Примерное время чтения: 1 минута
37

ПэщакIэм нэIуасэ фашIыгъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Урысыем и ФСБ кадрэхэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэ игуадзэу Щерба Александр зэIукIэгъу дыриIагъ. Урысыем и ФСБ Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипэщакIэу, полковникэу Михаил Кемеровым нэIуасэ ар фишIыгъ.

Александр Щерба къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Михаил Кемеровым опытышхо иI, IэпэIэсэныгъэ ин хэлъ, щынэгъончъэнымкIэ къулыкъухэм илъэс 35-м ехъурэ ащ Iоф ащишIагъ. Республикэм игъэцэкIэкIо хабзэ икъулыкъухэм ягъусэу ФСБ-м Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипэщакIэ ведомствэм ыпашъхьэ ит пшъэрылъхэр шIуагъэ къытэу зэшIохыгъэ хъунхэм иIахь зэрэхишIыхьащтым ицыхьэ зэрэтелъыр ащ къыхигъэщыгъ.

Республикэм исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэкIэ щынэгъончъэным и Федеральнэ къулыкъу Iофэу ышIэрэм мэхьанэу иIэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыIуагъ.

«Адыгэ Республикэм илъэсыбэ хъугъэу цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм къахэкIыгъэхэу ыкIи дин зэмылIэужыгъохэр зылэжьхэу исхэм азыфагу мамырныгъэрэ зэгурыIоныгъэрэ илъ. Республикэм ихэбзэ къулыкъухэм, хэбзэухъумэкIо структурэхэм, граждан обществэм иинститутхэм, республикэм щыпсэурэ пэпчъ акIуачIэ зэрэзэхэлъым ар къыкIэкIуагъ. Республикэм зыпкъитыныгъэр къыщыухъумэгъэным, тицIыфхэм рэхьатныгъэ яIэным ыкIи ящыIакIэ щынэгъончъэу щытыным мэхьанэшхо иI. ЦIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу хъунымкIи ахэр зэкIэ лъэпсэ дэгъу мэхъух», — къыхигъэщыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Михаил Кемеровым гущыIэр зыратым республикэм щыIакIэу илъыр нахьышIу шIыгъэным, джыри нахь зэтегъэпсыхьагъэ ар хъуным апае Iоф адишIэным зэрэфэхьазырыр къыIуагъ.

Кемеров Михаил Николай ыкъор 1968-рэ илъэсым къэхъугъ, 1985-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу щынэгъончъэнымкIэ къулыкъухэм ахэт. СССР-м и КГБ иапшъэрэ пограничнэ дзэполитическэ училищэу К. Е. Ворошиловым ыцIэкIэ щытыр 1989-рэ илъэсым къыухыгъ. Урысыем и ФСБ Кемеровскэ хэкумкIэ и ГъэIорышIапIэ, Урысыем и ФСБ и ГъэIорышIапIэу Тюмень хэкум щыIэм пэщэ IэнатIэхэр ащиIыгъыгъэх. Непэ нэс Урысыем и ФСБ и Гупчэ аппарат иподразделениехэм къулыкъур ащихьыгъ.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах