Примерное время чтения: 2 минуты
107

Предпринимательствэм зыкъегъэIэтыгъэным фэIорышIэ

УФ-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Максим Орешкиным зэхищэгъэ видеоконференцием АР-м и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат хэлэжьагъ.

Ар зыфэгъэхьыгъагъэр ­лъэпкъ проектэу «Предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ» зыфиIорэм ыкIи унэе предпринимательскэ гухэлъхэм IэпыIэгъу афэхъугъэным иIофыгъо гъэцэкIагъэ зэрэхъурэр ары.

Предпринимательствэм хэщагъэхэм фэгъэкIотэныгъэхэр яIэхэу кредитхэр къырахынхэмкIэ программэм 2019-рэ илъэсым игъэтхапэ къыщегъэжьа-гъэу Iоф ешIэ. Ащ процентэу пы­лъыр 8,5-м къызэремыхъурэр министрэм къыIуагъ. Мы лъэныкъом чIыфэ къязытырэ организацие 70-рэ хэлэжьэщт. Проектым пшъэрылъэу иIэр пред­принимательствэм имэ-хьа­нэ зыкъегъэIэтыгъэныр, ащ хэщагъэхэм япчъагъэ хэгъэ­хъо­гъэныр ары.

Мы лъэпкъ проектым къыды­хэлъытагъэу Адыгеим шъолъыр проекти 5 щаштагъ. Джащ фэдэу предпринимательствэ цIыкIум ыкIи гурытым ясубъектхэм IэпыIэгъу афэхъугъэным фытегъэпсыхьэгъэ республикэ бизнесинкубатор шъолъырым щагъэпсыгъ. Ащ къыдыхэлъытэгъэ гупчэу «Сибизнес» зыфиIорэр мы илъэсым зэхащэнэу агъэнафэ.

Предпринимательствэм имэхьанэ зыкъегъэIэтыгъэным Адыгеим ипащэхэм анаIэ тет. Лъэпкъ проектым къыдыхэ­лъытагъэу куп зэфэшъхьафхэм ащыщ нэбгырэ мини 10 фэдиз мыщ къыхагъэлэжьэнэу агъэ­нафэ. «Сибизнес» зыфиIорэ гупчэм ишIуагъэкIэ цIыфхэм финансхэмкIэ шIэныгъэу аIэкIэ­лъым хагъэхъон амал яIэщт.

ПэшIорыгъэшъ зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэнафэрэмкIэ, шъолъыр предпринимательствэм исубъект 200-м Iоф­шIэпIэ чIыпIэ 2000-м ехъу къы­зэIуа­хы­нэу щыт.

Федеральнэ ыкIи шъолъыр бюджетхэм къахэхыгъэ сомэ миллион 830-рэ фэдиз проектхэм ягъэцэкIэн тефэнэу агъэ­нафэ. Мы илъэсым ахэм сомэ миллиони 154-рэ апэIуагъэ­хьа­нэу щыт.

Видеоселекторыр зэкIо нэуж Адыгеим и ЛIышъхьэ зэхэсыгъо зэхищагъ. Ащ хэлэжьагъэх Адыгеим и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, ащ игуадзэу Сапый Вячеслав, АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Къуанэ Анзаур, АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Владимир Свеженец. Мы лъэпкъ проектым мэ­хьанэшхо зэриIэр республикэм ипащэ къыхигъэщыгъ.

— Мы лъэныкъомкIэ лъэпкъ проектым игъэцэкIэн шIогъэшхо къытыщт, республикэм со­циальнэ-экономикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм, цIыфхэм ящы­Iэ­кIэ-псэукIэ нахьышIу хъуным афэIорышIэщт, — къыIуагъ КъумпIыл.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах