20

ПэщакIэм IукIагъ

Майкоп, 12 марта - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Арбитражнэ хьыкумым ипащэу агъэнэфэгъэ Александр Боровик нэIуасэ зыфишIыгъ. Ведомствэм ипэщакIэ къэзыгъэлъэгъуагъэр Темыр-Кавказ федеральнэ шъолъырым и Арбитражнэ хьыкум ипащэу Владимир Захаровыр ары.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, нэмыкIхэри.

КъумпIыл Мурат зэIукIэгъум къыщыгущыIэзэ ведомствэм ипэщакIэу агъэнэфэгъэ Александр Боровик иIэнатIэ зэрэIухьагъэмкIэ фэгушIуагъ, гъэхъэгъэшIухэр ышIынхэу фэлъэIуагъ.

«Шъолъырым хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ Адыгэ Республикэм и Арбитражнэ хьыкум мэхьанэшхо зэриIэр къыхэзгъэщы сшIоигъу», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. — Экономикэ зэфыщытыкIэхэм ахэлажьэхэрэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ унашъохэр хьыкумым ешIых, ары иIофшIэнкIэ пшъэрылъ шъхьаIэр.

ЗэIукIэм къыдыхэлъытагъэу Владимир Захаровыр пэщакIэм ищыIэныгъэ гъогу къытегущыIагъ. 1981-рэ илъэсым Александр Боровик Краснодар къыщыхъугъ. 2002-рэ илъэсым Пшызэ шъолъыр къэралыгъо университетым юриспруденциемкIэ ифакультет къыухыгъ. ЭкономикэмкIи ащ апшъэрэ гъэсэныгъэ зэригъэгъотыгъ. 2002-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу Краснодар краим ипрокуратурэ къулыкъур щихьыгъ. 2011-рэ илъэсым Краснодар краим и Арбитражнэ хьыкум ихьыкумышIэу агъэнэфагъ. УФ-м и Президент и УнашъокIэ мы илъэсым имэзае илъэсих пIалъэкIэ АР-м и Арбитражнэ хьыкум ипащэу агъэнэфагъ.

«Темыр-Кавказ федеральнэ шъолъырым хахьэхэрэ хьыкумхэр пштэхэмэ, Адыгеим и Арбитражнэ хьыкум иIофшIэн дэгъоу зэригъэцакIэрэм, ащкIэ къызэрахэщырэм игугъу къэсшIымэ сшIоигъу. Республикэм къэгъэлъэгъон дэгъухэр иIэх, ипшъэрылъхэри зэрифэшъуашэу егъэцакIэх», — къыIуагъ Владимир Захаровым.

Непэрэ экономикэм хэхъоныгъэ ышIынымкIэ Арбитражнэ системэм мэхьанэу иIэм КъумпIыл Мурат къытегущыIэзэ, лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэнкIэ Адыгеим къэгъэлъэгъон дэгъухэр зэриIэхэр ыкIи инвестициехэм алъэныкъокIэ я 26-рэ чIыпIэр рейтингым зэрэщиIыгъыр къыIуагъ.

АР-м и Арбитражнэ хьыкум итхьаматэу щытыгъэ Игорь Дивиным илъэс пчъагъэм ипшъэрылъхэр дэгъоу зэригъэцэкIагъэм фэшI зэрэфэразэр КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах