Примерное время чтения: 5 минут
66

ПэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр агъэлъэшыгъэх

Майкоп, 16 марта - АиФ-Адыгея.

Коронавирусыр гумэкIыгъо шъхьаIэу непэ дунаим къышъхьащыуцуагъ. Ащ псынкIэу зеушъомбгъу, ыгъэсымаджэхэрэм япчъагъэ мафэ къэс хэхъо.

Къэбарыр зэхэтэхы, ау тэ къытпэчыжьэу ар къытщыхъущтыгъэ. Мэфэ заулэкIэ узэкIэIэбэжьмэ, гъэтхапэм и 12-м, Краснодар краим щыщ хъулъфыгъэм мы вирусыр къыхагъэщыгъ. Ар Верон щыIагъ, ащ сымаджэ къыщыхъугъ. Краснодар краим псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, илъэс 60 зыныбжь хъулъфыгъэм ипсауныгъэ изытет уигъэрэзэнэу щыт, сымэджэщым чIэлъ.

Къэбарыр псынкIэу Адыгеим къэсыгъ. Тишъолъыр щыпсэухэрэр къэгумэкIыгъэх.

Ахэр къэбар нэпцIхэм ямыдэIунхэм, вирусыр зыфэдэм, ащ зызэрэщаухъумэщтым пресс-конференциеу мы мафэхэм зэхащагъэм щытегущыIагъэх.

Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, Роспотребнадзорым и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм ипащэу Сергей Завгороднер, Росздравнадзорым АдыгеимкIэ икъутамэ ипащэу Шымыгъэхъу Айтэч журналистхэм гущыIэгъу къафэхъугъэх, коронавирусым фэгъэхьыгъэу нахь унаIэ зытебгъэтын фэе лъэныкъохэм къатегущыIагъэх.

Адыгеим щагъэунэфыгъэп

Мэрэтыкъо Рустем пэублэм къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, мы вирусыр къеутэкIыгъэу Адыгеим зыпари щагъэунэфыгъэп. Ау ащ республикэм зыкъыщимыштэным пае ищыкIэгъэ Iофыгъохэр чанэу щызэшIуахых. Къэралыгъом къихьэхэрэр ауплъэкIух, джащ фэдэу Адыгеим щыщэу IэкIыбым щыIагъэхэми лъэшэу алъэплъэх.

— Адыгеим щыщыбэ IэкIыб къэралыгъохэм ащыIэх. Ахэм узыр къытфахьыным ищынагъо зэрэщыIэр нафэ. Ащ къыхэкIэу, Китаим е Европэм къикIижьыхэрэр тэуплъэкIух, — къыIуагъ Мэрэтыкъо Рустем.

IэкIыбым къикIыжьыгъэр тикъэралыгъо къызэрихьажьэу, медицинэм иIофышIэхэр мафэ къэс кIохэзэ, тхьамэфитIурэ цIыфым лъэплъэх. А уахътэм къыкIоцI сымэджэн зылъэкIыщтыр унэм къимыкIынэу фагъэпытэ.

Коронавирусыр къызэрэхагъэщыщт хэушъхьафыкIыгъэ тестовэ системэхэр щыIэх. ЗэIукIэм къызэрэщаIуагъэмкIэ, Адыгеим ищыкIэгъэн ылъэкIыщтым фэдиз зэригъэгъотыгъ.

— Мыщ фэдэ системэ 750-рэ республикэм IэкIэлъ. АхэмкIэ нэбгыри 133-мэ уплъэкIунхэр афашIыгъэх. Адыгеим щыпсэухэрэмкIэ ащ ыпкIэ хэлъэп. Коронавирусыр къяузыгъэу зэрэтымыгъэунэфыгъэр къыхэзгъэщы сшIоигъу, — къыIуагъ Сергей Завгороднем.

Пресс-зэIукIэм къызэрэщаIуагъэмкIэ, нахьыбэрэм коронавирусыр къызэузырэр зыныбжь хэкIотэгъэ е хэужъыныхьэгъэ уз зиIэ цIыфхэр ары. КIэлэцIыкIухэр мыщ щыухъумагъэхэ мэхъух. Джащ фэдэу специалистхэм зэрагъэунэфыгъэмкIэ, зэ коронавирусыр къызэутэкIыгъэм ыпкъышъол псыхьагъэ мэхъу ыкIи ятIонэрэу мы вирусым ыгъэсымэджэжьырэп.

Вирусыр къызэрэхэбгъэщыщтыр

Пэтхъу-Iутхъур е гриппыр къызэутэкIыгъэ цIыфыр зыгъэгумэкIырэ нэшанэхэр коронавирусми иIэх. Температурэр къыдэкIуае, ышъхьэ мэузы, пскэ гъушъэ иI, ычый егъэгумэкIы. IэкIыбым щыIэгъэ цIыфым гущыIэгъу фэхъугъэм мыщ фэдэ нэшанэхэр къызыхэщыхэкIэ, ащ псынкIэу врачхэм макъэ аригъэIун фае.

Коронавирусым пэшIуекIощт вакцинэ джыри щыIэгоп. Ащ къыхэкIэу гриппыр къызэутэкIыгъэм зэреIазэхэрэ шIыкIэр мыщ щагъэфедэ.

— Адыгеим медицинэ препаратхэр къызIэкIигъэхьагъэх. Медицинэм иучреждениехэм Iоф ащызышIэхэрэм коронавирус иIэным ищынагъо зышъхьащыт сымаджэхэм зэрадэпсэущтхэм щыгъуазэх. Ахэр инфекционнэ сымэджэщым нэзыгъэсыщтхэ машинэхэри дгъэнэфагъэх, — къыIуагъ Мэрэтыкъо Рустем.

Маскэхэм афэгъэхьыгъэу къэгущыIэхэзэ, зэIукIэм къыщаIуагъ мэзаем и 3-м Росздравнадзорым мониторинг зэришIыгъэр. Ащ къызэригъэлъэгъуагъэмкIэ, аптекэхэм янахьыбэм маскэхэр ателъых, гурытымкIэ соми 6 — 7 ахэм ауас.

— Медицинэ учреждениехэм ыкIи аптекэхэм мини 140-м ехъу маскэ ачIэлъ. Мафэ къэс аптекэхэм мини 5,5-рэ фэдиз къаIэкIагъахьэ. Медицинэ учреждениехэм ящыкIагъэм фэдиз яI, — къыIуагъ Шымыгъэхъу Айтэч.

ПэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр

Вирусым зыщыуухъумэным фэшI пстэуми апэу бгъэцэкIэн фаер — IэкIыбым щыIэ къэралыгъо умыкIоныр ары. Джащ фэдэу бэрэ пIэхэр птхьакIынхэ, унэм жьы къибгъэхьан, къэбзэныгъэм улъыплъэн фае.

Европэм е Китаим къикIыжьыгъэ цIыфым IукIагъэхэр, пэтхъу-Iутхъу, грипп къызэутэкIыгъэхэр «линие плъырым» теонхэ, зыгъэгумэкIырэ упчIэхэм яджэуапхэр мы телефон номерхэмкIэ къызIэкIагъэхьанхэ алъэкIыщт: АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ — 8(8772) 53-49-97 (чэщ-зымафэм Iоф ешIэ), Роспотребнадзорым и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм — 52-12-05 (IофшIэгъу уахътэм).

Къэралыгъом щызэрахьэхэрэр

УФ-м просвещениемкIэ и Министерствэ шъолъырхэм зэкIэми афигъэхьыгъэ тхыгъэм зэритымкIэ, ищыкIагъэу алъытэмэ, гъэсэныгъэм иучреждениехэр Iудзыгъэ шIыкIэм тетэу рагъэджэнхэм техьанхэр игъоу елъытэ. Ащ ишIуагъэкIэ коронавирусым ыгъэсымэджэщтхэм япчъагъэ нахь макIэ хъущт.

Адыгеим щытегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат коронавирусым зыщытегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо тыгъуасэ зэхищагъ. Вирусым Адыгеим зыкъыщимыштэным пае шIэгъэн фаехэм, пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэм язэхэщэн ащ щытегущыIагъэх.

Пстэуми апэу Адыгеим и ЛIышъхьэ игущыIэ къыщыхигъэщыгъ коронавирусыр зыгорэкIэ къыхагъэщымэ, тэрэзэу зекIонхэм фытегъэпсыхьэгъэ пшъэрылъхэр муниципалитетхэм япащэхэм афагъэнэфэнхэ, ящыкIэгъэщт оборудованиер, Iэзэгъу уцхэр арагъэгъотын зэрэфаер.

— Тэрэзэу ыкIи игъом тызэрэзекIощтым цIыфхэм ящыIэныгъэ елъытыгъэщт. Ащ къыхэкIэу хэти пшъэдэкIыжьэу ыхьырэр зэхишIэн фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковам къызэриIуагъэмкIэ, республикэм мы узыр къызэутэкIыгъэ исэп. IэкIыб къэралыгъом щыIагъэхэу ыкIи медицинэ уплъэкIунхэр зыфашIыгъэ нэбгырэ 22-рэ мы мафэхэм учетым хэт, нэбгырэ 46-мэ вирусыр ямыIэу агъэунэфыгъэу учетым хахыжьыгъэх. IэкIыб къэралыгъом къикIыжьыгъэ зы нэбгырэ пэтхъу-Iутхъу иIэу еIазэх. УплъэкIунхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, ащ коронавирусыр къеутэкIыгъэп.

Роспотребнадзорым къызэриIуагъэм диштэу, республикэм пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр щагъэлъэшыгъэх. ЕджапIэхэм ыкIи кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм игъэкIотыгъэу къэбзэныгъэм ащылъэплъэх. Узым инэшанэ горэ къызхафэрэр медицинэм иIофышIэ дэжь агъэкIощт. КIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм шIоигъоныгъэ зиIэр мыкIон фитыныгъэ джырэ уахътэ щыI. Гурыт еджапIэхэм шапхъэхэм адиштэу Iоф ашIэ.

Социальнэ учреждениеу республикэм итхэм, общественнэ транспортым ыкIи цIыфыбэ зыщызэрэугъоирэ чIыпIэхэм зэкIэми пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр шIокI имыIэу зэращызэхащэн фаер Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

Мэрэтыкъо Рустем къызэриIуагъэмкIэ, медицинэ учреждениехэм ящыкIэгъэ уцхэр, маскэхэр яIэх. Ащ нэмыкIэу, республикэ Аптечнэ базэм маскэ мин 40 къыщэфыгъ.

Инфекциер республикэм къыщыхагъэщымэ зэрэзекIощтхэм иплан аухэсыгъ, медицинэм иучреждениехэу сымаджэхэр зыдащэщтхэр агъэнэфагъ.

Зэхэсыгъом изэфэхьысыжьхэм къадыхэлъытагъэу «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (CoVID-19)» зыфиIорэ Унашъом Адыгеим и ЛIышъхьэ кIэтхагъ. Нэбгырэ 300-м нахьыбэ зыщызэрэугъоин ылъэкIыщт Iофтхьабзэхэр зэхамыщэнхэр, шIоигъоныгъэ зиIэхэр кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм мыкIонхэ алъэкIыныр, IэкIыб къэралыгъом командировкэ нахь макIэу агъэкIонхэр ащ итхагъэх. IэкIыб къэралыгъохэм ащыщ цIыфхэр тхьамэфитIурэ унэм къимыкIынхэу ыкIи врачым макъэ рагъэIунэу, джащ фэдэу республикэм щыщхэу IэкIыбым щыIагъэхэми врачхэм зарагъэуплъэкIунэу къяджэх. Коронавирусыр къызэутэкIыгъэхэр бэу къызыщыхагъэщыгъэ къэралыгъохэм къарыкIыжьыгъэхэр ыпшъэкIэ къэттыгъэ телефон номерхэм атеонхэ фае.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах