгъэхэм ыкIи илъэсыбэ хъугъэу гуетыныгъэ фыриIэу Iоф зэришIэрэм апай».

ТхьакIущынэ АслъанкIэ мыр апэрэп, ау анахь тын лъапIэхэм зыкIэ ащыщ. Анахьэу етIани ащ мэхьанэ къезытырэр экономикэм ылъэныкъокIэ охътэ къиным къыфагъэшъошагъ.

Адыгеим иIэшъхьэтетхэм джырэ лъэхъаным диштэрэ, куоу зэгупшысэгъэхэ унашъохэр пэщэныгъэ зехьэгъэным ылъэныкъокIэ аштэхэзэ, уахътэм къып­къырыкIырэ гомыIу фэмэ-бжьымэхэр республикэм изыпкъитыныгъэ къытырамыгъэхьанхэ алъэкIыгъ. Адыгееу 2007-рэ илъэ­сым къыщегъэжьагъэу ТхьакIущынэ Аслъан пэщэныгъэ зыдызэрихьэрэм социальнэ-экономикэ хэ­хъоныгъэхэмкIэ гъэхъэгъэ­шхоу ышIыгъэхэм яфэшъо­шэ уасэ къызэрафашIы­гъэм ишыхьатэу а тын лъапIэр щыт.

Илъэси 9-м къыкIоцI Адыгеим зэхъокIыныгъэ инхэр фэхъугъэх, анахь псынкIэу хэхъоныгъэ зы­шIырэ шъолъырхэу хэгъэ­гум иIэхэм зэу ахэуцон ылъэкIыгъ. Республикэм инженер ыкIи социальнэ инфраструктурэм хэхъоныгъэ щешIы, инвестиционнэ проектхэр ща­гъэцакIэх, цIыф псэупIэхэр нахь зэте­гъэпсыхьагъэ мэхъух.

Iофтхьабзэхэу зэшIуахыгъэхэм яшIуа­гъэкIэ мы аужырэ илъэсибгъум республикэм иэкономикэ сомэ миллиарди 140-рэ фэдиз халъхьан алъэкIыгъ. Къэралыгъо капитальнэ вложениехэм яшIуагъэкIэ 2007-рэ илъэсым къыщегъэ­жьагъэу псэолъэ 344-рэ атIупщыгъ, ахэм япроцент 90-р социальнэ лъэныкъом тегъэпсыхьагъ.

Джащ фэдэу гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ учреждениехэр, фельдшер-мамыку пункт 28-рэ, спорт псэолъабэ (мыщ къыхеубытэх респуб­ликэ стадионымрэ псауныгъэм игъэпытэн фытегъэпсыхьэгъэ физкультурэ комплекс­хэмрэ) атIупщыгъ. Илъэси 3-м къыще­гъэжьагъэу 7-м нэс зыныбжь сабыйхэр кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм аштэнхэмкIэ чэзыу щыIэжьэп.

Урысые Федерацием и Президент ижъоныгъокIэ унашъо­хэм ягъэцэкIэн республикэм ипащэхэм лъэшэу анаIэ тырагъэты. Мэкъу-мэщым ылъэныкъокIи, цIыфхэр зычIэсыщтхэ унэхэм ятIупщынкIи Адыге­им апэрэ чIыпIэхэм ащыщ еубыты.

Экономикэм илъэныкъо шъхьаIэхэми псын­кIэу хэхъоныгъэ ашIы, предприя­тиехэм, бизнес цIыкIумрэ гурытымрэ IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ амал зэфэшъхьафхэр агъэфедэх, инвестициехэри нахьыбэ мэ­хъух.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах