Примерное время чтения: 3 минуты
35

Предпринимательствэм IэпыIэгъу фэхъугъэным фытегъэпсыхьагъ

Майкоп, 18 ноября - АиФ-Адыгея.

Лъэпкъ проектэу «Предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ ыкIи унэе предпринимательскэ гухэлъым IэпыIэгъу афэхъугъэныр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу агъэпсыгъэ организациеу «Предпринимательствэм IэпыIэгъу фэхъугъэным и Гупчэ» иIофшIэн зэрэзэхищэрэр тыгъуасэ зэригъэлъэгъугъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Гупчэм щыкIогъэ зэхахьэм хэлэжьагъэх Адыгеим и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Къуанэ Анзаур, шъолъырым игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэм ыкIи бизнес-сообществэм ялIыкIохэр, муниципальнэ образованиехэм япащэхэр, нэмыкIхэри.

Урысыем и Президентэу Владимир Путиным пшъэрылъ шъхьаIэу къыгъэуцухэрэм ащыщ предприятиехэм, бизнес цIыкIум ыкIи гурытым ахэщагъэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэныр, ахэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэмкIэ ящыкIэгъэ мылъкур аIэкIэгъэхьэгъэныр. А Iофыгъор республикэм зэрифэшъуашэу щызэшIохыгъэным ынаIэ тет Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Предпринимательхэм алъэныкъокIэ Гупчэм амалэу IэкIэлъхэр республикэм ипащэ зэригъэлъэгъугъэх, организацием иIофышIэхэм ыкIи бизнесменхэм гущыIэгъу афэхъугъ. Ахэм къызэраIуагъэмкIэ, мыщ къытыхэрэ амалхэр къызфагъэфедэнхэм фэхьазырых. Предпринимательствэм IэпыIэгъу фэхъугъэным фытегъэпсыхьэгъэ лъэныкъо пстэури мыщ къыдыхэлъытагъ, экспорт проектхэм ялъыгъэкIотэн къыщегъэжьагъэу IэкIыбым щызэхащэрэ конференциехэм ыкIи къэгъэлъэгъонхэм яхэлэжьэн нэсэу.

Республикэм икъэлэ шъхьаIэ тIоу зэтет унэу щашIыгъэр аужырэ шапхъэхэм адиштэу зэтегъэпсыхьагъ, предпринимательхэм IэпыIэгъу афэхъугъэным фэшI IофышIэхэм ящыкIагъэр зэкIэ аIэкIэлъ. Гупчэм къеуалIэхэрэ цIыфхэм ячэзыу къэсыфэкIэ зыдэтIысынхэ ыкIи зэдэгущыIэгъухэр зыщырагъэкIокIынхэ алъэкIыщтхэ чIыпIэхэр, видеоконференциехэр ыкIи брифингхэр зыщызэхащэщтхэ залхэр къыдыхэлъытагъэх.

Джащ фэдэу Гупчэу «Сибизнес», АР-м предпринимательствэм IэпыIэгъу фэхъугъэнымкIэ и Фонд, промышленностым хэхъоныгъэ ышIынымкIэ и Фонд, Бизнес-инкубаторым, чIыфэ зытыхэрэ учреждениехэм, лъэныкъуабэмкIэ фэIо-фашIэхэр зыгъэцэкIэрэ Гупчэм, экспортым IэпыIэгъу фэхъугъэнымкIэ Гупчэм якъутамэхэр мыщ къыщызэIуахыгъэх.

Шъолъырым игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэмрэ организацием иIофышIэхэмрэ зыхэлэжьэгъэхэ зэхэсыгъом Адыгеим и ЛIышъхьэ къыщыгущыIэзэ, предпринимательствэм къэралыгъо IэпыIэгъу егъэгъотыгъэным, IофшIэпIэ чIыпIакIэхэм якъызэIухын афытегъэпсыхьэгъэ Гупчэм игъэпсын халъхьэгъэ мылъкумрэ кIуачIэмрэ тапэкIэ шIогъэшхо къатын зэрэфаер къыIуагъ, ащ епхыгъэу пшъэрылъхэр къыгъэуцугъэх.

Республикэм ипащэ къызэрэугъоигъэхэм закъыфигъазэзэ, Гупчэм иIофшIэн зэрэригъэжьагъэм мэхьанэшхо зэриIэр къариIуагъ. Лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн ыкIи бизнесым хэхъоныгъэхэр ышIынхэм апае ащ амалышIухэр IэкIэлъынхэм фытегъэпсыхьэгъэ пшъэрылъхэу УФ-м и Президент къыгъэуцухэрэм язэшIохын мыр зэрэфэIорышIэщтыр къыхигъэщыгъ.

«2024-рэ илъэсым ехъулIэу бизнес цIыкIум ыкIи гурытым ахэщагъэхэм япчъагъэ нэбгырэ мин 58-м республикэм щыкIэдгъэхьан фае. Ащ пае предпринимательхэм алъэныкъокIэ амалыкIэхэр, гухэлъыкIэхэр дгъэфедэнхэм мэхьанэшхо иI. Предпринимательствэм къэралыгъо IэпыIэгъу егъэгъотыгъэным исистемэ зэрэпсаоу зэзыпхырэ лъэныкъоу къызэIутхыгъэ Гупчэр щыт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Гупчэм ипащэу КIыкI Артур къызэриIуагъэмкIэ, организацием иIофшIэн зэрэригъэжьагъэм ишIуагъэкIэ шъолъыр проектхэм ягъэцэкIэн нэбгырэ 600-м ехъу хэщагъэ хъугъэ, бизнес цIыкIум ыкIи гурытым исубъекти 10 кIэу къызэIуахыгъ, экспортым епхыгъэ зэзэгъыныгъэхэм язэдыкIэтхэн Iоф дашIэ, бизнес-программэ зэфэшъхьафхэмкIэ нэбгырэ 400-м ехъу рагъэджэгъах.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Гупчэм щырагъэджэгъэхэ апэрэ предпринимательхэм сертификатхэр аритыжьыгъэх, тапэкIи бизнесым хэщагъэхэм IэпыIэгъу зэрафэхъущтхэр ариIуагъ.

«Къэгъэлъэгъон гъэнэфагъэхэм, зэфэхьысыжь дэгъухэм такIэхьанымкIэ амалышIухэр тIэкIэлъых. IофшIэнэу дгъэцакIэрэмкIэ къэралыгъом ипащэ, Правительствэм яшIогъэшхо къытагъэкIы, ар зэхэтэшIэ ыкIи осэшIу фэтэшIы. Лъэпкъ проектым игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу, предпринимательствэм IэпыIэгъу фэхъугъэнымкIэ мы илъэсым федеральнэ гупчэм къикIыгъэ сомэ миллион 260,5-рэ республикэм къыIэкIэхьагъ», — къыIуагъ кIэухым КъумпIыл Мурат.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах